Usnesení č. ZM-13/2020 ze zasedání Zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne  5. března 2020


Přítomno: 8, od 18:10 hod 10, od 18:20 hod 12 členů zastupitelstva

Omluveni: dle prezenční listinyUsnesení č. ZM-13/2020-1:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování: pro: 8 proti: 0, zdržel se: 0Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje ověřovateli zápisu Ing. Karla Bočka a Petra Šibora.

Výsledek hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-13/2020-2:

Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1 dle přílohy zápisu.Usnesení č. ZM-13/2020-3:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Smlouvu o partnerství mezi městysem Doubravník a Dobrovolným svazkem obcí Tišnovsko dle přílohy zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 1Usnesení č. ZM-13/2020-4; 4a:

Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí zprávu o činnosti Finančního výboru zastupitelstva a Komise životního prostředí Rady městyse Doubravník.

Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva městyse Doubravník.

Usnesení č. ZM-13/2020-5:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje přidělení finančních dotací z rozpočtu městyse Doubravníka na podporu sportu, kultury a jiné zájmové činnosti pro rok 2020 na pořádání akcí následujícím žadatelům:

Ing. Jiří Železný12.000,- Kč
Sbor dobrovolných hasičů Doubravník8.000,- Kč
Stanislava Macháčková15.000,- Kč
Eva Šenková9.000,- Kč
Mgr. Bc. Kateřina Šnédarová14.000,- Kč
Ing. Katuše Zahradníčková10.000,- Kč

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje přidělení finančních dotací z rozpočtu městyse Doubravníka v rámci Dotačního programu na podporu sportu, kultury a jiné zájmové činnosti pro rok 2020 na činnost následujícím žadatelům:

Fotbalový klub Doubravník30.000,- Kč
Tělocvičná jednota Sokol Doubravník50.000,- Kč
Junák, Robinsoni Doubravník20.000,- Kč
Sbor dobrovolných hasičů Doubravník30.000,- Kč

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje přidělení finančních dotací z rozpočtu městyse Doubravníka v rámci Dotačního programu na podporu obnovy památek na území městyse Doubravníka a obnovy nemovitostí v MPZ Doubravník pro rok 2020 následujícím žadatelům:

František Novotný50.000,- Kč
Římskokatolická farnost Doubravník127.000,- Kč
Zdeňka Jelínková27.000,- Kč
Oldřich Němec32.000,- Kč
Ing. Jan Alexa24.000,- Kč

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Doubravníka a pověřuje starostku podpisem smluv s jednotlivými příjemci výše schválených dotací.

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-13/2020-6:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje nákup nemovitosti, domu č.p. 38 s přilehlými pozemky parc. č. st. 44 a 13 v katastrálním území Doubravník účastí na elektronické dražbě č. 030 EX 327/11-169. Zastupitelstvo pověřuje starostku rozhodnutím o maximální částce, do které bude jako zástupce městyse oprávněna licitovat v dražebním jednání.

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0

V Doubravníku, 12. března 2020

................................................
Ing. Jiří Rous
místostarosta
 ................................................
Ing. Barbora Šenkyříková
starostka městyse