Usnesení č.ZM-34/2018 ze zasedání zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne:  6. září 2018

Přítomno: 11, od 18:30 hod 12 zastupitelů


Předložený program pro zasedání zastupitelstva byl schválen.

Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0


Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje:

 1. Zprávu o hospodaření městyse Doubravník k 30. 6. 2018.

  Hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 1

 2. Zprávu o hospodaření HČ městyse Doubravník k 30. 6. 2018.

  Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0

 3. přijetí dotace z Ministerstva kultury ČR v rámci Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2018 ve výši 400.000,- Kč na obnovu kulturních památek na území městyse Doubravník.

  Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0

 4. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s p. Františkem Novotným dle přílohy zápisu.

  Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0

 5. Rozpočtové opatření č. 9 dle přílohy zápisu.

  Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 1

 6. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 - 2021.

  Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0

 7. směnu pozemků v katastrálním území Doubravník mezi městysem Doubravník a Ing. Lenkou Bambas dle GP č.p. 779-93/2018, a to pozemek parc. č. 460/23 (z majetku městyse) o výměře 1605 m² za pozemek parc. č. 460/7 (z majetku Ing. Bambas) o výměře 267 m². Rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude Ing. Lenkou Bambas dokoupen (................).

  Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0

 8. směnu pozemků v katastrálním území Doubravník mezi městysem Doubravník a panem Jiřím Šebetovským dle GP č.p. 779-93/2018, a to pozemek parc. č. 460/24 (z majetku městyse) o výměře 881 m² za pozemky parc. č. 461/2 o výměře 222 m² a parc. č. 461/3 o výměře 1268 m² (z majetku p. Šebetovského). Rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude Městysem Doubravník dokoupen (................).

  Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0

 9. směnu pozemků v katastrálním území Doubravník mezi městysem Doubravník a paní Marií Leškovou dle GP č. 779-93/2018, a to pozemek parc. č. 460/25 (z majetku městyse) o výměře 201 m² za pozemek parc. č. 461/7 o výměře 63 m² (z majetku p. Leškové). Rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude paní Marií Leškovou dokoupen (................).

  Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0

 10. nákup pozemků v katastrálním území Doubravník dle GP č. 782-158/2018, a to pozemku parc. č. 465/2 o výměře 631 m² a pozemku parc. č. 465/3 o výměře 755 m² od paní Zdeňky Schelleové (................).

  Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0

 11. nákup pozemků v katastrálním území Doubravník dle GP č. 782-158/2018, a to pozemku parc. č. 460/26 o výměře 77 m² a pozemku parc. č. 460/27 o výměře 218 m² od pana Jiřího Švandy a Bc. Venduly Kinclové, DiS. (................).

  Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0

 12. nákup pozemku v katastrálním území Doubravník dle č. GP 783-113/2018, a to pozemku parc. č. 214/3 o výměře 1950 m² od paní Ludmily Stehlíkové (................).

  Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0

 13. prodej pozemku parc. č. 130/4 o výměře 1117 m² v katastrálním území Doubravník Mgr. Magdaleně Šenkyříkové (................) za předem schválených smluvních podmínek.

  Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 1

 14. směnu části pozemku parc. č. 1647 o výměře cca 185 m² (z majetku městyse) a části pozemku parc. č. 461/4 o výměře cca 20 m² (z majetku manželů Lahodových). Rozdíl ve výměře bude dokoupen manžely Lahodovými (................).

  Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 1

 15. nákup části pozemku parc. č. 461/1 o výměře cca 28 m² od manželů Ondrových (................).

  Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0

 16. prodej pozemku parc. č. 1661/6 vodní plocha v katastrálním území Doubravník o výměře 225 m² státnímu podniku Lesy ČR za kupní cenu respektující cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem, za současné podmínky, že kupní smlouva bude obsahovat článek o souhlasu zbudování lávky a dále za podmínky zabřemenění pozemku služebností cesty - přístupu

  Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 1

 17. smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. j. UZSVM/BZR/2928/2018-BZRM, a to k pozemku pozemkové parc. č. 1824, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 949 m² v obci Doubravník a k. ú. Doubravník, z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro ÚZSVM do vlastnictví městyse Doubravník, včetně zavazujících a omezujících podmínek uvedených v Čl. IV. smlouvy.

  Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0

 18. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s. p. č. 2017/8022 dle přílohy zápisu.

  Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 1


Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí:


 • Zprávu o činnosti rady městyse za období od posledního zasedání zastupitelstva.
 • Rozpočtové opatření č. 7, 8 dle přílohy zápisu.
 • Závěrečný účet Mikroregionu Pernštejn za rok 2017 včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2017.
 • Závěrečný účet DSO Tišnovsko za rok 2017 včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2017.
 • Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření městyse Doubravník, okres Brno-venkov za rok 2018. Výsledek přezkoumání je ten, že při dílčím přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
 • Protokol o kontrole přenesené působnosti svěřené orgánům obcí v oblasti správy místních poplatků, povolování výherních hracích přístrojů, povolování k umístění herního prostoru, včetně kontroly agendy poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím.V Doubravníku, 11. září 2018


-------------------
Ing. Barbora Šenkyříková
starostka městyse
-------------------
Ing. Petr Sedláček, Ph.D.
místostarosta