Závojského - Koldova vila je prohlášena kulturní památkou


Vila je součástí MPZ Doubravník a je vnímána jako jedna z hodnotných staveb neobvyklého stylu v Doubravníku i zdejšího regionu. 

Dům byl vystavěn ve stylu romantického historismu s řadou secesních prvků. Hlavní hmotu stavby představuje jednoduchý kubus, v čelní fasádě je zvýrazněn dvěma věžemi - menší je zakončena kuželovou věžičkou a tvořena pouze částečně vystupujícím kruhovým arkýřem v prvním patře. Druhá, dominantnější, je tvořena, z hmoty objektu mírně vystupujícím, rizalitem. Zakončena je ve druhém patře osmiúhelníkovým prostorem a polygonální přilbovou věží. Základem zastřešení je mansardová jehlancová střecha nad čtvercovým půdorysem. V hlavním průčelí jsou na středovou osu umístěny vstupní dveře, nad nimiž je kamenná deska balkónu na krakorcích, nesených dvěma dórskými sloupy, zábradlí je zdobné.Vstup s dórskými sloupy a balkonem na krakorcích

Na boční a zadní fasádě je umístěn historizující arkýř s klasicizujícím štítem, který zasahuje nad korunní římsu. Některá okna mají šambránu s dekorativním klenákem, některá mají výrazný trojúhelníkový fronton. Zajímavým motivem na fasádě je (později) zazděná rohová lodžie s nosným nárožním sloupem, rámovaná dvojicí dekorativních sloupů, nad patkou mírně reliéfně zdobených. Vstupní dveře (a některé další v interiérech) mají zdobné mříže a zasklení s leptanými florálními či figurálními motivy. Okna schodišťového prostoru jsou zasklena vitrážemi s krajinnými či zvířecími motivy, původní jsou ve většině případů jejich olivy.

Dominantní prvek v interiéru je tříramenné schodiště, které má čtvercové zrcadlo (ÚOP NPÚ, MPZ Doubravník).

Dnes je vila využívána v plné míře. V jejich prostorách je umístěna ordinace praktických lékařů, obřadní síň, místní knihovna s další místností, která slouží k mnoha aktivitám. Naše základní škola i mateřská škola ji využívají jako rozšíření možností prostor k vyučování, naše mladé maminky tam tráví s dětmi společné chvíle, v minulosti byl ve vile promítán filmový festival Jeden svět. Probíhá tam cvičení, schůzky čtenářského spolku a jiné. Ve vile v obřadní síni jednou ročně pasujeme prvňáčky na čtenáře, loučíme se s žáky, kteří absolvovali naši základní školu, vítáme občánky. V současnosti je obřadní síň jen zcela výjimečně využívána pro svatební obřady.

O velmi dobře propracované architektuře vily včetně některých technických detailů se přesvědčili pracovníci památkové péče Jihomoravského kraje i Národního památkového ústavu. V době sepisování tohoto článku jsme k naší radosti obdrželi Rozhodnutí ministra kultury o prohlášení vily za kulturní památku výrokem:

Ministerstvo kultury prohlašuje soubor "Závojského - Koldova vila č.p.9 v Doubravníku" za kulturní památku.


Oprava střechy věžiček Závojského - Koldovy vily.

A je třeba dbát o to, abychom nepřišli o některé památkové hodnoty této budovy. V předchozích letech byla postupně prováděna částečná obnova výmalby, zařízení knihovny, obnova hlavní části střechy. V roce 2015 bylo provedeno vyklizení sklepu, byla částečně odstraněna omítka ve sklepních prostorách, která byla degradovaná vlhkostí. Byla zprovozněna místnost vedle knihovny. V roce 2017 byla provedena rekonstrukce kanalizace, odvedení dešťových vod, zemní části hromosvodu a kompletní rekonstrukce chodníku. V roce 2018 byla provedena kompletní výměna zařízení kotelny pro vytápění vily i mateřské školy. V roce 2019 bylo doplněno vybavení místnosti vedle knihovny. V začátku letošního roku proběhla obnova střechy věžiček. Obnova věžiček byla zamýšlena k provedení již v loňském roce, bohužel oslovené firmy se z kapacitních důvodů nemohly ujmout této opravy, a tak jsme oslovili další firmu Střechy - 1. Slezská. S touto firmou máme již dobré zkušenosti z předchozích akcí - obnova střechy naší fary, rekonstrukce střechy domu "Staré pošty" nebo obnova střechy věže a lodi kostela v Nedvědici, obnova komplexu střech cisterciáckého kláštera Porta Coeli a další.

Krytina hlavní části střechy vily, která je pálená bez povrchové úpravy, byla vyměněna již dříve firmou pana Jiřího Havlíčka.

