Usnesení č. ZM-3/2023 ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DOUBRAVNÍK

konaného 02. února 2023 v zasedací místnosti Úřadu městyse Doubravník


Přítomno: 12 zastupitelů - viz prezenční listina

Omluveni: Zdeněk Zhoř, Ing. Vlastimil Lahoda, Jiří OzdobinskiUsnesení č. ZM-3/2023-1:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje navržený program

Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-3/2023-2:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje ověřovatele RNDr. Petra Navrátila, Ing. Miroslava Jedličku.

Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-3/2023-3:

Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2023

Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-3/2023-4:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje nákup části pozemku 1658/14 od Povodí Moravy za cenu 86 Kč/m² a ve výši 75 800 Kč a náklady na zn. posudek a vklad do KN ve výši 4 467 Kč.

Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-3/2023-5:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje směnu částí pozemku č. 138/1 v k. ú. Doubravník do vlastnictví p. Luboše Čecha o výměře 78 m² za část pozemku č. 137/1 v k. ú. Doubravník do vlastnictví městyse o výměře 26 m² a částku 100 Kč/m² za dokup rozdílu ve výměře pozemků 52 m² p. Lubomírovi Čechovi.

Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 1Usnesení č. ZM-3/2023-6:

Zastupitelstvo městyse schvaluje Dotační program z rozpočtu městyse Doubravník na podporu sportu, kultury a jiné zájmové činnosti pro rok 2023 dle přílohy zápisu.

Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-3/2023-7:

Zastupitelstvo městyse schvaluje Dotační program z rozpočtu městyse Doubravník na podporu obnovy památek na území městyse Doubravník a obnovy nemovitostí v MPZ Doubravník pro rok 2023 dle přílohy zápisu.

Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-3/2023-8:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Program obnovy a rozvoje městyse Doubravník pro roky 2022-2028 po zapracování změn dle zápisu a projednaných připomínek na zastupitelstvu městyse.

Hlasování: pro 11, proti: 0, zdržel se: 0V Doubravníku dne V Doubravníku dne
   
   
   
   
Ing. Miroslav Truhlář Ing. Barbora Šenkyříková
   
................................................ ................................................
místostarosta starostka městyse