Usnesení č.ZM-32/2018 ze zasedání zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne:  12. dubna 2018

Přítomno: 13, od 18:25 hod. 14 zastupitelů
Omluveni: O. Jelínková


Předložený program pro zasedání zastupitelstva byl schválen.

Hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0


Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje:

 1. Rozpočtové opatření č. 4 dle přílohy zápisu ze zasedání.

  Hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0

 2. dotace z rozpočtu městyse na podporu obnovy památek na území Doubravníka v následující výši:
  • p. František Novotný 70.000,- Kč
  • Římskokatolická farnost Doubravník 20.000,- Kč

  Hlasování: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0

  dotace z rozpočtu městyse na činnost v následující výši:
  • Fotbalový klub Doubravník 35.000,- Kč
  • TJ Sokol Doubravník 45.000,- Kč
  • Junák - Robinsoni Doubravník 20.000,- Kč

  Hlasování: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0

  dotace z rozpočtu městyse na pořádání akcí v následující výši:
  • Czechvirtuosi 10.000,- Kč
  • Stanislava Macháčková 16.000,- Kč
  • Hasiči Doubravník 17.000,- Kč
  • Ing. Katuše Zahradníčková 10.000,- Kč
  • Eva Šenková 7.000,- Kč

  Hlasování: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0

 3. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Doubravníka a pověřuje starostku podpisem smluv s jednotlivými příjemci výše schválených dotací.

  Hlasování: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0

 4. Dodatek č. 1 o poskytování služby Pošta Partner.

  Hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 1

 5. nákup pozemků parc. č. 365/1 a 365/2 za cenu 60 Kč/m2 s podmínkou vyjednání odkupu pozemků pro přístupovou cestu nebo věcného břemene přístupu a části pozemku parc. č. 214/1 v ceně 20 Kč/m2, vše v katastrálním území Doubravník (...................).

  Hlasování: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0

 6. nákup vlastnického podílu ve výši 1/3 na pozemcích parc. č. 343/3, 344 a 345/2 za cenu 9.234,- Kč a vlastnického podílu ve výši 1/5 na pozemku parc. č. 1809 za cenu 11.616,- Kč, vše v katastrálním území Doubravník (...................).

  Hlasování: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0

 7. směnu pozemků parc. č. 461/3 a 461/2 (v majetku p. Šebetovského) za části pozemků parc. č. 460/9 a 450/2 (v majetku městyse), vše v katastrálním území Doubravník (...................).

  Hlasování: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0

 8. směnu části pozemku parc. č. 461/6 (v majetku pí. Leškové) za část pozemku parc. č. 460/9 (v majetku městyse), oba v katastrálním území Doubravník (...................).

  Hlasování: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0


Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí:


 • Zprávu o činnosti rady městyse za období od posledního zasedání zastupitelstva
 • Zprávu o činnosti Finančního výboru zastupitelstva městyse a Zprávu o činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva městyseV Doubravníku, 17. dubna 2018


-------------------
Ing. Barbora Šenkyříková
starostka městyse
-------------------
Ing. Petr Sedláček, Ph.D.
místostarosta