ROZPOČET MĚSTYSE DOUBRAVNÍK NA ROK 2012I. PŘÍJMY (tis. Kč)
Položka/
paragraf
Název položky/paragrafuČástka
1111Daň z příjmu FO ze závislé činnosti1217
1112Daň z příjmu FO96
1113Daň z příjmu FO z hospodářských výnosů111
1121Daň z příjmu PO1195
1122Daň z příjmu PO za obce99,8
1211Daň z přidané hodnoty2611
1511Daň z nemovitostí360
1332Poplatky za znečišťování ovzduší2
1340Poplatky za likvidaci komunálního odpadu452
1341Poplatky ze psů20
1342Pobytové poplatky1
1343Poplatky za užívání veřejného prostranství7
1344Poplatek ze vstupného10
1351Odvod výtěžku z výherního hracího přístroje5,9
1361Správní poplatky19,7
4112Neinvestiční dotace na správu a školství480,4
4121Neinvestiční dotace od obcí26
4134Převody z rozpočtových účtů36,8
1032Lesní hospodářství-podpora ostatních produkčních činn.175
2144Ostatní služby2
2310Pitná voda112,2
2321Odvádění a čištění odpadních vod390
3319Ostatní záležitosti kultury45
3341Rozhlas a televize3
3612Bytové hospodářství300
3613Nebytové hospodářství242
3632Pohřebnictví1
3633Výstavba a údržba MIS212
3639Komunální služby435,4
3722Sběr a odvoz komunálních odpadů43
3724Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů3,7
3725Využívání a zneškodňování komunálních odpadů80
6171Činnost místní správy0,1
6310Obecné příjmy a výdaje z finančních operací10
 PŘÍJMY CELKEM8805
 
8115Financování-změna stavu peněžních prostředků775
 
 CELKEM9580
II. VÝDAJE (tis. Kč)
Položka/
paragraf
Název položkyČástka
1031Pěstební činnost37
1032Lesní hospodářství-podpora ostatních produkčních činn.
z toho: 28 Lesní hospodářský plán
175
1036Správa v lesním hospodářství48
2212Silnice
z toho: 50 MK Křížovice
z toho: 80 PD II.etapa MK zahradnictví
234
2219Ostatní záležitosti pozemních komunikací90
2221Provoz veřejné dopravy20,3
2310Pitná voda
z toho: 32 vodovod Horní Rakovec
z toho: 50 PD Křížovice
119
2321Odvádění a čištění odpadních vod
z toho: 50 PD kanalizace Luhačovice
z toho: 110 kanalizace MK č D13
z toho: 32 kanalizace Horní Rakovec
630
2419Ostatní záležitosti spojů (internet, KTR)43
3111Předškolní zařízení
z toho: 25 dvojhoupačka
50
3113Základní školy
z toho: 720 neinvestiční příspěvek ZŠ
760
3314Knihovnické činnosti10,4
3319Ostatní záležitosti kultury119,6
3326Údržba památníků a hrobů20
3341Rozhlas a televize28
3399Ostatní záležitosti kultury - SPOZ32
3412Sportovní zařízení v majetku obce39
3419Ostatní tělovýchovná činnost30
3421Využití volného času dětí a mládeže16
3511Činnost ordinací praktických lékařů50
3612Bytové hospodářství178
3613Nebytové hospodářství221
3631Veřejné osvětlení257
3632Pohřebnictví53
3633Plynofikace169
3635Územní plánování130
3636Územní rozvoj - DSO Tišnovsko8,2
3639Komunální služby
z toho: 200 rekonstrukce kašny, 120 dětské hřiště
1840,4
3722Sběr a odvoz komunálního odpadu470
3723Sběr a odvoz ostatních odpadů60
3729Nakládání s odpady25
3745Veřejná zeleň a péče o vzhled obce40
5212Ochrana obyvatelstva5
5512Požární ochrana146
6112Zastupitelstvo908
6171Činnost místní správy1899,7
6310Příjmy a výdaje z úvěrových finančních operací13,2
6320Pojištění funkčně nespecifikované84
6330Převody vlastním fondům36,8
6399Ostatní finanční operace160
6402Finanční vypořádání minulých let4,4
6409Ostatní činnost320
 VÝDAJE CELKEM9580
 
8124Financování - splátky úvěrů, půjček0
 
 CELKEM9580

ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU MĚSTYSE DOUBRAVNÍK NA ROK 2012Příjmy:
2 % z mezd zaměstnanců městyse35.000,- Kč
doplatek za rok 20111.782,- Kč
Celkem36.782,- Kč


Výdaje:
Příspěvky na stravování městyse20.000,- Kč
Poukázky na nákup v Jednotě9.000,- Kč
Příspěvek k životnímu výročí12.000,- Kč
Celkem31.000,- Kč

PLÁN HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI MĚSTYSE DOUBRAVNÍK NA ROK 2012VýnosyNákladyZisk
Ostatní činnost120.000,-115.000,-5.000,-
Letní kino65.000,-62.000,-3.000,-
Pedikúra18.000,-16.000,-2.000,-
Celkem203.000,-193.000,-10.000,-

Zdeněk Kundrata
starosta městyse


nahoru