Usnesení č. ZM-6/2019 ze zasedání Zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne  25. dubna 2019


Přítomno: 15, od 19:25 hod 13 členů zastupitelstva

Omluveni: ---Usnesení č. ZM-6/2019-1:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje upravený program zasedání

Výsledek hlasování: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje ověřovateli zápisu Jiřího Ozdobinského a Jiřího Fabiána

Výsledek hlasování: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-6/2019-2:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje zadání vypracování projektové dokumentace k akci Revitalizace areálu bývalého zemědělského družstva v Doubravníku - areál Za kostelem na základě projektové studie vypracované Atelierem Štěpán, a to do úrovně DPS.

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 4, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-6/2019-3:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Závěrečný účet městyse Doubravník za rok 2018 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-6/2019-4:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje účetní závěrku městyse Doubravník za rok 2018.

Výsledek hlasování: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-6/2019-5:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje hospodaření Hospodářské činnosti městyse Doubravník za rok 2018.

Výsledek hlasování: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-6/2019-6:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje hospodaření městyse Doubravník k 31. 3. 2019.

Výsledek hlasování: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-6/2019-7:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje hospodaření Hospodářské činnosti městyse Doubravník k 31. 3. 2019.

Výsledek hlasování: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-6/2019-8:

Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 4 dle přílohy zápisu.

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Rozpočtové opatření č. 5 dle přílohy zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-6/2019-9:

Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí Zprávu o hospodaření Vírského oblastního vodovodu, svazku měst, obcí a svazků obcí k 31. 12. 2018 včetně Zprávy nezávislého auditora k hospodaření za rok 2018.Usnesení č. ZM-6/2019-10:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Směrnici č. 8 o Sociálním fondu městyse Doubravník.

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-6/2019-11:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje dle Směrnice č. 8 o Sociálním fondu městyse Doubravník a dle zákona č. 128/2000 Sb., § 80, odst. 1

 • písm. d) příspěvek na stravování uvolněného člena zastupitelstva,
 • písm. e) příspěvek na penzijní pojištění se státním příspěvkem nebo doplňkové penzijní spoření uvolněnému členovi zastupitelstva,
 • písm. f) odměnu při významném životním výročí uvolněnému členu zastupitelstva
 • písm. h) příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit uvolněnému členovi zastupitelstva,
 • písm. i) příspěvek na rekreaci uvolněnému členovi zastupitelstva.

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 1Usnesení č. ZM-6/2019-12:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje přidělení finančních dotací z rozpočtu městyse Doubravníka na podporu sportu, kultury a jiné zájmové činnosti pro rok 2019 na pořádání akcí následujícím žadatelům:

Czechvirtuosi9.000,- Kč
SDH Doubravník20.000,- Kč
Stanislava Macháčková15.500,- Kč
Eva Šenková7.000,- Kč
Kateřina Šnédarová9.500,- Kč
Český svaz včelařů7.000,- Kč

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje přidělení finančních dotací z rozpočtu městyse Doubravníka v rámci Dotačního programu na podporu sportu, kultury a jiné zájmové činnosti pro rok 2019 na činnost následujícím žadatelům:

Fotbalový klub Doubravník35.000,- Kč
TJ Sokol Doubravník50.000,- Kč
Junák, Robinsoni Doubravník25.000,- Kč

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje přidělení finančních dotací z rozpočtu městyse Doubravníka v rámci Dotačního programu na podporu obnovy památek na území městyse Doubravníka a obnovy nemovitostí v MPZ Doubravník pro rok 2019 následujícím žadatelům:

František Novotný30.000,- Kč
Římskokatolická farnost Doubravník130.000,- Kč

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0Zastupitelstvo městyse Doubravník současně schvaluje vyhlášení druhého kola dotačního programu na podporu obnovy památek na území městyse Doubravníka a obnovy nemovitostí v MPZ Doubravník pro rok 2019 v průběhu druhé poloviny roku 2019.

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 2Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Doubravníka a pověřuje starostku podpisem smluv s jednotlivými příjemci výše schválených dotací.

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-6/2019-13:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje financování prokazatelně vynaložených nákladů na pořízení dlouhodobého investičního a neinvestičního majetku a oprav realizovaných v letech 2018-2019 z úvěru u České spořitelny č. 0317310429 včetně těchto akcí:

 • projektová dokumentace areálu Doubravník - Jih
 • dodávka svislé schodišťové plošiny
 • nákup ojetého dodávkového automobilu
 • nákup plynového sporáku do kuchyně mateřské školy
 • nákup herního prvku Lanark do parku Dubínek
 • nákup svahové sekačky
 • nákup tiskárny
 • koupě pozemku
 • koupě/směna pozemku (2018)
 • projektová dokumentace na opravu lávky Prudká
 • projektová studie Areál bývalého JZD (2018)
 • oprava věžiček střechy Koldovy (Závojského) vily v Doubravníku
 • oprava místní komunikace č. C4 v Doubravníku 1. a 2. etapa včetně výměny vodovodu

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-6/2019-14:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje prodej části pozemku parc. č. 460/3 v katastrálním území Doubravník manželům (...........................)

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje prodej části pozemku parc. č. 389/1 v katastrálním území Doubravník (...........................) za stejných smluvních podmínek jako v případě předchozích prodejů stavebních pozemků.

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-6/2019-15:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje nákup částí pozemků č. 459/3, 460/15 a 460/18 v katastrálním území Doubravník od p. Mazáče v rozsahu dle přílohy zápisu za (......)

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-6/2019-16:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje zadání zakázky Obnova dřevěné kryté lávky v Prudké na základě výsledků výběrového řízení firmě STARSTAV - SANACE, s. r. o. za nabídkovou cenou 4.708.747,17 Kč vč. DPH.

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 1Usnesení č. ZM-6/2019-17:

Zastupitelstvo městyse Doubravník volí ve smyslu ustanovení § 84, odst. 2, písm. l členy kontrolního výboru Martina Čecha a Renatu Válkovou

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0


V Doubravníku, 30. dubna 2019................................................
Ing. Jiří Rous
místostarosta
 ................................................
Ing. Barbora Šenkyříková
starostka městyse