Usnesení č.ZM-25/2017 ze zasedání zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne:  7. září 2017

Přítomno: 10, od 1810 hod. 11, od 1830 hod. 12 zastupitelů
Omluveni: p. Navrátilová, RNDr. Navrátil, Ing. Boček


Předložený program pro zasedání zastupitelstva byl schválen.

Hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0


Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje:


 1. zprávu o hospodaření Městyse Doubravník k 30. 6. 2017.

  Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0

 2. zprávu o hospodaření HČ Městyse Doubravník k 30. 6. 2017.

  Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0

 3. návrh Smlouvy o úvěru č. 0317310429 ve výši 8.000.000,- Kč od České spořitelny a.s., s pevnou úrokovou sazbou ve výši 0,79% p.a., bez zajištění a datem konečné splatnosti úvěru k 31.12.2024 dle přílohy zápisu a pověřuje starostku podpisem této Smlouvy o úvěru.

  Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0

  • čerpání finančních prostředků z úvěru dle Smlouvy o úvěru č. 0317310429 za účelem nákupu pozemků parc. č. 107/4 a dále parc. č. st. 76/2 a parc. č. st. 76/1, jejichž součástí jsou budovy, vše v katastrálním území Doubravník ve výši 407.600,- Kč dle Kupní smlouvy č.j. 00794/17/MČe ze dne 17. 7. 2017.

   Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0

  • čerpání finančních prostředků z úvěru dle Smlouvy o úvěru č. 0317310429 za účelem nákupu spoluvlastnického podílu o velikosti ¾ pozemků parc. č. 1421, 1440 a 1620/48 v katastrálním území Doubravník v celkové výši 1.142.625,- Kč dle Kupní smlouvy č.j. 00416/17/MNě ze dne 12. 4. 2017 a dále dodatku č. 1 k výše uvedené kupní smlouvě č.j. 00416/17/MNě ze dne 4. 7. 2017.

   Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 1

  • čerpání finančních prostředků z úvěru dle Smlouvy o úvěru č. 0317310429 za účelem realizace akce Oprava místní komunikace C24 v Doubravníku, 1. etapa.

   Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0

 4. Rozpočtové opatření č. 8 dle přílohy zápisu.

  Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0

 5. nákup pozemku parc. č. 1781/5 v katastrálním území Doubravník za celkovou kupní cenu 5.893,- Kč (cena pozemku vč. DPH 2.263,- Kč a náklady vzniklé v souvislosti s převodem vlastnického práva ve výši 3.630,- Kč vč. DPH) a současně schvaluje Kupní smlouvu č. S 334/17 mezi Lesy ČR jako prodávajícím a Městysem Doubravník jako kupujícím a pověřuje starostku podpisem smlouvy.

  Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0

 6. přijetí neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR v rámci Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2017 ve výši 600.000,- Kč na obnovu kulturních památek na území městyse Doubravník.

  Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0

 7. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městysem Doubravník a p. Františkem Novotným dle přílohy zápisu.

  Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0


Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí:


 • Závěrečný účet DSO Mikroregion Pernštejn za rok 2016 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016.
 • Rozpočtové opatření č. 6 a č. 7 dle přílohy zápisu.
 • zprávu o činnosti rady městyse za období od posledního zasedání zastupitelstvaV Doubravníku, 14. září 2017


-------------------
Ing. Barbora Šenkyříková
starostka městyse
-------------------
Ing. Petr Sedláček, Ph.D.
místostarosta