Usnesení č. ZM-5/2023 ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DOUBRAVNÍK

konaného 11. května 2023 v zasedací místnosti Úřadu městyse Doubravník


Přítomno: 11 zastupitelů - viz prezenční listina, Ing. Jaroslav Záhora přítomen od 18:30, Ing. Miroslav Jedlička přítomen od 18:50, RNDr. Petr Navrátil přítomen od 19:30

Omluveni: doc. Ing. Petr Sedláček, Ph.D.Usnesení č. ZM-5/2023-1

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje navržený program.

Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-5/2023-2

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje ověřovatele Ing. Karla Bočka a p. Petra Šibora.

Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-5/2023-3

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Závěrečný účet městyse Doubravník za rok 2022 a Zprávu o výsledku přezkoumání za rok 2022 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-5/2023-4

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Účetní závěrku městyse Doubravník za rok 2022.

Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-5/2023-5

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje hospodaření Hospodářské činnosti městyse Doubravník za rok 2022.

Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-5/2023-6

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Hospodaření městyse Doubravník k 31. 3. 2023.

Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-5/2023-7

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Hospodaření Hospodářské činnosti městyse Doubravník k 31. 3. 2023.

Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-5/2023-8

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje dotaci na Zvířátkový les ve výši 16 000 Kč v rámci Programu z rozpočtu městyse Doubravník na podporu sportu, kultury a jiné zájmové činnosti pro rok 2023.

Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 1Usnesení č. ZM-5/2023-9

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje dotace na činnost v rámci Programu z rozpočtu městyse Doubravník na podporu sportu, kultury a jiné zájmové činnosti pro rok 2023 následovně:

FK Doubravník, z.s.20 000 Kč
Junák - český skaut (Robinsoni)20 000 Kč
Český svaz včelařů, z.s.10 000 Kč
TJ Sokol Doubravník60 000 Kč
SDH Doubravník20 000 Kč

Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-5/2023-10

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje dotaci na podporu obnovy památek na území městyse Doubravník a obnovy nemovitostí v MPZ Doubravník pro rok 2023 následovně:

Římskokatolické farnosti Doubravník150 000 Kč
p. Libuši Gnojkové80 000 Kč

Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 1Usnesení č. ZM-5/2023-11

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje přidělení dotace z rozpočtu městyse Doubravník v režimu ad hoc p. Zdeňkovi Lukáškovi na akci "Obnovu fasády domu č.p. 71 - II. etapa" ve výši 70 tis. Kč, a to formou dílčího plnění proti vykázaným nákladům s upřednostněním krytí fakturované práce zaměstnanců městyse.

Hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-5/2023-12

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přijetí dotace od Jihomoravského kraje na projekt Ošetření lip u hřbitova a na náměstí ve výši 60 000 Kč a uzavření smlouvy.

Hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-5/2023-13

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přijetí dotace od Jihomoravského kraje na projekt Obnova oken Závojského (Koldovy) vily ve výši 137 000 Kč a uzavření smlouvy.

Hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-5/2023-14

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přijetí dotace od Jihomoravského kraje na projekt Obnova kříže na Vyhlídce v Křížovicích ve výši 37 000 Kč a uzavření smlouvy.

Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 2Usnesení č. ZM-5/2023-15

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přijetí dotace od Jihomoravského kraje na projekt Zpracování projektové dokumentace na Revitalizaci areálu bývalého zemědělského družstva v Doubravníku ve výši 500 000 Kč a uzavření smlouvy.

Hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-5/2023-16

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přijetí dotace od Jihomoravského kraje na projekt Zavlažovací systém fotbalového hřiště Doubravník ve výši 200.000 Kč a uzavření smlouvy.

Hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0V Doubravníku dne V Doubravníku dne
   
   
   
   
Ing. Miroslav Truhlář Ing. Barbora Šenkyříková
   
................................................ ................................................
místostarosta starostka městyse