all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

městys Doubravník


Oficiální stránky

Doubravník
  Dnes je: 26.09. 2022 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Mobilní rozhlas:
logo mobilní rozhlas

Bezpečný internet:
logo NÚKIB

logo e-bezpečí

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Najdete nás zde:
  49°25'31.10" NWGS-84
  16°21'07.14" E
  313 m.n.m.

Naposled přidané:
23/09/22 Úřední deska
- Veřejná vyhláška
21/09/22 Zastupitelstvo
- Usnesení č.ZM-31/2022
07/09/22 Úřední deska
- Oznámení o době a...

Krátké zprávy:
19/09/22 Školní jídelna
- Jídelní lístek od 26.09…
14/09/22 FK Doubravník
- Pozvánka nových hráčů
14/09/22 Jihomor... kraj
- DOA 2022
Celý přehled   [8]

Pozemkové úpravy:
- Pozemkové úpravy

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  01/2022

Zpravodaj Senioři v krajích
Zpravodaj Senioři v krajích
říjen/2021   *.pdf

Zpravodaj Oblastní charity
Zpravodaj Oblastní charity Tišnov
05/2020 ve formátu *.pdf

Dotační program,
příspěvky:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury
- Sociální podpora

Možná vám uniklo:
- Základní informace a doporučení k tématu COVID-19 (šíření koronaviru)

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

Školní řád - úryvek


I. Obecná ustanovení:

Všichni žáci spolu s rodiči si vybrali vzdělávání na Základní škole Doubravník zcela dobrovolně. Tímto se svobodně rozhodli dodržovat povinnosti a pravidla, která zde platí.
Škola se zároveň zavazuje dodržovat dohodnutá práva.
Naše škola = žáci + učitelé + rodiče. My všichni si přejeme, aby byla příjemným, kulturním a bezpečným místem. Naším společným cílem je napomáhat každému žákovi v jeho individuálním rozvoji. Shodujeme se na tom, že je především nutné dodržovat pravidla společenského chování. Proto se naučme:

 • Pozdravit (při příchodu i odchodu).
 • Poděkovat a poprosit.
 • Mluvit pravdu.
 • Neničit cizí ani svoje věci.
 • Nikomu neubližovat.
 • Chránit slabšího.
 • Vážit si sám sebe i druhých.
 • Nebát se svěřit se svým problémem.
 • Mluvit slušně.
 • Chovat se čestně.
 • Nežvýkat, nepískat a nenosit kšiltovku ve škole a v jídelně.
 • Usmát se a být příjemní na ostatní.


II. Práva a povinnosti žáků:

Každý žák má práva daná Úmluvou o právech dítěte.

A) Žáci mají právo:

 • na vzdělávání a školské služby podle školského zákona, na účast ve výuce
 • na přestávky ve vyučování, na přiměřený odpočinek
 • na svačinu, oběd a dodržování pitného režimu
 • na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
 • na tolerantní a objektivní přístup všech dospělých, kteří respektují jejich individuální zvláštnosti
 • na spolupráci a komunikaci s učitelem
 • na používání zařízení školy, pomůcek a učebnic
 • na otázky a právo obdržet odpověď od každého pracovníka školy
 • na pomoc učitele, jestliže mají jakékoli problémy
 • na zvláštní péči v odůvodněných případech (onemocnění, SPU, zdravotní postižení, mimořádné schopnosti a talent)
 • na osobní prostor
 • na slušné a ohleduplné jednání
 • na zdravé školní prostředí, na pocit jistoty a bezpečí
 • na samostatné jednání
 • na přiměřeně náročné domácí úkoly
 • na spravedlivé hodnocení
 • na odlišnost, na svobodu myšlení a náboženského vyznání
 • na ochranu před fyzickým a psychickým násilím, nedbalým zacházením a před kontaktem s narkotiky a psychotropními látkami
 • odejít ze třídy se souhlasem učitele, pokud je to nezbytné
 • odvolat se třídnímu učiteli nebo řediteli při pocitu nespravedlnosti nebo nedorozumění
 • zatelefonovat si z ředitelny v případě nezbytné potřeby rodičům nebo na linku důvěry

