Usnesení č. ZM-1/2022 z Ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Doubravník,

konaného dne  20. října 2022


Přítomno: 15 členů zastupitelstva - dle prezenční listiny - příloha č. 1Usnesení č.: ZM-1/2022-1

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje navržený program ustavujícího zasedání.

Výsledek hlasování: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č.: ZM-1/2022-2

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje ověřovatele zápisu p. Petra Sedláčka a p. Jaroslava Záhoru.

Výsledek hlasování: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č.: ZM-1/2022-3

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje jednoho neuvolněného místostarostu.

Výsledek hlasování: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-1/2022-4

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje funkci starosty městyse jako dlouhodobě uvolněnou.

Výsledek hlasování: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-1/2022-5

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje v následujícím období 5 členů rady.

Výsledek hlasování: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-1/2022-6

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje veřejnou volbu starosty, místostarosty a členů rady.

Výsledek hlasování: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-1/2022-7

Zastupitelstvo městyse volí starostkou městyse Doubravníku p. Barboru Šenkyříkovou.

Výsledek hlasování: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 1Usnesení č. ZM-1/2022-8

Zastupitelstvo městyse volí místostarostou městyse Doubravníka p. Miroslava Truhláře.

Výsledek hlasování: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 1Usnesení č. ZM-1/2022-9

Zastupitelstvo městyse volí členem Rady městyse Doubravníka p. Jiřího Rouse.

Výsledek hlasování: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 1Usnesení č. ZM-1/2022-10

Zastupitelstvo městyse volí členem Rady městyse Doubravníka p. Radka Šikulu.

Výsledek hlasování: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 1Usnesení č. ZM-1/2022-11

Zastupitelstvo městyse volí členem Rady městyse Doubravníka p. Jiřího Ozdobinského.

Výsledek hlasování: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 1Ad 6) Zřízení Finančního výboru Zastupitelstva městyse Doubravník


Usnesení č. ZM-1/2022-12

Zastupitelstvo zřizuje finanční výbor, přičemž výbor bude mít 3 členy.

Výsledek hlasování: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-1/2022-13

Zastupitelstvo volí předsedu finančního výboru p. Petra Sedláčka.

Výsledek hlasování: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 1Usnesení č. ZM-1/2022-14

Zastupitelstvo městyse volí člena finančního výboru městyse Doubravníku p. Radka Šikulu.

Výsledek hlasování: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 1Usnesení č. ZM-1/2022-15

Zastupitelstvo městyse volí člena finančního výboru městyse Doubravníku p. Radka Kopřivu.

Výsledek hlasování: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-1/2022-16

Zastupitelstvo zřizuje kontrolní výbor, přičemž výbor bude mít 3 členy.

Výsledek hlasování: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-1/2022-17

Zastupitelstvo volí předsedu kontrolního výboru p. Petra Navrátila.

Výsledek hlasování: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 1Usnesení č. ZM-1/2022-18

Zastupitelstvo městyse volí člena kontrolního výboru městyse Doubravníku p. Vlastimila Lahodu.

Výsledek hlasování: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 1Usnesení č. ZM-1/2022-19

Zastupitelstvo městyse volí člena kontrolního výboru městyse Doubravníku p. Petra Šibora.

Výsledek hlasování: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 1Usnesení č. ZM-1/2022-20

ZM stanovuje a) místostarostovi za výkon funkce měsíční odměnu v částce: 8.500,- Kč

Výsledek hlasování: pro: 10, proti: 2, zdržel se: 3Usnesení č. ZM-1/2022-21

ZM stanovuje b) členovi rady městyse za výkon funkce měsíční odměnu v částce: 2.200,- Kč

Výsledek hlasování: pro: 8, proti: 4, zdržel se: 3Usnesení č. ZM-1/2022-22 bylo schváleno

ZM stanovuje c) členovi zastupitelstva městyse bez dalších funkcí měsíční odměnu v částce: 520,- Kč.

Výsledek hlasování: pro: 8, proti: 5, zdržel se: 2Usnesení č. ZM-1/2022-23

ZM stanovuje d) předsedovi výboru/komise městyse měsíční odměnu v částce: 760,- Kč.

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 1, zdržel se: 1Předsedající upřesňuje postup při souhrnu více funkcí neuvolněných zastupitelů, od kdy budou výše uvedené odměny poskytovány a dává hlasovat o následujícím ustanovení:


Usnesení č. ZM-1/2022-24

V případě souhrnu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva městyse se stanovuje odměna jako souhrn odměn za výkon funkce člena rady městyse a předsedy výboru zastupitelstva městyse a za výkon funkce člena rady městyse a výkon funkce předsedy komise rady městyse.

Odměna bude poskytována měsíčně ode dne 21. 10. 2022.

V případě nového člena ZO (náhradníka na uvolněný mandát), ode dne složení slibu.

Výsledek hlasování: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-1/2022-25

Zastupitelstvo městyse schvaluje od prvního dne měsíce následujícího od zvolení předsedy komise, který není členem zastupitelstva za výkon funkce měsíční odměnu v souladu s § 84, odst. 2, písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, ve výši 540,- Kč

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 1, zdržel se: 1Usnesení č. ZM-1/2022-26

Zastupitelstvo nestanovilo měsíční odměnu členům komisí, kteří nejsou členové zastupitelstva městyse.

Výsledek hlasování: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-1/2022-27

Zastupitelstvo městyse Doubravník pověřuje v souladu s ustanovením §102, odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění Radu městyse Doubravník prováděním rozpočtových opatření s následnou informací zastupitelstvu.

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 2V Doubravníku dne V Doubravníku dne
   
   
   
   
místostarosta městyse starostka městyse
   
................................................ ................................................
Ing. Miroslav Truhlář Ing. Barbora Šenkyříková