Krytina věžiček je rovněž z páleného materiálu ovšem i s glazurou, která dodává krytině nejen její slavnostní vzhled, ale také krytině přidává na trvanlivosti. Tato krytina odpovídá charakteru stavby vily. Bohužel některé části této krytiny byly časem poničeny. Nejvíce byly poničeny hřebenáče větší věžičky, z velké části byly již ulomené, a mnohé byly i upadené celé. Klempířské prvky byly poničené tak, že již řadu let neplnily svou funkci ochrany před zatékáním. Lana hromosvodu byla ukončena pod úrovní okapů.Chybějící hřebenová krytina

Stavba byla zahájena letos v lednu, kdy bylo postaveno lešení kolem obou věží až k hrotnicím věže tak, aby se mohli pracovníci bezpečně pohybovat i v nejvyšších částech střechy a bez omezení tak pracovat na potřebných detailech obnovy. Dalším požadavkem však bylo, aby mohli bezpečně procházet návštěvníci vily, ale i sousední mateřské školy.Postaveno lešení

Krytina potřebná k doplnění byla zakoupená ve spolupráci s pane Jiřím Havlíčkem již v roce 2019 v keramických závodech Poštorná. Krytina se skládá ze tří tvarů - hřebeny a bobrová krytina o šířce 12 cm na větší(polygonální) věž a bobrová krytina o šířce 7,5 cm na menší (kuželovou) věž.

Na menší věžičce byla demontována krytina, klempířské prvky, odstraněn dřevěný záklop a nahrazen novým. Před provedením záklopu byly zkontrolovány trámy a ramenáty, na kterých byl záklop připevněn. Degradace dřevěných prvků je možno plně zkontrolovat vždy až po odkrytí krytiny. Zde však nebyl výrazný rozdíl oproti očekávanému.

Naopak jsme využili odkrytí a byla vyměněna pravá přední stojka hlavní části střechy, která zabíhá mírně do konstrukce střechy věžičky. Byl upevněn středový trn pro hrotnici. Byly provedeny žlaby a úžlabí a položena paro-propustná fólie. Postupně byla na záklop připevňována hřebíky bobrovka v řadách od spodu nahoru.

Současně byla odkryta větší věž, která má přilbový tvar. Tento tvar je na střechách tvořen tzv. ramenáty. Ty jsou vyřezány po částech ze dřeva a spojeny tak, aby tvořily základ tvaru, který vidíme vně střechy. Na tyto ramenáty jsou připevněny vodorovně desky, které tvoří záklop.Konstrukce polygonální věže tvořená trámy a ramenáty

Některé části ramenátů bylo třeba provést nově. Na této věžičce byl ve velké míře poničený středový dřevěný sloup, který byl vyměněn.Degradovaný trám větší věžePolygonová věž. Vytvořený nový záklop, v něm otvor pro vikýř. Je připevněna paro-propustná fólie již i první řady bobrové glazované litiny.

Bylo třeba připravit otvory pro vikýře. Následně byly umístěny vikýře, okapy i úžlabí.

Potom již následoval stejný postup jako na malé věžičce s tím rozdílem, že na "rozích" věže, kde končily vodorovné desky (záklop) a měly být umístěny hřebeny, bylo třeba upevnit latě právě pro hřebeny, které byly následně připevněny hřebíky na tyto latě.Příprava pro upevnění hřebenáčů

Poté byl již připevněn středový trn objímkou. Všechny dřevěné prvky byly chemicky ošetřeny bezbarvým biocidním prostředkem Bochemit.

Trny včetně korouhvičky byly vytvořeny brněnskou kovářskou firmou Hefaiston. Na oba trny byly umístěny hrotnice. Hrotnice s makovicemi včetně všech klempířských prvků vytvořil klempíř pan Josef Kolínek a byly shodně vytvořeny z měděného plechu vzhledem k potřebné technologii tvorby zejména hrotnic, která by měla v následných letech postupně ztmavnout. Tvar vycházel z původních prvků, které však byly zoxidované a značně deformované, některé nebyly dokonce ani nalezeny.Části hrotnic, korouhvička a makovice polygonové věže.Kuželová věžička po opravě

U ostatních klempířských prvků měněných ve dřívější fázi se předpokládá nátěr, který bude sesouhlasen s pozdějším odstínem měděných prvků. Na závěr byla v plném rozsahu budovy provedena instalace hromosvodu a napojena na dříve provedenou zemní instalaci při rekonstrukci chodníku.Obnovená Korouhvička a hrotnice polygonální věže

Za obnovu střechy věžiček městys zaplatil celkem 1400 tisíc Kč. Z toho 250 tisíc Kč poskytl Jihomoravský kraj z programu Obnova venkova. Pokusíme se ještě požádat Ministerstvo kultury o finanční podporu této obnovy.

Na závěr paní kuchařky ze školní jídelny a paní učitelky z mateřské školy provedly úklid trávníku a chodníku v rámci úklidu okolí školky a vily v době koronaviru, za což jim děkujeme.

Vila by měla procházet obnovou samozřejmě dále. Následovat by měla obnova oken a vstupních dveří. Některá okna jsou natolik zkřivená, že je nelze zavřít. Následovat by měla obnova omítek. Rádi bychom také obnovili sociální zázemí v přízemí, které vzhledem k aktivnímu využívání prostor knihovny se ukázalo jako velmi potřebné. Plot vily bude muset být obnoven též v co nejbližší době. Jako vždy musíme konstatovat, že postup bude odvislý od finančních možností městyse. Obnovou vily přispějeme architektonickému celku historických památek, který tvoří krásu našeho centra.


Barbora Šenkyříková