Usnesení č.ZM-27/2013 ze zasedání zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne:  29. srpna 2013

Přítomno: 12, od 18:20 hod. 13 zastupitelů
(omluveni: Ing. Barbora Šenkyříková)


 1. Předložený program pro zasedání ZM byl schválen.

  H: 12 - 0 - 0


 2. Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje:


  • Zprávu o hospodaření Městyse Doubravník za 1. pololetí 2013,

   H: 12 - 0 - 0

  • Zprávu o hospodaření Hospodářské činnosti městyse Doubravník za 1.pololetí 2013,

   H: 12 - 0 - 0

  • rozpočtové opatření č. 4, 5 a 6 dle přílohy zápisu ze zasedání,

   H: 13 - 0 - 0

  • rozpočtový výhled Městyse Doubravník na léta 2013 - 2018,

   H: 13 - 0 - 0

  • Smlouvu o poskytnutí neinvestiční finanční dotace z rozpočtu JMK na výstroj a výzbroj jednotky SDH Doubravník ve výši 100.000,-Kč,

   H: 13 - 0 - 0

  • Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SP3-2214 na realizaci akce "Výměna oken v základní škole" s PKS okna, a. s. Žďár n/S,

   H: 13 - 0 - 0

  • Smlouvu o dílo č. 58/13 na dotační management projektu "Sběrný dvůr odpadů Doubravník" s Ing. Liborem Stránským,

   H: 13 - 0 - 0

  • Smlouvu o dílo č. 169/2013 na zpracování žádosti o dotaci ze SFŽP k záměru "Separace a svoz bioodpadů v Městysi Doubravník" s Ing. Markétou Hoškovou,

   H: 13 - 0 - 0

  • objednání vypracování analýzy potencionální tvorby odpadů a projektu u firmy Desacon Zlín, s. r. o.,

   H: 13 - 0 - 0

  • prodej části pozemku parc. č. 293/4, přiřazené k parc. č. 293/8 jako díl "a" zahrada v katastrálním území Doubravník o výměře 135 m2 (.................................),

   H: 13 - 0 - 0

  • členy a náhradníky hodnotící komise pro výběrová řízení na pořízení technologie kompostárny a na výstavbu sběrného dvora odpadů,

   H: 13 - 0 - 0


 3. Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí:


  • zprávu o činnosti rady za období od posledního zasedání,
  • Závěrečný účet DSO Tišnovsko za rok 2012, včetně zprávy o hospodaření za rok 2012,
  • Závěrečný účet DSO Mikroregion Pernštejn za rok 2012, včetně zprávy o hospodaření za rok 2012,
  • Zprávu o hospodaření VOV, s. m. o. za rok 2012 včetně zprávy o účetní závěrce za rok 2012,
  • Zprávu o kontrole Specializovaného finančního úřadu, ÚP Brno o dodržování zákona č. 526/1990 Sb., o cenách nájemného z pozemků, na kterých není provozována podnikatelská činnost a z nájemného pozemků na veřejném pohřebišti za období let 2011 a 2012.V Doubravníku, 30. srpna 2013


-------------------
Zdeněk Kundrata
starosta městyse
-------------------
RNDr. Petr Navrátil
místostarosta