B) Žáci mají povinnost:

 • dodržovat pravidla společně vytvořená žáky a učiteli
 • dodržovat základní hygienické návyky
 • přezouvat se v šatně
 • chodit do školy včas, na vyučování být řádně připraven a vybaven
 • omluvit se, pokud zapomenou úkol nebo pomůcku, apod.
 • zacházet šetrně s majetkem školy a učebnicemi
 • napravit způsobenou škodu
 • nahlásit ztrátu, odcizení či poškození osobního majetku či majetku školy, dále i školní úrazy nebo šikanování
 • neopustit budovu školy bez vědomí dospělé osoby
 • nevstupovat do počítačové učebny, hudebny, tělocvičny, šatny a školní družiny bez vědomí dospělé osoby
 • na TV používat doporučené oblečení a obuv, které jsou uloženy na určeném místě v šatně. Povinností žáka je, odložit vše, co může při TV způsobit úraz (prstýnky, řetízky, apod.)
 • dodržovat tento řád.

C) Žáci mají zakázáno nosit do školy:

 • věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu žáků
 • cenné předměty, digitální hry, fotoaparáty
 • hračky, pokud nejsou po dohodě s učitelem součástí výuky
 • mobilní telefony (výjimku tvoří žáci, kteří dojíždějí nebo ti, kteří telefon v konkrétní den nezbytně potřebují. Mobilní telefon musí být vypnutý a žák si jej hlídá).


III. Práva a povinnosti pracovníků školy

A) Pracovníci školy mají právo:

 • pozvat k návštěvě zákonného zástupce a jednat s ním o záležitostech souvisejících se vzděláním a výchovou jeho dítěte
 • vyjadřovat se otevřeně k chodu školy, navrhovat případné změny a řešit problémy s vedením školy
 • na slušné a ohleduplné jednání
 • na ochranu před fyzickým a psychickým násilím
 • na svobodu myšlení a náboženského vyznání

B) pracovníci školy mají povinnost:

 • vytvářet pozitivní atmosféru
 • pozorně vyslechnout dotaz, přání či stížnost kteréhokoli žáka, vhodným způsobem na ně odpovědět a zachovat důvěrnost informací
 • připravovat žáky k odpovědnému životu, vést je k porozumění a toleranci
 • umožňovat žákům volbu v rozhodnutích a hledání vhodného řešení
 • povzbuzovat žáky k aktivní spoluúčasti na dění na škole a umožnit ji i žákům se specifickými potřebami
 • objektivně hodnotit chování jednotlivých žáků
 • spravedlivě hodnotit výsledky vzdělávacího procesu
 • přezouvat se
 • odpovědět na pozdrav
 • být rodičům k dispozici na požádání i mimo konzultační dny v případě projednání důležité záležitosti
 • ve vyučovací hodině nepoužívat osobní mobilní telefon
 • dodržovat tento řád školy


IV. Pravidla komunikace mezi školou a rodiči

 • slušnost, tolerance, obětavost
 • neodkládat problém a neřešit jej mimo školu
 • využívat www. stránek
 • dodržovat konec vyučování
 • otevřenost, důvěra beze strachu
 • oboustranná včasná informovanost
 • zadávat úkoly jako prostředek procvičování
 • učit se umění přijmout kritiku bez pocitu viny a útoku
 • rozvíjet dobré vztahy mezi dětmi


V. Práva a povinnosti rodičů žáka naší školy

A) Rodiče mají právo:

 • omluvit své dítě z vyučování z rodinných důvodů nebo z důvodů rekreace. Na 1 – 3 dny omlouvá třídní učitel, více dní ředitel školy. V tomto případě si rodiče podají písemnou žádost. Žáci první třídy nebudou uvolněni 1. týden školy ( zvykají si na nové prostředí ) a žáci 5. třídy poslední týden školy ( loučí se s naší školou a mají slavnost ).
 • zúčastnit se vyučování po domluvě s vyučujícím
 • seznámit se s výročními zprávami i další dokumentací školy
 • projednat důležité záležitosti související s výchovou a vzděláváním dítěte i mimo konzultační hodiny nebo třídní schůzky
 • předkládat a obhajovat své názory
 • volit a být volen do Rady školy

