Usnesení č. ZM-19/2021 ze zasedání Zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne  21. ledna 2021


Přítomno: 9 zastupitelů - viz prezenční listina

Omluveni: dle prezenční listinyUsnesení č. ZM-19/2020-1:

Zastupitelstvo městyse schvaluje program zasedání v navržené podobě.

Výsledek hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č.ZM-19/2021-2:

Zastupitelstvo městyse volí ověřovateli zápisu pí. Jelínkovou a p. Kundratu.

Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č.ZM-19/2021-3:

Zastupitelstvo městyse schvaluje Rozpočtové opatření č. 1 dle přílohy zápisu.

Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č.ZM-19/2021-4:

Zastupitelstvo městyse schvaluje nákup pozemků parc. č. 187/4, 187/5 a 188/3 vše v k.ú. Doubravník za cenu 100 Kč/m² z majetku Římskokatolické farnosti Doubravník.

Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0V Doubravníku dne 21.1.2021

................................................
Ing. Jiří Rous
místostarosta
 ................................................
Ing. Barbora Šenkyříková
starostka městyse