Usnesení č.ZM-28/2017 ze zasedání zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne:  14. prosince 2017

Přítomno: 13, od 18:25 hod 14 zastupitelů
Omluveni: Ing. Petr Sedláček


Předložený program pro zasedání zastupitelstva byl schválen.

Hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0


Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje:


 1. Rozpočet městyse Doubravník na rok 2018 jako schodkový.

  Hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0

 2. Rozpočet sociálního fondu městyse Doubravník na rok 2018.

  Hlasování: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0

 3. Plán hospodářské činnosti městyse Doubravník na rok 2018.

  Hlasování: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0

 4. příspěvek příspěvkové organizaci Základní a Mateřská škola Doubravník v rámci schváleného rozpočtu na rok 2018 ve výši 840.000,- Kč.

  Hlasování: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0

 5. Rozpočtové opatření č. 11 dle přílohy zápisu ze zasedání.

  Hlasování: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0

 6. prodej pozemku parc. č. 1210/4 ostatní plocha o výměře 51 m² v katastrálním území Doubravník Lesům ČR, s. p. za cenu 1.377,- Kč dle předložené kupní smlouvy.

  Hlasování: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0

 7. koupi části pozemku parc. č. 390 ostatní plocha v katastrálním území Doubravník od Římskokatolické farnosti Doubravník za cenu 300,- Kč za m².

  Hlasování: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0

 8. nákup pozemku parc. č. 1918 ostatní plocha o výměře 78 m² v katastrálním území Doubravník (..................) za podmínky, že z pozemku bude vymazáno zástavní právo.

  Hlasování: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0

 9. neuvolněným členům za výkon funkce měsíční odměny v následujících částkách:
  • místostarosta 6.300,- Kč
  • člen rady městyse 1.100,- Kč
  • předseda rady městyse 500,- Kč
  • předseda výboru zastupitelstva městyse 760,- Kč
  • člen zastupitelstva bez dalších funkcí 260,- Kč

  Odměna bude poskytována od 1. 1. 2018. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva městyse bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích odměn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. Do souhrnné odměny jsou zahrnuty pouze odměny za výkon funkcí člena rady městyse a za výkon funkce předsedy kulturní komise rady městyse a předsedy komise životního prostředí rady městyse.

  Zastupitelstvo městyse Doubravník dále stanovuje s účinností od 1. 1. 2018 odměnu ve výši 540,- Kč předsedovi komise, který není členem zastupitelstva v souladu s § 84, písm. v) zákona o obcích, ve znění účinném k 1. 1. 2018

  Hlasování: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0

 10. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu.

  Hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 1


Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí:


 • Zprávu o činnosti rady městyse za období od posledního zasedání zastupitelstvaV Doubravníku, 20. prosince 2017


-------------------
Ing. Barbora Šenkyříková
starostka městyse
-------------------
Ing. Petr Sedláček, Ph.D.
místostarosta