Usnesení č. ZM-1/2018 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne  1. listopadu 2018


Přítomno: 14 členů zastupitelstva

Omluveni: Ing. Miroslav JedličkaUsnesení č. ZM-1/2018-1:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje program ustavujícího zasedání.

Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 0

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje ověřovateli zápisu p. Petra Šibora a p. Jiřího Ozdobinského.

Výsledek hlasování: Pro: 12, Proti: 0, Zdrželi se: 2

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje zapisovatelkou p. Marii Čechovou.

Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 0Usnesení č. ZM-1/2018-2a:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje jednoho neuvolněného místostarostu.

Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 0Usnesení č. ZM-1/2018-2b:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje funkci starosty městyse jako dlouhodobě uvolněnou.

Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 0Usnesení č. ZM-1/2018-2c:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje v následujícím období 5 členů rady.

Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 0Usnesení č. ZM-1/2018-2d:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje veřejnou volbu starosty, místostarosty a členů rady.

Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 0Usnesení č. ZM-1/2018-2e:

Zastupitelstvo městyse volí starostkou městyse Doubravníka Ing. Barboru Šenkyříkovou.

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdrželi se: 5Usnesení č. ZM-1/2018-2f:

Zastupitelstvo městyse volí místostarostou městyse Doubravníka Ing. Jiřího Rouse.

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdrželi se: 6Usnesení č. ZM-1/2018-2g:

Zastupitelstvo městyse volí členem Rady městyse Doubravníka Ing. Karla Bočka.

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdrželi se: 6

Zastupitelstvo městyse volí členem Rady městyse Doubravníka Ing. Petra Sedláčka, Ph.D.

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 1, Zdrželi se: 5

Zastupitelstvo městyse volí členem Rady městyse Doubravníka Ing. Vlastimila Lahodu.

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdrželi se: 6Usnesení č. ZM-1/2018-3a:

Zastupitelstvo městyse Doubravník zřizuje finanční a kontrolní výbor, přičemž každý bude mít 3 členy.

Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 0Usnesení č. ZM-1/2018-3b:

Zastupitelstvo městyse Doubravník volí předsedou finančního výboru Ing. Petra Sedláčka, Ph.D.

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdrželi se: 6Usnesení č. ZM-1/2018-3c:

Zastupitelstvo městyse Doubravník volí předsedou kontrolního výboru Zdeňka Kundratu.

Výsledek hlasování: Pro: 13, Proti: 0, Zdrželi se: 1Usnesení č. ZM-1/2018-3d:

Zastupitelstvo městyse Doubravník stanovuje, že volba členů finančního výboru proběhne na příštím zasedání zastupitelstva.

Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 0Usnesení č. ZM-1/2018-3e:

Zastupitelstvo městyse Doubravník stanovuje, že volba členů kontrolního výboru proběhne na příštím zasedání zastupitelstva.

Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 0Usnesení č. ZM-1/2018-4:

Zastupitelstvo městyse Doubravník stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce měsíční odměny v následujících částkách:

  • místostarosta 6.300,- Kč
  • člen rady městyse 1.100,- Kč
  • předseda výboru/komise městyse 760,- Kč
  • člen zastupitelstva bez dalších funkcí 260,- Kč

V případě souhrnu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva městyse se stanovuje odměna jako souhrn odměn za výkon funkce člena rady městyse a předsedy výboru zastupitelstva městyse a za výkon funkce člena rady městyse a výkon funkce předsedy komise rady městyse.

Odměna bude poskytována měsíčně ode dne 2. 11. 2018. V případě nového člena zastupitelstva (náhradníka na uvolněný mandát), ode dne složení slibu.

Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 0Usnesení č. ZM-1/2018-5:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje první termín schůze rady, která se uskuteční ve čtvrtek 15. 11. 2018.

Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 0Usnesení č. ZM-1/2018-6:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje nákup nemovitosti účastí městyse Doubravník v dražbě vyhlášené na 9. 11. 2018 v 10 hodin o nemovitosti pozemku parc. č.97 v katastrálním území Doubravník, jehož součástí je stavba č. p. 14. Vše je zapsané na LV č. 791.

Zastupitelstvo městyse Doubravník pověřuje starostku Barboru Šenkyříkovou rozhodnutím o maximální částce, do které bude jako zástupce městyse oprávněna licitovat v dražebním jednání, které se koná 9. listopadu 2018 v 10 hodin o nemovitosti pozemku parc. č. 97 v katastrálním území Doubravník, jehož součástí je stavba č. p. 14.

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 0317310429 ze dne 20. 9. 2017 uzavřené s Českou spořitelnou, a. s., IČ 45244782, kterým se upravuje pojem dražba a termín čerpání.

Dražba provedená dražebníkem společností PROKONZULTA, a. s., sídlo Křenová 299/26, Trnitá, 602 00 Brno, IČ 26307367, zapsanou v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 7673, jejímž předmětem je dražba Vydražených nemovitostí. a dále čl. II, odst. 1. Smlouvy o úvěru se nahrazuje a nově zní takto:

  1. Období čerpání, oprávnění čerpat. Období, po které je klient oprávněn čerpat Úvěrovou částku (období čerpání) začíná v den uzavření této Smlouvy a trvá do dne 30. 6. 2019 (včetně). A dále dle dodatku č. 2 - přílohy tohoto zápisu.

Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 0

V Doubravníku, 8. listopadu 2018................................................
Ing. Jiří Rous
místostarosta
 ................................................
Ing. Barbora Šenkyříková
starostka městyse