Usnesení č. ZM-15/2020 ze zasedání Zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne  3. září 2020


Přítomno: 11, od 18:30 hod 12, od 20:00 hod 13 členů zastupitelstva

Omluveni: dle prezenční listinyUsnesení č. ZM-15/2020-1:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje ověřovateli zápisu RNDr. Petra Navrátila a Olgu Jelínkovou.

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-15/2020-2:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Zprávu o hospodaření městyse Doubravník k 30. 06. 2020

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-15/2020-3:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Zprávu o hospodaření HČ městyse Doubravník k 30. 06. 2020.

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-15/2020-4:

Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 5 dle přílohy zápisu.

Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 6 dle přílohy zápisu.Usnesení č. ZM-15/2020-5:

Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí Závěrečný účet DSO Tišnovsko za rok 2019 včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2019.Usnesení č. ZM-15/2020-6:

Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí Závěrečný účet DSO Mikroregion Pernštejn za rok 2019 včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2019.Usnesení č. ZM-15/2020-7:

Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí Zprávu o hospodaření VOV, svazku měst, obcí a svazků obcí k 31. 12. 2019 včetně Zprávy nezávislého auditora k hospodaření za rok 2019.Usnesení č. ZM-15/2020-8:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje zrušení usnesení č. ZM-14/2020-9 ze dne 11. 06. 2020 prodeji části pozemku parc. č. 59/5 v katastrálním území Doubravník o výměře cca 25 m² (.......................).

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-15/2020-9:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje zrušení usnesení č. ZM-14/2020-8 ze dne 11. 06. 2020 o směně části pozemku parc. č. 1174/1 trvalý travní porost o výměře cca 190 m² za část pozemku parc. č. 1182/8 ostatní plocha o výměře cca 82 m² v katastrálním území Doubravník a doprodeji rozdílu výměr (.......................)

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-15/2020-10:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje zrušení usnesení č. ZM-34/2018, bod č. 7 ze dne 06. 09. 2018 o směně části pozemku parc. č. 1647 o výměře cca 185 m² (z majetku městyse) a části pozemku parc. č. (.......................)

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 1Usnesení č. ZM-15/2020-11a:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje zrušení usnesení č. ZM-5/2019-3 ze dne 07. 03. 2019 o prodeji části pozemku parc. č. 430/1 v katastrálním území Doubravník (.......................)

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 1Usnesení č. ZM-15/2020-11b:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje prodej pozemků parc. č. 430/1 orná půda o výměře 21 m², 430/8 orná půda o výměře 906 m², 462/2 trvalý travní porost o výměře 101 m², 461/10 trvalý travní porost o výměře 57 m² a 1647/2 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 51 m², vše v katastrálním území Doubravník (.......................)

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 1Usnesení č. ZM-15/2020-12:

Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí protokol o provedení kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného u Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR.

V Doubravníku, 7. září 2020

................................................
Ing. Jiří Rous
místostarosta
 ................................................
Ing. Barbora Šenkyříková
starostka městyse