Informace pro vlastníky lesa


Finanční pomoc na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1.10. 2017 do 31.12. 2018

Kdo může být žadatelem:

 • vlastník lesa nebo jiná osoba s právy a povinnostmi vlastníka lesa podle § 58 odst. lesního zákona ke dni příjmu žádosti (např. nájemce, pachtýř, vypůjčitel),
 • pouze vlastníci nestátních lesů mimo území národních parků a jejich ochranných pásem a mimo vojenských újezdů


Výše příspěvku:

 • součin objemu jehličnatého dříví z nahodilé těžby v porostní skupině za čtvrtletí a sazby příspěvku pro toto čtvrtletí


tvrtletí Sazba v Kč/m3

 • 4. Q 2017 26; 1. Q 2018 152; 2. Q 2018 256; 3. Q 2018 375; 4. Q 2018 510


Doložení objemu jehličnatého dříví v daném čtvrtletí:

 • účetním nebo daňovým dokladem o provedení těžby nebo soustřeďování dříví - v případě provedení dodavatelem, nebo
 • pracovním lístkem (výrobní, mzdový nebo výrobně mzdový lístek) - v případě provedení těžby nebo soustřeďování dříví vlastními zaměstnanci, nebo
 • účetním nebo daňovým dokladem o prodeji dříví nebo smlouvou o prodeji dříví - v případě prodeje dříví


Pozn:

Pokud v předložených účetních nebo daňových dokladech ani v souvisejících výrobních dokladech (v pracovních lístcích, v odvozních lístcích) nejsou uvedeny objemové jednotky, přepočítají se peněžní jednotky (za prodej, těžbu nebo soustřeďování dříví) na objem dříví (z ceny bez daně z přidané hodnoty, pokud je v dokladu vylišena) pomocí těchto sazeb: 1452Kč/m3 pro prodej dříví v roce 2017, 1205 Kč/m3 pro prodej dříví v roce 2018, 187 Kč/m3 pro těžbu dříví, 252 Kč/m3 pro soustřeďování dříví. Pro převod prostorových metrů na plnometry se použije převodní číslo 0,64.


Podmínka poskytnutí dotace:

 • v zákonné lhůtě (dle § 31 odst. 6 lesního ve spojení s příslušným opatřením obecné povahy) řádně obnovit lesní porosty na holinách vzniklých nahodilou těžbou jehličnatého dříví, na kterou byl poskytnut finanční příspěvek


Jak podat žádost:

 • žádost se sestavuje v modulu pro žadatele (odkaz je umístěn na internetové stránce Ministerstva zemědělství na adrese EAGRI.CZ/PRISPEVKY-KUROVEC),
 • pro vlastníky lesů, kteří chtějí do modulu pro žadatele vkládat data hromadně exportem z vlastního výrobního/provozního SW, je k dispozici šablona XSD,
 • příjem žádostí probíhá od 29. 11. 2019 do 28. 2. 2020,
 • žádost sestavenou v modulu je nutné vytisknout a nechat potvrdit odborným lesním hospodářem,
 • podepsanou žádost je možné podat na příslušný krajský úřad, v jehož územní působnosti leží katastrální území, ve kterém byla nahodilá těžba jehličnatého dříví provedena:
  • osobně,
  • písemně,
  • datovou zprávou do datové schránky,
 • podává se pouze jedna souhrnná žádost za IV. 2017 a rok 2018


Kde zjistit další informace k pravidlům dotace a podrobný návod

 • na webové stránce Ministerstva zemědělství www.mze.cz, rozcestník eAgri - Lesy, záložka Dotace v lesním hospodářství a myslivosti, odkaz Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity,
 • na emailové adrese prispevky-kurovec@mze.cz, na telefonní lince 222 815 031 (úterý-pátek od 8 do 12 hodin),
 • na příslušném krajském úřadě, odboru životního prostředí,
 • u svého odborného lesního hospodáře,
 • s technickými problémy při práci s modulem pro žadatele se obracejte na helpdesk@mze.cz.
 • pro drobné vlastníky lesů zařízené v lesní hospodářské osnově, kteří nejsou účetní jednotkou, zpracoval SVOL podrobný návod k ručnímu vyplnění žádosti v modulu pro žadatele - k dispozici na www.svol.cz


O tento finanční příspěvek však nemohou žádat drobní vlastníci, pokud v uvedeném období provedli těžbu i soustřeďování dříví svépomocí a vytěžené dříví se jim nepodařilo prodat - nemají potřebné doklady pro prokázání objemu těžby podle schválených zásad.

Využijte možnosti získání příspěvku v maximální možné míře a podejte žádost o finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity co nejdříve. Upozorněte na možnost získání příspěvku rodinné příslušníky, přátele, známé a další vlastníky lesů.


(Informaci vydalo Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (zkr. SVOL), www.svol.cz.)