Nařízení o zákazu paliv


Nařízení obce Doubravník
č. 1/2004
o zákazu spalování některých druhů paliv pro
malé spalovací zdroje znečišťování ovzduší na
území obce Doubravník .


Rada obce Doubravník, jako orgán obce v přenesené působnosti se na svém zasedání dne 27.5.2004 usnesla vydat na základě § 102 odst.2 písm.d) zák,č, 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 50 odst.1 písm.g) zák.č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Článek 1
Základní pojmy

1. Palivo - palivem se rozumí tuhý, kapalný nebo plynný hořlavý materiál určený ke spalování ve zdrojích znečišťování za účelem získání jeho energetického obsahu, které splňuje požadavky stanovené vyhláškou MŽP č. 357/2002 Sb.
2. Malé spalovací zdroje - jsou to zdroje znečišťování ovzduší o jmenovitém tepelném výkonu nižším než 200 kW

Článek 2
Zakázané druhy paliv

Na území obce Doubravník a její místní části Křížovice se zakazují spalovat méně kvalitní paliva s vyšším obsahem síry a příměsí dalších látek, které mají při jejich spalování nepříznivý vliv na kvalitu ovzduší.

Jedná se o tato paliva:

  • - hnědé uhlí energetické
  • - lignit
  • - uhelné kaly
  • - proplástky

Článek 3
Vyhovující druhy paliv

Na území obce Doubravník a její místní části Křížovice lze spalovat paliva uvedená v § 3 vyhlášky MŽP č. 357/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší.

Článek 4
Povinné osoby

Toto nařízení se vztahuje na všechny fyzické osoby trvale hlášené, fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby podnikající na území obce Doubravník a její místní části, majitele rekreačních objektů, jejichž nemovitost se nachází v k.ú. Doubravník a Křížovice.

Článek 5
Sankce

1. Porušení tohoto nařízení fyzickou osobou oprávněnou k podnikání při výkonu podnikatelské činnosti nebo právnickou osobou, lze postihovat podle zvláštního právního předpisu. 1)

2. Porušení tohoto nařízení fyzickou osobou nebo vlastníkem rekreační nemovitosti, lze postihovat jako přestupek. 2)

Článek 6
Závěrečná ustanovení

Toto nařízení nabývá účinnosti dne 13.6.2004.  ---------------------  
Zdeněk Kundrata
starosta obce

      ---------------  
    Josef Vojta
    místostarosta1) § 58 odst.4 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
2) § 45 zák.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů


Vyvěšeno dne: 28.5.2004

Sejmuto dne: