Usnesení č.ZM-2/2014 ze zasedání zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne:  27. listopadu 2014

Přítomno: 11, od 18:10 hod. 12 zastupitelů
(o: Hana Navrátilová, RNDr. Petr Navrátil, Ing. Petr Sedláček, Ph.D.)


 1. Předložený program pro zasedání ZM byl schválen.

  H: 11 - 0 - 0

 2. Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje:


  • přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu JMK na projekt: "Oprava CAS 32" ve výši 50.000,- Kč,

   H: 12 - 0 - 0

  • Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu JMK na "Výdaje na zabezpečení akceschopnosti j. SDH obce na rok 2014",

   H: 12 - 0 - 0

  • rozpočtové opatření č. 8 dle přílohy zápisu ze zasedání,

   H: 12 - 0 - 0

  • prodej pozemku parc. č. 1779/9, ostatní plocha o výměře 156 m² v katastrálním území Doubravník (.....................................),

   H: 12 - 0 - 0

  • měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva, kteří budou vykonávat funkci předsedy komise rady městyse ve výši 500,- Kč s účinností od 1. 12. 2014,

   H: 11 - 0 - 1

  • předsedovi komise Rady městyse Doubravník, který není členem zastupitelstva odměnu formou dohody o provedení práce, a to 4x ročně ve výši 1.500,- Kč,

   H: 11 - 0 - 1

  • smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městysem Doubravník jako oprávněným a Jihomoravským krajem jako povinným na část pozemku parc. č. 1813/1 ostatní plocha v katastrálním území Doubravník za dohodnutou cenu 24.200,- Kč vč. DPH,

   H: 12 - 0 - 0

  • smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městysem Doubravník jako oprávněným a panem (...............)jako povinným na část pozemku (...............) v katastrálním území Doubravník za dohodnutou cenu 10.000,- Kč vč. DPH,

   H: 12 - 0 - 0

  • dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Kubiko, s. r. o. na akci: "Rozšíření veřejného chodníku v Doubravníku".

   H: 11 - 0 - 1

 3. Zastupitelstvo městyse Doubravník volí:


  v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. m) zákona č 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:

  • členy finančního výboru zastupitelstva p. Hanu Navrátilovou a PhDr. Petra Škyříka, Ph.D.

   H: 12 - 0 - 0

  • členy kontrolního výboru zastupitelstva Ing. Jiřího Nedomu a p. Jana Cigáně.

   H: 12 - 0 - 0

 4. Zastupitelstvo městyse Doubravník pověřuje:


  v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. a) zákona č 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:

  • Radu městyse Doubravník prováděním rozpočtových opatření s následnou informací zastupitelstvu.

   H: 12 - 0 - 0

 5. Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí:


  • Plán inventur starostky městyse Doubravník k provedení inventarizace majetku za rok 2014,
  • informaci o současném stavu Programu obnovy městyse. Členové ZM byli požádáni o předání návrhů na jeho aktualizaci,
  • termíny zasedání rady a zastupitelstva v roce 2015,
  • Protokol o provedení kontroly zaměřené na vedení matričních knih a státních listin,
  • zprávu o činnosti rady za období od posledního zasedání.V Doubravníku, 28. listopadu 2014


-------------------
Ing. Barbora Šenkyříková
starostka městyse
-------------------
Ing. Petr Sedláček, Ph.D.
místostarosta