Usnesení č.ZM-38/2014 ze zasedání zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne:  9. října 2014

Přítomno: 13 zastupitelů
(omluveni: Mgr. Petr Šenk, Zdeněk Válka)


 1. Předložený program pro zasedání ZM byl schválen.

  H: 13 - 0 - 0


 2. Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje:


  • hospodaření Městyse Doubravník za 3. čtvrtletí 2014,

   H: 13 - 0 - 0

  • hospodaření Hospodářské činnosti městyse za 3. čtvrtletí 2014,

   H: 13 - 0 - 0

  • přijetí neinvestiční dotace ze všeobecné pokladní správy na volby do zastupitelstev obcí ve výši 20.000,- Kč,

   H: 13 - 0 - 0

  • rozpočtová opatření č. 6 a č. 7 dle přílohy zápisu ze zasedání,

   H: 12 - 0 - 1

  • prodej části pozemku parc. č. 1779/4, ostatní plocha v katastrálním území Doubravník (.....................) Přesná výměra prodávané části pozemku bude stanovena geometrickým plánem, který bude vyhotoven na náklady kupujícího,

   H: 13 - 0 - 0

  • koupi pozemku parc. č. st. 548/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře (.....................),

   H: 13 - 0 - 0

  • kupní smlouvu s firmou HITL, s. r. o. Dobelice na dovybavení kompostárny (dodávka čelního nakladače, štěpkovače a prosévacího síta) za cenu 931.337,- Kč vč. DPH,

   H: 13 - 0 - 0

  • kupní smlouvu s firmou I-tec CZECH, s. r. o. Ostrava na pořízení techniky na svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu (dodávka nosiče kontejnerů zn. Bonetti FX 100 35E a 4 ks kontejnerů o objemu 3m³) za cenu 2.274.800,- Kč vč. DPH,

   H: 13 - 0 - 0

  • smlouvu s Ing. Markétou Hoškovou, Zlín na zpracování dokumentace pro výběr dodavatele včetně všech příloh a její finalizace k dotačnímu projektu z Operačního programu Životní prostředí.

   H: 13 - 0 - 0


 3. Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí:


  • "Závěrečnou zprávu o činnosti Zastupitelstva městyse Doubravník za volební období 2010 - 2014",
  • zprávu o činnosti rady za období od posledního zasedání.V Doubravníku, 10. října 2014


-------------------
Zdeněk Kundrata
starosta městyse
-------------------
RNDr. Petr Navrátil
místostarosta