Usnesení č. ZM-8/2019 ze zasedání Zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne  5. září 2019


Přítomno: 11, od 18:10 hod 13 členů zastupitelstva

Omluveni: Olga Jelínková, Ing. Jaroslav ZáhoraUsnesení č. ZM-8/2019-1:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje ověřovateli zápisu p. Zdeňka Kundratu a Ing. Miroslava Truhláře.

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-8/2019-2:

Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí složení slibu Mgr. Petrem Šenkem.Usnesení č. ZM-8/2019-3:

Zastupitelstvo městyse Doubravník volí ve smyslu ustanovení § 84, odst. 2, písm. l zákona o obcích členem finančního výboru Mgr. Petra Šenka.

Výsledek hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 1Usnesení č. ZM-8/2019-4:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje zprávu o hospodaření městyse Doubravník k 30. 6. 2019.

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 1Usnesení č. ZM-8/2019-5:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje zprávu o hospodaření Hospodářské činnosti městyse Doubravník k 30. 6. 2019.

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-8/2019-6:

Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8 dle přílohy zápisu.

Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 9 dle přílohy zápisu.Usnesení č. ZM-8/2019-7:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje přijetí dotace z MK ČR v rámci havarijního programu v roce 2019 ve výši 700 tis. Kč na akci Obnova nemovité kulturní památky - oprava dřevěné kryté lávky.

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje přijetí dotace z MK ČR v rámci Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2019 ve výši 350 tis. Kč na obnovu kulturních památek na území městyse Doubravník.

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-8/2019-8:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s p. Františkem Novotným dle přílohy zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-8/2019-10:

Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí Závěrečný účet DSO Tišnovsko za rok 2018 včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2018.


V Doubravníku, 10. září 2019................................................
Ing. Jiří Rous
místostarosta
 ................................................
Ing. Barbora Šenkyříková
starostka městyse