Nový chodník na Dolním Rakovci


O výstavbě chodníku na Dolním Rakovci směrem ke mlýnu a fotbalovému hřišti se uvažovalo již dlouhou dobu. Zejména když se v Doubravníku ještě hrála kopaná, tak byli návštěvníci utkání při chůzi po silnici ohrožováni projíždějícími automobily.

Paradoxně, až když místní fotbalový oddíl ukončil svoji činnost, tak se v roce 2011 podařilo odkoupit pozemek vhodný ke stavbě tohoto chodníku. 

V roce následujícím zpracovala akciová společnost Haška z Tišnova projektovou dokumentaci a tato firma zajistila pro městys i veškerou potřebnou inženýrskou činnost, která byla ukončena vydáním celkem tří stavebních povolení nutných k realizaci stavby. V roce 2014 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby a vítězná firma, kterou se stala společnost Kubiko z Brumova mohla v září zahájit stavební práce. Předpokládalo se, že bude chodník hotov ještě v loňském roce, jeho stavba však bezprostředně sousedí s krajskou silnicí, a tudíž bylo nutné zajistit při její realizaci dopravní omezení z důvodu bezpečnosti pracovníků. Toto dopravní omezení není však možné ponechat v průběhu zimního období kvůli provádění údržby silnice. A tak musely být stavební práce přerušeny a pokračovalo se na nich v dubnu 2015. Koncem června byla stavba dokončena a po dodání potřebných podkladů může být požádáno o její kolaudaci.

Technicky lze stavbu chodníku charakterizovat takto: Nachází se v zastavěném území severní okrajové části městyse Doubravník. Trasa chodníku je vedena podél pravého okraje stávající krajské silnice II/387. Stavba vytváří podmínky pro bezpečný pohyb chodců podél frekventované páteřní komunikace a zlepšení životních podmínek v zastaveném území městyse. 

Chodník pro pěší se napojuje na stávající jednostranný chodník u domu č. p. 90, který byl opraven při provádění rekonstrukce průtahu zmíněné komunikace a jeho celková délka je cca 212 m. Chodník plní funkci obslužnou pro pohyb chodců se zařazením do funkční skupiny D2 - komunikace vyhrazená pro nemotorová vozidla a pěší. Na chodníku jsou umístěny prvky pro umožnění pohybu tělesně postižených osob a osob se sníženou schopností orientace.

Komunikace pro pěší je oddělena od souběžné silnice pro motorová vozidla silničním obrubníkem a pásem, který bude ještě dodatečně osázen vhodnou zelení. Zařazení komunikace do funkční skupiny D2 předpokládá pouze pohyb chodců po komunikaci, vjezd motorových vozidel je možný pouze v místech křížení chodníku s vjezdy k přilehlým nemovitostem a pozemkům kolem fotbalového hřiště. Chodník je materiálově a barevně odlišen od silnice a oddělen vodícím proužkem tvořeným dvouřádkem žulové dlažby. Zpevněné plochy jsou spádovány s jednostranným příčným sklonem 2,5% a podélně se sklonem min.0,3%. Spádové poměry jsou dány stávající modelací terénu a potřebou odvedení povrchových vod od přilehlých objektů. Šířka chodníku je 1,5m a šířka zeleného pásu je 0,45m. 

Pro odvedení povrchových vod z krajské silnice do přilehlé vodoteče - řeky Svratky je v rámci stavby chodníku vybudována dešťová kanalizace, která tak nahradila stávající podélné odvodňovací příkopy zrušené výstavbou chodníku. Do okraje tělesa silnice II/387 jsou osazeny typové betonové uliční vpusti. Pro osvětlení pěší komunikace bylo provedeno rozšíření stávajícího veřejného osvětlení o tři stožáry. Svah břehu odvodňovacího příkopu u Mlýna v místech styku se zemním tělesem komunikace bylo nutné upravit do patřičného sklonu s opevněním skládanou kamennou rovnaninou z lomového kamene nad 50kg do štěrkopískového lože. Mezi chodníkem a přiléhající soukromou zahradou bylo v rámci stavby postaveno nové oplocení. 

Náklady na stavbu chodníku dosáhly částky 1,8 mil Kč a byla plně hrazena z rozpočtu městyse. V této sumě jsou zohledněny ceny za projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost, poplatky za vydání stavebních povolení, přechodné dopravní značení, a tři stavební objekty - kanalizace, chodník a veřejné osvětlení.

Zatím můžeme pouze doufat, že fotbalových nadšenců po vystavěném chodníku bude přibývat. Avšak již nyní můžeme říci, že stavba chodníku výrazně přispěla k bezpečnosti chodců žijících v této lokalitě a otevírá nám všem možnost příjemné procházkové trasy ke splavu za hřištěm, kam se mnozí právě z důvodu nebezpečného průchodu již delší čas neodvážili.


Zdeněk Šikula