Výzva ke zpracování cenové nabídky na Přeložku vodovodu a splaškovou kanalizaci


Jde o přeložku vodovodu DN 110 v délce cca 90 m včetně tří vodovodních přípojek a vybudování nové splaškové kanalizace DN 250. Práce budou probíhat v komunikaci s nezpevněným povrchem.

Poptávající:

MĚSTYS DOUBRAVNÍK
Adresa: Doubravník 75, 592 61 Doubravník
Telefon: 566 566 331, 724 159 584, E-mail: mestys@doubravnik.cz, IČ: 00294268, DIČ: CZ00294268


VĚC: ŽÁDOST O ZPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY

"MĚSTYS DOUBRAVNÍK, PAR. Č. 389/1, 390/4, 1646/2   PŘELOŽKA VODOVODU, SPLAŠKOVÁ KANALIZACE"


Zasíláme Vám poptávku na výše uvedenou akci a žádáme tímto o zpracování cenové nabídky.1. PŘEDMĚT POPTÁVKY

Žádáme Vás o zpracování cenové nabídky na výše uvedenou akci dle přiložených podkladů, a to ve dvou variantách (případně v jedné variantě dle charakteru vašeho předmětu podnikání):

 • kompletní zakázka
 • zakázka bez zemních prací (neoceňované položky v příloze "výkaz výměr (1)" označeny buňky cena / MJ "0")2. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY

Podklady pro zpracování cenové nabídky jsou obsaženy v přílohách, které jsou součástí této poptávky.

Nabídku ve dvou cenových variantách (případně v jedné z variant - viz výše) prosím zpracujte s následujícím obsahem:

 1. celkovou cenu za předmět plnění- Krycí list - jeden společný pro obě varianty.
 2. Návrh smlouvy pro každou variantu bude podepsán osobou oprávněnou jednat a podepisovat jménem nabízejícího
  • dobu realizace díla s konečným termínem do 30. července 2021 (doplňte zahájení)
  • záruka na dílo 60 měsíců
  • platební podmínky, splatnost faktur 30 dní
 3. Vyplněný výkaz výměr pro každou variantu - vyplňujte pouze položky cena/MJ (a pouze ty, které nejsou označeny položkou 0).
 4. K nabídce prosím přiložte prostou kopii dokladu o oprávnění k podnikání.

Poptávající si vyhrazuje právo připomínkovat a požadovat doplnění návrhu smlouvy.

Náklady spojené se zpracováním nabídky nese nabízející.3. MÍSTO A TERMÍN PRO PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

Nabídku je možno doručit zadavateli poštou, osobně, e-mailem nebo datovou schránkou.

Adresa pro doručení osobní či poštovní nabídky:

Úřad městyse Doubravník, Doubravník 33, 592 61 Doubravník

E-mailová adresa pro doručení nabídky:

mestys@doubravnik.cz

ID datové schránky pro doručení nabídky:

5nxbem6

Nabídku prosím zašlete nejpozději do 20. listopadu 2020 do 12:00 hod.4. PŘÍLOHY POPTÁVKY

Přílohy:

 • projektová dokumentace
 • dokladová část
 • povolení stavby - společné povolení
 • výkazy výměr - 2x
 • krycí list nabídky


Přílohy Výzvy lze stáhnout:   Z D E  Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána v souladu s ustanovením § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dle Směrnice městyse Doubravníka č. 6 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 12. 7 .2017 II. kategorie.


Výzva ke zpracování cenové nabídky bude zveřejněna.

Poptávající je plátcem DPH.


V Doubravníku dne 23. října 2020


Ing. Barbora Šenkyříková, starostka městyse