Historie Jednoty Orla v Doubravníku [2]


Ve dvacátých a třicátých letech minulého století se pořádala veřejná cvičení žáků a žákyň, dorostenců a dorostenek, mužů a žen na Hoškově zahradě u mlýna.

Bývala to veselá setkání s okolními orelskými družinami, které přijížděly za radostného zpěvu na břízkami ozdobených žebřiňácích, taženými ověnčenými koňmi.


 

Za rázného pochodu, srdečně zdraveni občany, prošli cvičenci Doubravníkem, vedeni náčelníky Josefem Pezlarem a Marií Šikulovou - Mičánkovou.

Po prostných cvičeních všech kategorií a výkonech mužů na hrazdě a bradlech rozjásali přítomné obecenstvo soutěživými hrami ti nejmenší. Na to za všeobecného veselí hrála hudba až do pozdních večerních hodin k poslechu a tanci.

Přespolní orelské jednoty odjížděly pak za zpěvu v radostné a družné náladě s vědomím, že dobře obstály ve vzájemném zápolení.

Divadla. Desítky divadelních představení bylo obětavými herci odehráno na jevišti v orlovně od roku 1925 do února 1948. V zimním období byla uvedena jedna hra za 3 týdny. Zkoušky probíhaly do pozdních večerních hodin a mnozí aktéři odjížděli za prací vlakem již o půl čtvrté ráno. Tak se to opakovalo až do konečného vystoupení.

V těžkých dobách pro národ, za německé okupace, bylo na tomto jevišti posilováno sebevědomí národa vhodnými vlasteneckými hrami. Tyto hry byly občany nadšeně přijímány. Bylo to nejčilejší a nejproduktivnější období orelské divadelní činnosti.

V režii slečny Marie Čechové, armádního důstojníka Rostě Zajíce a jeho ženy Jarušky byly kromě mnohých her v období "Protektorátu" zdařile provedeny a s velkým uznáním aplaudovány:

  • Lucerna
  • Drahomíra a její synové
  • Pohorská vesnice
  • Viktorka
  • Kříž u potoka
  • U panského dvora
  • Zelené království   a další...

K úspěchu her přispěli nemalou měrou svým maskérským uměním a půjčovnou kostýmů pan František Špaček a Anička Špačková - Zimulová.

Herci
Jaruška Brázdová - Limlová
František Brázda
Josef Brázda
Antonín Bunzl
Emilie Gerbrichová - Novotná
Marie Gerbrichová - Sýsová
P. Karel Havlas
Karel Havlas
Vojtěch Havlas
Vladimír Hájek
Amálie Jelínková - Slezáková
Anastáz Jelínek
Metoděj Koukal (Komik)
Anna Stejskalová - Slezáková
Josef Šikula
Marie Žáková - Slezáková
Terezka Hořínková
Jan Kundrata
Marie Kundratová - Životská
Růžena Marková
MUDr. František Novák
Božena Novotná
Draha Novotná - Lukášková
Josef Pařil
Hedvika Pařilová - Nedomová
Božena Pezlarová - Nedomová
Josef Pezlar
Marie Pleská - Životská
Josef Skoumal
Božena Slaninová - Životská
Růžena Straková - Jelínková
Vladimír Švestka
Marie Žílová - Švestková
Fanuška Životská
a další ...


V roce 1948 však byla komunistickou vládou činnost Orla zakázána a majetek zkonfiskován.

V následujících padesátých letech minulého století pak byla orlovna - tělovýchovný a kulturní stánek obětavých doubravnických nadšenců, kteří ji ze svého mála s obrovským úsilím a oběťmi zbudovali - svévolně zdemolována, divadelní zařízení zničeno a spáleno, tělovýchovné nářadí odcizeno.

Nejsmutnější je, že ani po roce 1989 nebyl vydán zákon, který by opravňoval barbarsky zničený majetek Orla finančně kompenzovat.


. . .Pokračování příště ...

      předchozí část

Josef Brázda, učitel
příslušník 3. demokratického odboje