Usnesení č. ZM-10/2019 ze zasedání Zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne  21. listopadu 2019


Přítomno: 10 členů zastupitelstva

Omluveni: Ing. Jiří Rous, Ing. Karel Boček, Mgr. Petr Šenk, Zdeněk Kundrata, Olga JelínkováUsnesení č. ZM-10/2019-1:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje ověřovateli zápisu RNDr. Petra Navrátila a Ing. Víta Hertla.

Výsledek hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-10/2019-2:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje hospodaření městyse Doubravník k 30. 9. 2019 dle přílohy zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-10/2019-3:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje hospodaření Hospodářské činnosti městyse Doubravník k 30. 9. 2019 dle přílohy zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-10/2019-4:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje rozpočtové opatření č. 12 dle přílohy zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 1Usnesení č. ZM-10/2019-5:

Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí informaci o plánu inventur na rok 2019.Usnesení č. ZM-10/2019-6:

Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí Výroční zprávu Nadačního fondu pro děti navštěvující ZŠ a MŠ Doubravník za kalendářní rok 2018 dle přílohy zápisu.

Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí Závěrečný účet Mikroregionu Pernštejn za rok 2018 dle přílohy zápisu.

Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí Výroční zprávu Základní školy Doubravník za školní rok 2018/2019.Usnesení č. ZM-10/2019-7a:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Dotační program na podporu obnovy památek na území městyse Doubravníka a obnovy nemovitostí v MPZ Doubravník pro rok 2020 včetně nezbytných příloh (žádost, návrh veřejnoprávní smlouvy) dle přílohy zápisu a alokaci celkové rozdělené částky ve výši 160 tis. Kč.

Výsledek hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-10/2019-7b:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Dotační program na podporu sportu, kultury a jiné zájmové činnosti z rozpočtu městyse Doubravníka pro rok 2020 včetně příloh (žádost, návrh veřejnoprávní smlouvy) dle přílohy zápisu a celkové alokované částky na tento dotační program ve výši 160 tis. Kč.

Výsledek hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-10/2019-8:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Stanovy dobrovolného svazku obcí Tišnovsko dle přílohy zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 1Usnesení č. ZM-9/2019-10a:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Obecně závaznou vyhlášku městyse Doubravník č. 1/2019 o místním poplatku ze psů dle přílohy zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-10/2019-10b:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Obecně závaznou vyhlášku městyse Doubravník č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu dle přílohy zápisu se zvýšením sazby poplatku na 5,- Kč/den.

Výsledek hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-10/2019-10c:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Obecně závaznou vyhlášku městyse Doubravník č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství dle přílohy zápisu po zapracování uvedených změn.

Výsledek hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-10/2019-10d:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Obecně závaznou vyhlášku městyse Doubravník č. 4/2019 o místním poplatku ze vstupného.

Výsledek hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-10/2019-10e:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Obecně závaznou vyhlášku městyse Doubravník č. 5/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se zapracováním zvýšení sazby poplatku na 660,- Kč/občan resp. 660,- Kč/nemovitost.

Výsledek hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-10/2019-11:

Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí Protokol o provedené kontrole zaměřené na vedení matričních knih a sbírek listin za období od 1. 1. 2019 do 14. 11. 2019 dle přílohy zápisu.

Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí Zprávu o daňové kontrole dle přílohy zápisu.


V Doubravníku, 25. listopadu 2019................................................
Ing. Jiří Rous
místostarosta
 ................................................
Ing. Barbora Šenkyříková
starostka městyse