Usnesení č. ZM-14/2020 ze zasedání Zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne  11. června 2020


Přítomno: 10, od 18:10 hod 11 členů zastupitelstva

Omluveni: dle prezenční listinyUsnesení č. ZM-14/2020-1:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje ověřovateli zápisu Ing. Karla Bočka a Ing. Vlastimila Lahodu.

Výsledek hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-14/2020-2:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Závěrečný účet městyse Doubravník za rok 2019 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-14/2020-3:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje účetní závěrku městyse Doubravník za rok 2019.

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-14/2020-4:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje hospodaření Hospodářské činnosti městyse Doubravník za rok 2019.

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-14/2020-5:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje hospodaření městyse Doubravník k 31. 3. 2020.

Výsledek hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 1Usnesení č. ZM-14/2020-6:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje hospodaření Hospodářské činnosti městyse Doubravník k 31. 3. 2020.

Výsledek hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 1Usnesení č. ZM-14/2020-7:

Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2, 3 a 4 dle přílohy zápisu.Usnesení č. ZM-14/2020-8:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje směnu části pozemku parc. č. 1174/1 trvalý travní porost o výměře cca 190 m² za část pozemku parc. č. 1182/8 ostatní plocha o výměře cca 82 m² v katastrálním území Doubravník a doprodej rozdílu výměr pozemků (.......................).

Výsledek hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 1Usnesení č. ZM-14/2020-9:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje prodej pozemku parc. č. 326/2 trvalý travní porost v katastrálním území Křížovice o výměře 415 m² (.......................) .

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-14/2020-10:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje prodej části pozemku parc. č. 59/5 ostatní plocha v katastrálním území Doubravník o výměře cca 25 m² (.......................) .

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-14/2020-11:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje znění kupní smlouvy s p. Pavlem Mazáčem dle přílohy zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 2Usnesení č. ZM-14/2020-12:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Dodatek č. 6 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. číslo 2017/8022.

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-14/2020-13:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Dodatek č. 7 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. číslo 2017/8022.

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-14/2020-14:

Zastupitelstvo městyse Doubravník pověřuje starostku podpisem budoucích dodatků ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. číslo 2017/8022.

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-14/2020-15:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Smlouvu o příspěvku a zajištění dotačního řízení ve věci spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Tišnov pro rok 2020 dle přílohy zápisu s částkou 58 400,-Kč.

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-14/2020-16:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Smlouvu o partnerství s DSO Tišnovsko v souvislosti s projektem "Předcházení vzniku odpadů na Tišnovsku" dle přílohy zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-14/2020-17:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje podání žádosti o změnu určení pozemku parc. č. 9/2 v katastrálním území Doubravník z veřejného prostranství na zahradu apod. s podmínkou uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o odkupu části pozemku 9/2 pro účel zřízení příjezdové komunikace o dostatečné šíři.

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje podání žádosti o změnu určení pozemků parc. č. 434/2, 434/15 a 445/1 v katastrálním území Doubravník z Rh - hřiště na Br - plocha pro bydlení.

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje podání žádosti o změnu určení pozemků parc. č. 1440 a 1421 v katastrálním území Doubravník z Br - plocha pro bydlení na kombinaci určení umožňující uskladnění sypkého materiálu a manipulační prostor pro velká vozidla a jednoduchou stavbu pro dočasné uchování komodit ze sběrného dvora a strojů obce.

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje podání žádosti o změnu určení pozemků parc. č. 154, 155, 156, 157, 158/1, 158/2, 159, 162/1, 162/2, 162/3, 1919 a 1920 v katastrálním území Doubravník ze Zs, Zo, Zt na území k budoucí zástavbě.

Výsledek hlasování: pro: 10, proti: 1, zdržel se: 0Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje podání žádosti o změnu určení pozemku parc. č. 38/2 v katastrálním území Doubravník ze Zs na Br.

Výsledek hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 1Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje podání žádosti o změnu určení pozemků parc. č. 1838 a 1839 v katastrálním území Doubravník ze Zs, Zo na plochy pro bydlení.

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje podání žádosti o změnu určení pozemků parc. č. 1435/1 a 1435/2 v katastrálním území Doubravník ze Zt na plochy pro bydlení se zapracováním podmínky regulativu do ÚPD.

Výsledek hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 1Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje podání žádosti o vytvoření určení účelová komunikace - veřejně prospěšná stavba na pozemku parc. č. 118/26 v katastrálním území Doubravník.

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje podání žádosti o změnu určení pozemků parc. č. 970/10, 970/11, 970/12, 970/13, 970/14, 970/15, 970/16 a 970/17, 1635 a část 957, 954/3 a 953/3 v katastrálním území Doubravník na Br.

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje podání žádosti o změnu určení pozemku parc. č. 1757/3 v katastrálním území Doubravník na Br.

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0

V Doubravníku, 17. června 2020

................................................
Ing. Jiří Rous
místostarosta
 ................................................
Ing. Barbora Šenkyříková
starostka městyse