Usnesení č. ZM-26/2021 ze zasedání Zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne  9. prosince 2021


Přítomno: 11, od 20:00 hod. 10 zastupitelů

Omluveni: dle prezenční listinyUsnesení č. ZM-26/2021-1:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-26/2021-2:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje ověřovateli zápisu Ing. Miroslava Jedličku a RNDr. Petra Navrátila.

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-26/2021-3:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje příspěvek příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Doubravník, okres Brno-venkov v rámci schváleného rozpočtu na rok 2022 ve výši 1440 tis. Kč, z čehož 440 tis. Kč představuje mimořádný příspěvek na pokrytí navýšení cen energií.

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-26/2021-4:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje rozpočet městyse Doubravník na rok 2022 jako schodkový s následujícími úpravami ve výdajové části:

  • v paragrafu 3113 - Základní školy snížení o 135 tis. Kč
  • v paragrafu 6409 - Ostatní činnosti jinak nezařazené navýšení o 135 tis. Kč.

Po těchto úpravách má rozpočet tyto parametry:

  • příjmy ve výši 15.927,4 tis. Kč,
  • výdaje ve výši 18.300,6 tis. Kč,
  • financování - zapojení zůstatků na běžných účtech ve výši 3.657,2 tis. Kč,
  • financování - splátky úvěru ve výši 1.284 tis. Kč.

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-26/2021-5:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje rozpočet Sociálního fondu městyse Doubravník na rok 2022 dle přílohy zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-26/2021-6:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje plán Hospodářské činnosti městyse Doubravník na rok 2022 dle přílohy zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-26/2021-7:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu městyse Doubravník na období 2023 - 2024 dle přílohy zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 9, proti: 1, zdržel se: 1Usnesení č. ZM-26/2021-8:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje přidělení příspěvku TJ Sokol Doubravník ve výši 15 tis. Kč v rámci druhého kola dotačního programu na podporu sportu, kultury a jiné zájmové činnosti v roce 2021. Zastupitelstvo schvaluje prodloužení čerpání dotace do 31. 03. 2022.

Výsledek hlasování: pro: 9, proti: 1, zdržel se: 1Usnesení č. ZM-26/2021-9:

Zastupitelstvo městyse Doubravník zároveň konstatuje, že podmínkou budoucího přispívání na činnost TJ Sokol Doubravník je zamezení pořádání akcí typu proběhlých v minulosti, které nepřispívají ke kulturnímu a společenskému vyžití, rozvoji obce a nešíří dobré jméno obce, nýbrž naopak.

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-26/2021-10:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství ze dne 30. 07. 2020 s DSO Tišnovsko dle přílohy zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-26/2021-11:

Zastupitelstvo městyse Doubravník souhlasí s tím, aby se RNDr. Navrátil přes ohlášený střet zájmu účastnil hlasování v projednávaném bodě.

Výsledek hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 1Usnesení č. ZM-26/2021-12:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje převzetí potoka pramenícího v lokalitě Doubravník-Jih do správy městyse Doubravník.

Výsledek hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-26/2021-13:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Plán financování obnovy vodovodů - aktualizace plánu pro období 2022 až 2031.

Výsledek hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-26/2021-14:

Zastupitelstvo městyse Doubravník neschvaluje prodej pozemku k žádosti společnosti COOP. Pozemek pod nákupním střediskem nebude odprodán.

Výsledek hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0

V Doubravníku, 14. prosince 2021

................................................
Ing. Jiří Rous
místostarosta
 ................................................
Ing. Barbora Šenkyříková
starostka městyse