Místní poplatky v roce 2024


Úřad městyse Doubravník informuje, že zastupitelstvo městyse schválilo nové sazby místních poplatků a platby stočného pro rok 2024.

Výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek PDO) se od příštího roku zvyšuje na 800,- Kč za každou osobu fyzicky hlášenou k trvalému pobytu v obci či za fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Důvodem zvýšení tohoto místního poplatku je opravdu masivní nárůst cen za likvidaci odpadů, ať již komunálních či tříděných.

Místní poplatek ze psů je nutno uhradit nejpozději do konce března 2024, výše poplatku činí 260,- Kč a pro poplatníky starší 65 let 170,- Kč. Od poplatku jsou osvobozeni držitelé průkazu ZTP a ZTP-P, kteří však musí svého psa přihlásit a následně jim bude poplatek prominut.

Výše stočného činí 960,- Kč za každou trvale hlášenou osobu či nemovitost. Poplatek se neplatí u nemovitostí, které není možno napojit na kanalizaci.

Občané hlášení k trvalému pobytu v obci si mohou poplatek PDO a stočné rozdělit do dvou splátek - první do 31. 3. a druhou do 31. 7. Majitelé nemovitostí v obci trvale nebydlící platí poplatky nejpozději do 31. 7.

I nadále platí, že od všech poplatků budou osvobozeny děti narozené v roce 2024.

  • Poplatky za odvoz odpadu, poplatek ze psů a za stočné se budou na pokladně úřadu městyse vybírat od pondělí 5. února.
  • Všechny poplatky lze hradit i bezhotovostně, převodem na bankovní účet městyse č.: 6025751/0100 nebo složenkou typu A (pro identifikaci plátce uvádějte vždy číslo popisné nebo evidenční jako variabilní symbol).


Marie Čechová