B) Povinnosti rodičů žáka naší školy:

 • omluvit nepřítomnost svého dítěte ve vyučování třídnímu učiteli písemně či telefonicky do dvou dnů od doby počátku nepřítomnosti žáka. Při podezření na neomluvenou absenci si vyučující může vyžádat lékařské potvrzení.
  Písemnou omluvenku od rodičů předloží žák třídnímu učiteli hned po návratu do školy.
 • dostavit se do školy na požádání vyučujícího k projednání důležitých záležitostí týkajících se výchovy a vzdělávání dítěte
 • napravit škodu, kterou způsobilo dítě na majetku školy
 • posílat děti do školy čisté a upravené
 • pravidelně kontrolovat dětem hlavy, aby se zabránilo šíření pedikulózy
 • zajistit, aby infikované a nemocné děti nepobývaly v dětském kolektivu
 • svým jednáním souvisejícím s činností školy přispívat k pozitivní atmosféře zde vytvářené.
 • kontrolovat zápisy v žákovské knížce
 • dohlídnout na domácí přípravu dítěte
 • dodržovat tento řád.


VI. Provoz a vnitřní režim školy

Provoz školy

 • Pro žáky se školní budova otevírá v 7:00 hod
 • V případě potřeby a po domluvě se školnicí je možné zajistit i dřívější příchod.
 • Po příchodu do budovy se žáci přezují, odloží oděv a pod dozorem školnice vyčkají do 7:15, kdy odcházejí do tříd.
 • Žáci přicházejí do školy nejpozději 5 minut před zahájením vyučování.
 • Před vyučováním je zařazen dobrovolný ranní kruh, který začíná v 7:30 hod.
 • Dopolední vyučování začíná v 7:45 hod.
 • Dále se žáci řídí vyučovacím rozvrhem, který je vyvěšen ve třídách.
 • Pro všechny žáky je závazný školní řád a pokyny zaměstnanců školy.
 • Po skončení 4. vyučovací hodiny si žáky přebírá vychovatelka, která je doprovodí do šatny a dále na oběd nebo je pustí domů.
 • Po skončení 5. vyučovací hodiny doprovodí vyučující, který ukončil hodinu, žáky do šatny a odtud do školní jídelny.
 • Vyučující, který vykonává dozor ve školní jídelně, odvádí žáky zpět do družiny nebo je pouští domů.
 • Žáci, kteří jdou do družiny, odcházejí na oběd a z oběda pouze v doprovodu vychovatelky nebo vyučujícího.
 • Žáci, kteří mají písemný souhlas rodičů a nejdou do družiny, mohou odcházet z jídelny sami.
 • Pobyt žáků v jídelně se řídí Řádem školní jídelny.
 • Pobyt žáků v družině se řídí Řádem školní družiny.


Vyučovací hodiny

7:458:301.vyučovací hodina
8:40-9:252.vyučovací hodina
9:4510:303.vyučovací hodina
10:4011:254.vyučovací hodina
11:3512:205.vyučovací hodina

Odpolední vyučováni začíná v 13:10 hodin


Přestávky

8:308:40
9:259:45
10:3010:40
11:2511:35

Po první vyučovací hodině dostávají děti čaj a tato přestávka je určena k svačině.

Druhá přestávka je určena k pobytu venku. Za nepříznivého počasí ji lze trávit v tělocvičně nebo ve třídě.

Ostatní přestávky tráví žáci ve třídě, případně i mimo ni, ale s ohledem na bezpečnost svou i ostatních.

Odpolední zaměstnání – výuka náboženství, zájmové kroužky, výuka ZUŠ – probíhá podle rozvrhu ve vyhrazených učebnách. Za žáky zodpovídá vyučující, který mimoškolní činnost vede.


