Usnesení 12-2003


USNESENÍ Z MIMOŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOUBRAVNÍK

konaného dne:  30. prosince 2003

Přítomno: 11 zastupitelů
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... . ..... .....

  1. Předložený program starostou obce pro mimořádné zasedání ZO byl schválen.
  2. ZO schvaluje rozpočet obce Doubravník na rok 2004 jako vyrovnaný.
  3. ZO schvaluje úpravu účtů č. 932, 933, 64 a 965 z důvodu vyrovnání okruhů v účetnictví obce Doubravník.
  4. ZO bere na vědomí dopis 1. místopředsedy vlády a ministra vnitra Mgr.Stanislava Grosse a návrh zákona o změnách hranic krajů a současně ukládá starostovi obce reagovat kladně na tento "návrh zákona" v termínu do 8.1.2004.
  5. ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady za období od posledního zasedání.Usnesení bylo schváleno jednomyslně.V Doubravníku, 30. prosince 2003
  ---------------------  
Zdeněk Kundrata
starosta obce

      ---------------  
    Josef Vojta
    místostarosta