Usnesení 09-2005


USNESENÍ č.29 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOUBRAVNÍK

konaného dne:  1. září 2005

Přítomno: 10 zastupitelů


 1. Předložený program starostou obce pro zasedání ZO byl schválen.

 2. ZO schvaluje koupi pozemku p.č. 98/2 (trvalý travní porost o výměře 798 m2) v k.ú. Křížovice od paní Miloslavy Bednářové za navrženou cenu 10.000,- Kč

  H: 10 - 0 - 0

 3. ZO schvaluje prodej části pozemku p.č. 217/1 v k.ú. Doubravník panu Janu Dubanskému za cenu 20,- Kč/m2; definitivní výměra prodávané části pozemku bude určena geometrickým plánem.

  H: 10 - 0 - 0

 4. ZO schvaluje prodej části pozemku p.č. 217/1 v k.ú. Doubravník paní Blaženě Vašíkové a RNDr.Blaženě Švandové za cenu 20,- Kč/m2; definitivní výměra prodávané části pozemku bude určena geometrickým plánem.

  H: 10 - 0 - 0

 5. ZO schvaluje TS města,a.s. Bystřice nad Pernštejnem jako oprávněnou firmu k likvidaci odpadů vznikajících na území obce Doubravník pro rok 2006.

  H: 10 - 0 - 0

 6. ZO schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemků p.č. 244/7,8 a PK 244/1 v k.ú. Doubravník a současně schvaluje navrhnout směnu výše uvedených pozemků panu Ing.Josefu Dufkovi za pozemky na LV č. 710 v k.ú. Doubravník.

  H: 10 - 0 - 0

 7. ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce za období od posledního zasedání.V Doubravníku, 2. září 2005
  ---------------------  
Zdeněk Kundrata
starosta obce

      ---------------  
    Josef Vojta
    místostarosta