Provozní řád školní družiny

Školní družina je v provozu denně od 11:15 - 16:15


Bezpečnostní opatření:

 • Každý úraz, poranění nebo nehodu, k níž dojde během vyučování či o přestávce, jsou žáci povinni ihned hlásit vyučujícímu, dozoru nebo řediteli.
 • Také úrazy, ke kterým došlo při společné činnosti žáků mimo školu (víkendové pobyty, školy v přírodě atd.) je třeba ihned hlásit řediteli školy.
 • Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči nebo zásuvkami.
 • Při přecházení na jiná místa vyučování nebo do školní jídelny se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob.
 • Pro společné zájezdy tříd či školní družiny platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni.
 • Při výuce v tělocvičně zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto prostory.
 • Škola se uzavírá v 7:45. Po uzavření budovy příchozí použijí zvonek. Školnice registruje pohyb cizích osob po budově, má právo zjistit důvod návštěvy, doprovodit je na patřičné místo, a dohlédnout na jejich odchod (aby se osoby ve škole nehromadily).
 • Každý učitel je zodpovědný za stav přidělené učebny z hlediska BOZP. Závažné závady nahlásí školnici.
 • Všichni zaměstnanci, kterým byly svěřeny klíče od místností či budovy školy, jsou odpovědni za zabezpečení těchto prostor proti krádežím a vloupání.


VII. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Předmětné právní předpisy k hodnocení:

 • Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 51 – 53
 • Vyhláška č. 48/2005 o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, § 14 – 16


Hodnocení žáků

Předpokladem správného hodnocení vzdělávacích výsledků žáků je, aby každý žák dostával dostatečný prostor ke zvládnutí a osvojení učiva. Při probírání nového učiva dbáme na to, abychom ho dobře propojili s učivem předcházejícím, na které nové učivo navazuje.

Cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, tj. co se naučil, zvládnul, v čem se zlepšil, v čem chybuje a jak postupovat dále. Žák musí mít jistotu, že se vždy může zeptat na to, čemu nerozumí, konzultovat problémy s učitelem.

S žáky jednáme tak, aby neměli strach vyjádřit svůj názor. Pozitivně přijímáme i nesprávné závěry žáků, dáváme jim prostor pro otázky, trpělivě žákům odpovídáme a věnujeme jim individuální pozornost.Při hodnocení se nehodnotí osoba žáka, ale konkrétní ověřovaný problém. Hodnocení má být motivující, důležité je uplatňovat přiměřenou náročnost a pedagogický takt.Učíme žáky pracovat s chybou či nedostatkem. Na chyby upozorňujeme žáky včasně, bezprostředně, vstřícně, přátelsky a důsledně. Vyhýbáme se zaujatosti, nahodilosti či opožděnému hodnocení.


Pravidla pro hodnocení klasifikací:

 1. Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je na vysvědčení v pololetí a na konci školního roku klasifikován stupni 1 – 5. Známka z hodnocení vědomostí nezahrnuje hodnocení chování žáka. Pouze na žádost rodičů a po konzultaci s PPP používáme hodnocení slovní.
 2. Ve čtvrtletí a třičtvrtěletí používáme vlastní formuláře pro hodnocení a sebehodnocení, v nichž žákovi sdělujeme slovně a použitím „smajlíků“, s jakým nasazením pracoval, co mu jde dobře a co má ještě zlepšit. Zároveň se ho snažíme pozitivně motivovat k další práci. Formuláře s dětmi konzultujeme a navzájem si vysvětlujeme zvolené sebehodnocení a hodnocení.
 3. U výchov přihlížíme ke snaze a celkovému přístupu.
 4. U průběžného hodnocení používáme různé formy od klasifikace, přes body, žebříčky, slovní hodnocení a sebehodnocení.
 5. Při celkovém hodnocení žáka bereme v úvahu i pokrok, jaký žák za určité období udělal a jaká byla jeho snaha k odstranění nedostatků.
 6. Známka na konci klasifikačního období nemůže být aritmetickým průměrem, protože zejména v prvním období používáme známky průběžně jako motivaci a ani by to nebylo možné vzhledem k velkému množství známek ze všech předmětů.
 7. Děláme rozdíly v klasifikaci různých prací, (nemůžeme například klasifikovat stejně dlouhý diktát a krátkou pětiminutovku) Posouzení je zcela v kompetenci učitele, ale pravidelně s kolegy klasifikaci konzultujeme.
 8. Všichni učitelé jsou seznámeni s právními podklady pro klasifikaci.
 9. Usilujeme o to, aby pokud možno všichni žáci pochopili a osvojili si učivo určené pro první vzdělávací období (1.-3. třída) výborně nebo jen s malými nedostatky, tedy chvalitebně. Je to významný předpoklad pro úspěšné vytváření a rozvoj klíčových kompetencí žáků v dalších obdobích základního vzdělávání.


