Osvald Žiwotský


V roce 1908 vyšla kniha Josefa Františka Urbánka: Tišnov a Tišnovsko. Vyšla, jak uvádí autor pro potřeby škol a turistů. Obsahuje stručný popis jednotlivých lokalit okresu, statistická data, geologii a přírodopis, školní okrsky, farnosti a mnoho jiných údajů. 

Obsahuje také jízdní řády železnice a turistické trasy, včetně jejich značení. Součásti je mapa okresu a půdorys města Tišnova. Zajímavosti knížky je, že Doubravnickému rodáku inž. Osvaldu Životskému je věnována velká pozornost. Dokonce je mu připsána. 

Některé o něm uvedené údaje nejsou všeobecně známy, a proto část o něm uvádím v doslovném opisu a bez komentáře. Čeština je poněkud archaická, ale reprezentuje dobu vzniku.


"V Doubravníku narodil se v měsíci září 1832 Osvald Žiwotský, vrchní inženýr a podnikatel staveb železničních, muž vzácné energie, mecenáš, lidumil, který získav tuhou, mnohaletou prací krásného jmění, neužívá ho ke svému osobnímu prospěchu a pohodlí, nýbrž obrací je na dobro obecné, bez nároků na vděčnost a odplatu, bez podmínek, tiše, řekl bych anonymně.

Širší veřejnosti zůstalo jeho jméno cizím, krajané nevědí o něm, mládež naše nepoznala světlého toho vzoru práce, vytrvalosti a obětavosti. A právě jí, bujné mladé krvi, chceme postavit před oči život zástupce typu u nás velmi vzácného, typu selfhelpmana, jež dovedl se postavit na vlastní nohy sám, bez opory, a s nezlomnou energií vytrval v tuhém zápase s přírodou, konkurencí a Bůh ví s čím ještě.

Žiwotský vystudoval reálku a techniku v Brně s výtečným prospěchem. Jako mladistvý inženýr 1857 vstoupil do praxe u firmy tehdy všemohoucí v oboru svém, bratří Kleinů, podnikatelství staveb železničních, kteří tenkráte stavěli všechny větší železnice v Rakousku. Inteligencí a neúmornou pílí záhy dopracoval se v popředí, mezi nejschopnější muže podnikatelstva, jež mu svěřovalo provádění nejdůležitějších projektů ( dráhu Karla Ludvíka v Haliči, trať Pardubice - Liberec, trať Praha - Plzeň - Brod, trať Plzeň - České Budějovice, trať Moravská Ostrava - Frýdlant, trať Olomouc - Krnov - Opava, a Krnov - Jindřichov). Po ukončení těchto staveb mu byly svěřeny projekty větších drah v Čechách, na Moravě i v Dolních Rakousích. R. 1885 založil samostatné vlastní podnikatelství, jemuž svěřena statní správou i zemským výborem království Českého celá řada projektů tratí. Jen v Čechách provedl přes 250 km délky tratí, tj. asi čtvrtinu délky veškerých drah, který zemský výbor po uskutečnění zákona o místních drahách nákladem zemským zřídil. Na trati Modřany - Dobříš založeny pilíře mostu přes Vltavu spouštěcími studnami, což do té doby v Čechách nikde neprovedeno. Na trati Jílové - Davle postaven klenutý viadukt, jenž ze všech tohoto druhu staveb v Čechách dosud je nejvyšší. Kraji našemu vystavěl trať Tišnov - Žďár - Německý Brod, otevřenou v červnu 1905.

Začátky našeho krajana byly pracné a těžké. Po léta trval ve službách cizí firmy, nežli vůbec mohl pomysliti na samostatné podnikatelství. Ve věku 53 let, kdy uchylují se mužové zpravidla na odpočinek, odhodlaně pouští se do nesnadných podniků. Štěstěna byla mu družkou velice nestálou : několikráte přes všecku píli ztrácí jmění stěží nastřádané, avšak nepozbývaje mysli znovu chápe se práce, znovu tvoří a přemýšlí, až konečně železná vytrvalost jeho korunována je zdarem mravním i hmotným.

Žiwotský organisuje veliké podnikatelství, v němž zaměstnává řadu zdatných inženýrů i úředníků a kterému slouží oddaně tisíce dělníků. Chef firmy svým lidumilným jednáním nejen vůči podřízenému úřednictvu, ale i vůči poslednímu dělníku prakticky a šťastně řeší otázku sociální.

Jest přirozeným důsledkem povahy Žiwotského, že lidumilství jeho nezůstalo omezeno pouze na příslušníky jeho firmy, ale že se rozšířilo daleko a široko za tento obvod. Kdo zná řadu těch, jimž štědrá jeho ruka v dobách nejhorších pomohla? Kdo ví, že náš krajan pamatuje na školství naše, zejména na školy menšinové. Studenti malí i velcí, mladí umělci, absolventi vysokých škol, zejména technických, nalezli v něm vždy laskavého podporovatele a rádce otcovského. Vdovy a sirotci, lidé pronásledováni nezaslouženě krutým osudem a jiní a jiní vděčně žehrají jeho jménu. A nejen to, také lidumilné podniky veřejné, různé humanitní ústavy, školy, fondy divadelní, národní instituce a zejména technika brněnská děkuji Žiwotskému za ochotně věnované dary peněžité. Jeho zásluhy národohospodářské oceněny jmenováním Žiwotského řádným členem České Akademie a to národohospodářského ústavu jejího."Osvald Žiwotský je natolik významný, že jako jediný z Doubravnických rodáků je uveden ve Wikipedii.
Ing. Jaroslav Sterzel