Kdo byli první doubravničtí hasiči?


Otázku uvedenou v nadpisu lze zodpovědět díky Hasičské kronice, kterou v roce 1898 sepsal Titus Krška, starosta České ústřední jednoty hasičské a vydala Ústřední jednota hasičská Markrabství moravského.
Je zde uvedeno:

"Obec Doubravník čítá 108 domů. Krytba střech je z části křidlicová a z části šindelová. V obci se provozuje nejvíce polní hospodářství, též tkalcovství a krejčovství; také jest zde papírna a mlýn. Vůkolní krajina jest hornatá a porostlá lesy. Místní dobrovolný sbor hasičský založen byl roku 1879. Prvním zakladatelem sboru a zároveň starostou obce byl Ant. Pleský, nyní výměnkář, předseda kontribučenské záložny Pernštýnské a kontrolor živnostenské záložny v Doubravníku, narozen v Doubravníku r. 1824, navštěvoval zde po šest roků jednotřídní národní školu, vyučil se řemeslu soukenickému a pracoval zde čtyry roky jako tovaryš, převzal pak po svém otci rolnickou usedlost čís. 26 v Doubravníku, na které až do roku 1878 hospodařil. Úřad starosty v obci zastával dvanáct roků. Jan Keprt, krejčí a soused, předseda živnostenské záložny v Doubravníku, narozen r. 1835 v Doubravníku, navštěvoval národní školu zde, vyučil se po 4 letech řemeslu krejčovskému v Brně, cestoval pak po 3 roky v alpských zemích rakouských, načež se v Doubravníku, převzav po otci usedlost, usadil. Jemu bylo starostou obce uloženo, by zařízení hasičského sboru převzal a potřebné obstaral. V obecní radě nebo v představenstvu obce byli pánové: Ant. Pleský, rolník a starosta, Fabián Šultes, obchodník a radní, Karel Pleský, rolník a radní, Frant. Jirčík, obchodník, Jan Mazáč, rolník, Jan Jelínek, rolník, Jan Hula, rolník a pekař, Josef Keprt, domkař, Josef Pleský, rolník, Alois Šikula, rolník, Jan Keprt, krejčí, Frant. Slezák, rolník.

V obecním výboru nebyl nikdo proti založení sboru. Obec také svým vlastním nákladem zřídila výzbroj i nářadí a odevzdala to sboru. V prvních letech platila obec i běžná vydání sboru a podporuje sbor i nyní, když se tento na obec s jakoukoliv žádostí obrátí. Prvním předsedou ve sboru byl Fabián Šultes, obchodník, náčelníkem Jan Keprt, krejčí a měšťan. Sbor trvá již 19 roků. Nyní jest předsedou Antonín Novák, obchodník, předseda živnostenského společenstva v Doubravníku, narozen dne 16. prosince 1855 ve Lhotě okres Bystřice. Navštěvoval tamtéž národní školu, 1 třídu hlavní školy a 1 třídu gymnasialní v Třebové, kupcem vyučil se v Jimramově a zastával místo obchodního příručího v různých místech po 9 roků. Od roku 1880 vede svůj vlastní obchod a hospodářství v Doubravníku. Za předsedu sboru zvolen ve valné hromadě dne 31. prosince 1895. Náčelníkem František Životský, c.k. poštmistr a měšťan v Doubravníku, narozen dne 10. listopadu 1862 v Doubravníku. Navštěvoval zde národní školu, pak 4 třídy německé obecní reálné školy v Brně, a 1 ročník hospodářské školy v Přerově. Po úmrtí svého otce zanechal studií a vede hospodářství s matkou nyní samostatně. Velitelem zvolen ve valné hromadě 23. dubna roku 1893. Jména a zaměstnání všech, kteří jsou dnes členy sboru, a jména oněch, kteří jsou od prvopočátku až po dnes, jsou ležatým písmem tištěna. Jsou to pánové: Frant. Bartoněk, rolník, Josef Čech, stolař, Jan Bílý, rolník, Frant. Bílý, rolník, Jan Hejtmánek, tkadlec, Jan Baček, Frant. Hošek, stolař a rolník, Josef Janáček, tkadlec, Anastaz Kokta, tkadlec, Frant. Jelínek, obecní hajný, Frant. Kučera, rolník, Josef Mazáč, hostinský, Jan Kobza, tkadlec, Prostějovský Vilém, rolník, Jan Kytner, tkadlec, Method Rosí, rolník, Eduard Sládek tkadlec, Frant. Nedoma, tkadlec, Josef Soška, obuvník, Jan Sys, rolník, Josef Nepejchal, listonoš, Frant. Špaček, krejčí, Jan Vejpustek, krejčí, Jan Skoumal, domkař, Antonín Životský, tkadlec, Josef Navrátil, tkadlec, Frant. Šikula, tkadlec, Šikula Stanislav, tkadlec, Frant. Šťastný, krejčí, Arnošt Švestka, tkadlec, Frant. Vojta, sedlář, Josef Vejpustek, pekař, Frant. Životský, c. k. poštmistr a měšťan, Antonín Veselý, krejčí, Vladimír Jirčík, obchodní příručí, Frant. Sedláček, krejčovský faktor.

Sbor má stroje: Čtyřkolovou stříkačku dvouproudní, čtyřkolovou stříkačku jednoproudní z roku 1833 a dvoukolovou stříkačku, poslední dvě bez sacího přístroje, jednu berlovku s větrníkem v ceně 1300 zl."


Takže toto jsou první doubravničtí občané, kteří vstoupili do hasičského sboru, aby zde naplňovali heslo, jenž má SDH Doubravník dnes na svém praporu: "Bližnímu ku pomoci, vlasti ku prospěchu".


Lubomír ČechHasiči 1969 oslava 90 letHasiči s autocisternou CAS-25Hasiči s Praga LN