Pravidla prověřování vědomostí formou prověrek a zkoušení

 1. U otázek, úloh, testů, diktátů aj., uváděných v učebnicích, předem posuzujeme jejich vhodnost pro žáky určité třídy. Při vymýšlení otázek nebo při úpravě jejich znění je s kolegy konzultujeme, a to kvůli formulaci otázek.
 2. Prověřujeme a hodnotíme to, o čem víme, že jsme žáky učili a naučili, dbáme, aby příklady, diktované věty nebo testy určené k hodnocení žáků obsahovaly jen to, co bylo s žáky dostatečně procvičeno
 3. Dbáme, aby zadání úloh bylo přiměřené věku žáků.
 4. Vždy zjišťujeme, co žák umí, ne to, co ještě neumí (nechceme ho nachytat).
 5. Nepoužíváme tradiční zkoušení žáků před celou třídou, protože je v rozporu se základní myšlenkou našeho programu a je to výrazná ztráta času pro ostatní žáky. Používáme jiné formy, jak žáka učit vystoupit před třídou ( výměna rolí, skupinová práce, přednáška, mluvní cvičení…)
 6. Písemnou práci na závěr určitého celku nezadáváme předčasně.
 7. Při prověřování učiva probíraného před delší dobou ho s žáky nejprve nějakou formou zopakujeme.
 8. Nezadáváme klasické čtvrtletní písemky, protože rozhodování o výsledné známce nemůže zásadně ovlivnit jedna práce.
 9. Nehodnotíme žáky podle unifikovaného modelu, respektujeme individuální tempo, pokrok, projev, ale zároveň dbáme na to, aby toho žáci nezneužívali.
 10. Osvědčil se nám způsob kombinovat známku s pozitivním slovním hodnocením, které stručně vyjádří projevené schopnosti žáka.
 11. Žák má právo si neúspěšnou práci opravit.
 12. Používáme metodu portfolia.


Pravidla pro sebehodnocení žáků

 1. Sebehodnocení žáka je nejen nedílnou součástí procesu hodnocení, ale je současně považováno za jednu z významných kompetencí, kterou chceme žáky naučit.
 2. Žáci jsou k k němu vedeni již od 1. ročníku.
 3. Probíhá v ranních kruzích ústně a formou tří razítek ( „ smajlíků“) na konci určitých učebních celků.
 4. Žáci 4. a 5. ročníku se již snaží o písemné vyjádření.
 5. Žákům důvěřujeme a sebehodnocení nepovažujeme za příležitost k podvádění


Tento školní řád je součástí Organizačního řádu školy a je závazný pro všechny žáky a pracovníky školy.

Byl projednán a schválen pedagogickou radou dne 30.8.2007. Třídní učitelé vhodnou formou seznámili žáky s jeho obsahem na začátku školního roku.

S rodiči byl projednán podrobně na třídní schůzce dne 19.9.2007. Rada školy projednala dne 5.11.2007.

Aktualizace školního řádu vždy na 1. pedagogické radě příslušného školního roku. Celé znění je uloženo v ředitelně školy.Mgr. Eva Hertlová, ředitelka školy

  Škola hl. stránka   |   nahoru  Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce
a nepoužívají soubory cookies k ukládání uživatelských dat.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
prohlášení o přístupnosti webu
© 2004 - 2022