Usnesení č.ZM-33/2018 ze zasedání zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne:  7. června 2018

Přítomno: 15 zastupitelů


Předložený program pro zasedání zastupitelstva byl po doplnění schválen.

Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0


Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje:

 1. Závěrečný účet městyse Doubravník za rok 2017 včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2017 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

  Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0

 2. Účetní závěrku Městyse Doubravník za rok 2017.

  Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0

 3. Hospodaření Hospodářské činnosti městyse Doubravník za rok 2017

  Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0

 4. Zprávu o hospodaření Městyse Doubravník k 31. 3. 2018.

  Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0

 5. Zprávu o hospodaření Hospodářské činnosti městyse Doubravník k 31. 3. 2018.

  Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0

 6. Smlouvu o příspěvku a zajištění dotačního řízení ve věci spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Tišnov pro rok 2018 dle přílohy zápisu.

  Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0

 7. Rozpočtové opatření č. 6 dle přílohy zápisu ze zasedání.

  Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0

 8. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s. p. č. 2017/8022 dle přílohy zápisu.

  Hlasování: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 1

 9. Dodatek č. 3 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK dle přílohy zápisu.

  Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0

 10. nákup částí pozemků parc. č. 465 a 466 v katastrálním území Doubravník o výměře cca 1700 m² (.......................).

  Hlasování: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 1

 11. nákup části pozemku parc. č. 460/12 v katastrálním území Doubravník o výměře cca 260 m² (.......................).

  Hlasování: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 1

 12. prodej části pozemku parc. č. 130/1 v katastrálním území Doubravník (.......................) za následujících smluvních podmínek:
  • kupní cena 500,- Kč/m² bez DPH
  • podmínka zahájení stavby do 5 let se sankcí doplacení rozdílu mezi kupní cenou a cenou odhadní (750,- Kč/m² bez DPH)
  • předkupní právo městyse k dotčenému pozemku.

  Hlasování: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 1


Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí:


 • Zprávu o činnosti rady městyse za období od posledního zasedání zastupitelstva.
 • Rozpočtové opatření č. 5 dle přílohy zápisu ze zasedání.
 • Protokol o kontrole č. 358/18/773 z OSSZ Brno-venkov o plnění povinností v nemocenském a důchodovém pojištění ze dne 5. 4. 2018.
 • Zprávu o hospodaření VOV, s. m. o. k 31. 12. 2017 včetně Zprávy nezávislého auditora k hospodaření za rok 2017.V Doubravníku, 14. června 2018


-------------------
Ing. Barbora Šenkyříková
starostka městyse
-------------------
Ing. Petr Sedláček, Ph.D.
místostarosta