Usnesení č.ZM-15/2016 ze zasedání zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne:  26. května 2016

Přítomno: 10, od 1915 hod. 11 zastupitelů
Omluveni: Hana Navrátilová, PhDr. Petr Škyřík, Petr Menšík, Zdeněk Válka


 1. Předložený program pro zasedání zastupitelstva byl schválen.

  H: 10 - 0 - 0

 2. Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje:


  • rozpočtové opatření č. 4 dle přílohy zápisu ze zasedání,

   H: 10 - 0 - 0

  • zprávu o hospodaření Městyse Doubravník za I. čtvrtletí 2016,

   H: 10 - 0 - 0

  • zprávu o hospodaření Hospodářské činnosti městyse Doubravník za I. čtvrtletí 2016,

   H: 10 - 0 - 0

  • prodej částí pozemků parc. č. 46 a 287/3 v katastrálním území Křížovice (..................) a současně schvaluje koupi části pozemku parc. č. st. 16 v katastrálním území Křížovice do majetku městyse Doubravník. Rozdíl ve výměře pozemků bude (..................) uhrazen za cenu místně obvyklou pro stavební pozemek (přesné výměry pozemků budou stanoveny na základě zpracovaného geometrického plánu),

   H: 11 - 0 - 0

  • prodej části pozemku parc. č. 338/1 v katastrálním území Křížovice (..................) s tím, že přesná výměra prodávané části pozemku bude stanovena na základě geometrického plánu za cenu místně obvyklou pro stavební pozemek,

   H: 11 - 0 - 0

  • přijetí dotace ve výši 200.000,- Kč se spoluúčastí městyse ve výši 320.000,- Kč z Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje. Zastupitelstvo městyse Doubravník dále schvaluje navrženou Smlouvu o poskytnutí dotace a pověřuje starostku podpisem této smlouvy,

   H: 11 - 0 - 0

  • přijetí individuální dotace ve výši 200.000,- Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje a pověřuje starostku podpisem smlouvy,

   H: 11 - 0 - 0

 3. Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí:


  • zprávu o činnosti rady městyse za období od posledního zasedání zastupitelstva,
  • Protokol o kontrole matriky výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí dle přílohy zápisu ze zasedání,
  • informaci o konání mimořádného zasedání Zastupitelstvo městyse Doubravník, které se uskuteční ve čtvrtek 23. června v 18 hod.V Doubravníku, 2. června 2016


-------------------
Ing. Barbora Šenkyříková
starostka městyse
-------------------
Ing. Petr Sedláček, Ph.D.
místostarosta