Průběh restaurování varhan


Varhany v našem chrámu již třetím rokem prochází restaurováním, které probíhalo za podpory Jihomoravského kraje, Ministerstva kultury a Úřadu městyse Doubravník.

Práce prozatím probíhaly za provozu varhan, třebaže omezeného.V roce 2008 a na počátku roku 2009 bylo dokončeno restaurování pedálových vzdušnic i píšťalnic, hřídelových desek, registratury, píšťal a klaviatury. Byla obnovena měchová soustava a všechny vzduchovody, čerpání vzduchu nyní obstarává nový tichoběžný ventilátor umístěný na kůru.

Po celkovém rozebrání hlavního stroje varhan byly zrestaurovány všechny píšťaly s výjimkou nepůvodního rejstříku Bordunal, jenž měl být nahrazen rekonstruovaným smíšeným hlasem. Podrobný průzkum vzdušnice a píšťalnice však možnost původnosti tohoto řešení vylučuje, a protože autentický stav zůstane patrně nejasný, probíhá v současnosti práce na zachovaných dřevěných píšťalách, které budou použity.

Dokončeno je restaurování vzdušnice hlavního stroje včetně píšťalnic a stoliček, k montáži jsou připraveny rovněž zásuvky, hřídelová deska, registrační hřídele, klátidla a věšáky prospektu.

Byla provedena konzervace podlahy kůru.Všechny díly jsou podrobně fotograficky dokumentovány po demontáži, v průběhu práce a po jejím dokončení.

Restaurování výzdoby je již dokončeno. Sochy a dřevořezby, které jsou uloženy v depozitu, budou osazeny před montáží stroje.Souhrnně lze říci, že více než polovina prací je za námi.

Na jaře letošního roku bude demontována a odvezena zbylá část varhanního stroje-pozitiv, včetně obou manuálových klaviatur.

Celá varhanní skříň musí být poté zevnitř i vně vyčištěna a konzervována.Zvenku dále opravena retuš a obnovena povrchová úprava. V průběhu těchto prací i následné montáže, intonace a ladění nebude možno nástroj používat. A tak zpěv při bohoslužbách doprovodí vypůjčený varhanní pozitiv z vranovského chrámu Narození Panny Marie.

Dále bude třeba očistit a vylíčit klenbu nad varhanami a později i v celém prostoru kůru, aby odpadající části nátěru nepoškozovaly nástroj.Prosíme o shovívavost Vás všechny, kdo navštívíte v jarních měsících chrám. Uprostřed hlavní chrámové lodi bude postaveno lešení, aby mohly proběhnout uvedené práce.

Na podporu celé akce byla vyhlášena sbírka, na jejíž konto mohou dárci přispívat (č. ú. 1621329399/0800).

Děkujeme všem, kdo do této chvíle přispěli finančním darem, pomohli při stěhování a stavění lešení nebo jakýmkoliv jiným způsobem.Děkujeme římskokatolické farnosti na Vranově u Brna za ochotné zapůjčení náhradního nástroje, stejně jako těm, kteří pomohli s jeho převozem.

A jako poděkování si Vás dovolujeme pozvat 18. dubna v 17:30 na koncert duchovních polyfonních zpěvů renesančních mistrů, čtvrtý, ze série benefičních koncertů pořádaných na podporu restaurování našich varhan. Zpívat bude pěvecký komorní soubor Capella Moraviae pod vedením RNDr. Josefa Gerbricha.

Po koncertě budete mít příležitost prohlédnout si zrestaurované části stroje. Na Vaše dotazy k restaurování stroje Vám bude odpovídat pan restaurátor MgA. Dalibor Michek.


Ing. Barbora Šenkyříková