Usnesení č. ZM-22/2021 ze zasedání Zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne  10. června 2021


Přítomno: 10, od 18:10 11, od 18:20 12 a od 18:30 13 zastupitelů

Omluveni: dle prezenční listinyUsnesení č. ZM-22/2021-1:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-22/2021-2:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje ověřovateli zápisu Ing. Karla Bočka a Ing. Vlastimila Lahodu.

Výsledek hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-22/2021-3:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Závěrečný účet městyse Doubravník za rok 2020 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za ro 2020 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-22/2021-4:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje účetní závěrku městyse Doubravník za rok 2020 dle přílohy zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-22/2021-5:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje hospodaření Hospodářské činnosti městyse Doubravník za rok 2020 dle přílohy zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-22/2021-6:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje hospodaření městyse Doubravník k 31. 3. 2021.

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-22/2021-7:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje hospodaření Hospodářské činnosti městyse Doubravník k 31.3.2021.

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-22/2021-8:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje investiční záměry ZŠ a MŠ Doubravník - Vybudování odborné učebny (pro výuku přírodních věd a technických a řemeslných oborů) a vybavení odborné učebny (pro výuku cizích jazyků a IVT) a zápis těchto záměrů do Strategického rámce MAP vzdělávání Tišnovska.

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-22/2021-9:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje převedení finančních prostředků ve výši 160 tis. Kč z investičního fondu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Doubravník, okres Brno - venkov dle § 31, odst. 2, písm. c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů do rozpočtu městyse Doubravník.

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-22/2021-10:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje bezúplatné nabytí nemovitých věcí, a to pozemků parc. č. 15/8, 20/2, 20/3, 21/2, 1637/24, 1890/3, 1890/5, 1891/3, 1891/4, 1891/8, 1891/9, 1891/13, 1891/14, 1891/16, 1891/18, 1892/2, 1892/4, 1892/5 a 1892/7, vše v katastrálním území Doubravník z vlastnictví České republiky do vlastnictví městyse Doubravník.

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-22/2021-12:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje nákup části pozemku parc. č. 58/4 o výměře 62 m² (dle geometrického plánu č. 835-82/2021 jako budoucí parc. č. 58/9 o výměře 51 m² a 58/10 o výměře 11 m²) v katastrálním území Doubravník (.............................)

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-22/2021-13:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje nákup části pozemku parc. č. st. 20/2 o výměře 44 m², ozn. v GP jako díl "a" a části pozemku parc. č. 58/5 o výměře 14 m², ozn. v GP jako díl "b" (dle geometrického plánu č. 835-82/2021 jako budoucí parc. č. 1921 o výměře 58 m²) v katastrálním území Doubravník (.............................)

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-22/2021-14:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje nákup části pozemku parc. č. st. 214 o výměře 32 m², ozn. v GP jako díl "d" a část pozemku parc. č. 56/2 o výměře 88 m², ozn. v GP jako díl "c" (dle geometrického plánu č. 835-82/2021 jako budoucí parc. č. 56/7 o výměře 120 m²) v katastrálním území Doubravník (.............................)

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-22/2021-15:

Zastupitelstvo městyse Doubravník souhlasí s odkoupením pozemku parc. č. 118/26 v katastrálním území Doubravník od Státního pozemkového úřadu za cenu obvyklou.

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 1Usnesení č. ZM-22/2021-16:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje aktualizaci stanov Mikroregionu Pernštejn dle přílohy zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-22/2021-17:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje zvýšení alokace prostředků rozdělovaných v rámci Programu na podporu obnovy kulturních památek na území městyse Doubravníka a nemovitostí v MPZ v roce 2021 o 45 tis. Kč na celkovou výši 245 tis. Kč.

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-22/2021-18:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje přidělení finančních příspěvků v rámci Programu na podporu obnovy kulturních památek na území městyse Doubravníka a nemovitostí v MPZ v roce 2021 ve následující výši:

František Novotný50.000,- Kč
Římskokatolická farnost Doubravník150.000,- Kč
Zdeňka Jelínková10.000,- Kč
Oldřich Němec35.000,- Kč

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-22/2021-19:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje přidělení finančních příspěvků v rámci Programu na podporu sportu, kultury a jiné zájmové činnosti z rozpočtu městyse Doubravníka v roce 2021 v následující výši:

Fotbalový klub Doubravník20.000,- Kč
Tělocvičná jednota Sokol Doubravník35.000,- Kč
Galerie z ruky Křížovice10.000,- Kč
Sbor dobrovolných hasičů Doubravník15.000,- Kč

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-22/2021-20:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Doubravníka a pověřuje starostku podpisem smluv s jednotlivými příjemci výše schválených dotací.

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-22/2021-21:

Zastupitelstvo městyse Doubravník souhlasí s variantou rekonstrukce ciferníků věžních hodin na doubravnickém kostele formou odlitku z románského cementu dle přiložené cenové nabídky s finančním vyrovnáním formou zápočtu s dodávkou řeziva.

Výsledek hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 4V Doubravníku, 14. června 2021

................................................
Ing. Jiří Rous
místostarosta
 ................................................
Ing. Barbora Šenkyříková
starostka městyse