USNESENÍ Č. 3 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DOUBRAVNÍK

konaného dne:   28. prosince 2006

Přítomno: 13 zastupitelů
Omluveni: Eva Zemanová

 1. Předložený program pro zasedání zastupitelstva městyse byl schválen.

 2. Zastupitelstvo městyse schvaluje neinvestiční příspěvek paní Zdeňce Jelínkové na obnovu nemovité kulturní památky - domu č.p. 24 v Doubravníku, ve výši 100 tis. Kč.

  H: 13 - 0 - 0

 3. Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové opatření č. 9 dle přílohy tohoto usnesení.

  H: 12 - 0 - 1

 4. Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové provizorium hospodaření městyse v 1. čtvrtletí 2007 do doby schválení rozpočtu městyse pro rok 2007. ZM schvaluje hospodařit v příjmech a výdajích dle skutečnosti 1. čtvrtletí 2006. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

  H: 13 - 0 - 0

 5. Zastupitelstvo městyse schvaluje příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Doubravník v období rozpočtového provizoria ve výši příspěvku daného období předchozího roku (tj 42.000,- Kč/měsíc).

  H: 13 - 0 - 0

 6. Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtový výhled městyse Doubravník na období let 2008 - 2009.

  H: 13 - 0 - 0

 7. Zastupitelstvo městyse schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2006 o závazné části změny č.I územního plánu obce Doubravník.

  H: 13 - 0 - 0

 8. Zastupitelstvo městyse schvaluje příspěvek městyse Doubravník Dobrovolnému svazku obcí Tišnovsko pro rok 2007 ve výši 10,- Kč za obyvatele.

  H: 13 - 0 - 0

 9. Zastupitelstvo městyse schvaluje přijetí neinvestiční dotace od Jihomoravského kraje pro jednotku SDH Doubravník ve výši 5.600,- Kč.

  H: 13 - 0 - 0

 10. Zastupitelstvo městyse schvaluje smlouvu o pronájmu pozemků mezi městysem Doubravník a panem Radkem Sedlákem na obhospodařování pastvin v k.ú. Křížovice o celkové výměře 3,9876 ha za cenu 600,- Kč za rok.

  H: 12 - 0 - 1

 11. Zastupitelstvo městyse schvaluje přílohu č.3 ke smlouvě č.11/2005 uzavřenou mezi Technickými službami Bystřice n.P. a městysem Doubravník.

  H: 13 - 0 - 0

 12. Zastupitelstvo městyse schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni mezi městysem Doubravník a E.ON Distribuce,a.s. (zřízení přípojky) na pozemek p.č. 367/1 v k.ú. Doubravník.

  H: 13 - 0 - 0

 13. Zastupitelstvo městyse schvaluje vnitřní předpis o sociálním fondu.

  H: 13 - 0 - 0

 14. Zastupitelstvo městyse schvaluje doplnění finančního výboru o další dva členy:
  - Zuzana Cigáňová
  - Miroslav Galda

  H: 13 - 0 - 0

 15. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o činnosti rady za období od posledního zasedání.
V Doubravníku, 2. ledna 2007
---------------------
Zdeněk Kundrata
starosta městyse
 ---------------------
RNDr. Petr Navrátil
místostarosta