all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

Doubravník


Oficiální stránky městyse

Doubravník
  Dnes je: 26.06. 2019 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Mobilní rozhlas:
logo mobilní rozhlas

Bezpečný internet:
logo internet pro seniory

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Dřevořezba
Valtr Baxa
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Najdete nás zde:
  49°25'31.10" NWGS-84
  16°21'07.14" E
  313 m.n.m.

Naposled přidané:
20/06/19 Úřední deska
- Oznámení o zveřejň ...
19/06/19 Úřad městyse
- Rozpočtové opatření č.7
16/06/19 Fotogalerie
- Šidélko páskované

Krátké zprávy:
21/06/19 Školní jídelna
- Jídelní lístek od 24.06…
14/06/19 Mateřská škola
- Výsledky zápisu do MŠ
11/06/19 Městys Nedvědice
- Program SPP 2019
Celý přehled   [8]

Dotační program:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  01/2019

Zpravodaj DSO
Zpravodaj DSO Tišnovsko
05/2018 ve formátu *.pdf

Zpravodaj MAS
Zpravodaj MAS Brána Brněnska
04/2017 ve formátu *.pdf

RSS kanál:
 InfoCentrum Tišnov - noviny Tišnov TIŠNOVSKO, noviny Kuřim KUŘIMSKO
- Cimbálovka na zámk...
- SDK Europe - Stree...
- RÁJECKÉ POLÍVKOBRANÍ
- Víkend s levandulí
- Živé radiovysílání...

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Kalendář městyse:
Kalendář městyse
verze pro tisk   Z D E

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

Úřad městyse Doubravník


ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTYSE DOUBRAVNÍK

Směrnice č. 5/2006

Městys : Doubravník

Adresa : Doubravník 75, 592 61 Doubravník

Katastrální území městyse tvoří : k.ú. Doubravník, k.ú. Křížovice

Městys se skládá z těchto částí : Doubravník, Křížovice


Pověřený úřad, do jehož kompetence městys Doubravník spadá, je:
Městský úřad TišnovMěstys je pověřen přenesenou působností:


- v základním rozsahu (území městyse je správním obvodem)

vyjma:

Městys má pro výkon přenesené působnosti v oblasti projednávání přestupků uzavřenou veřejnoprávní smlouvu s městem TišnovSměrnici zpracoval : Zdeněk Šikula, tajemník ÚM

Projednáno a schváleno v RM: 07.12.2006

Směrnice nabývá účinnosti: dnem schválení


Obsah :

ÚvodÚvodní ustanovení
Legislativní rámec
Poslání a účel organizačního řádu
Hlava IZákladní vztahy v městysi
Samostatná působnost městyse
Majetek městyse
Hospodaření a rozpočet městyse
Přenesená působnost městyse
Hlava IIZastupitelstvo městyse
Zastupitelstvo
Zastupitelé
Vztah zastupitelstva městyse k dalším složkám městyse
Pravomoci a hlavní činnost zastupitelstva
Další činnost zastupitelstva
Hlava IIIRada městyse
Poslání a působnost rady
Složení rady
Vztah rady k úřadu městyse
Hlavní činnosti rady
Další činnosti rady
Hlava IVStarosta a místostarosta
Základní předpoklady
Odpovědnost za výkon své funkce
Pravomoci a působnost
Pravomoci a působnost v roli zaměstnavatele
Hlava VVýbory a komise
Výbory
Komise
Hlava VIÚřad městyse
Složení úřadu městyse
Působnost úřadu městyse
Písemnosti vyhotovené orgánem městyse
Hospodaření městyse
Hlava VIIOrganizační složky
Vznik organizačních složek městyse
Hospodaření organizačních složek městyse
Zřizovací listina organizačních složek městyse
Hlava VIIIPříspěvkové organizace
Zřizování, změny a zrušení příspěvkových organizací
Finanční hospodaření příspěvkových organizací
Peněžní fondy příspěvkových organizací
Některá omezení příspěvkových organizací
Hlava IXPovinnosti a další náplň práce úřadu městyse
Zásadní povinnosti, odpovědnost, vztahy a náplň práce úřadu městyse
Podrobnější náplň práce úřadu městyse - samostatná působnost
Podrobnější náplň práce úřadu městyse - přenesená působnost
Hlava XPovinnosti pracovníků a pracovní vztahy na úřadu městyse
Povinnosti pracovníků úřadu městyse
Pracovní vztahy na úřadu městyse
Zastupování pracovníků
Předávání funkcí
Povinnost kontroly
Hlava XIOrganizační schémata úřadu městyse
Zásady rozdělení práv, povinností a pracovní náplně na úřadu městyse
Další činnosti městyse
Hlava XIIZávěrečná ustanovení
Součásti a působnost organizačního řádu
Schvalovací ustanovení
Úvod

Úvodní ustanovení

Organizační řád je součástí vnitřního organizačního a kontrolního systému městyse, který řeší organizační vztahy mezi městysem, úřadem městyse a jeho jednotlivými pracovníky.

Legislativní rámec
Čl. 1

Tento organizační řád je vytvořen na základě :

Poslání a účel organizačního řádu
Čl. 2

Organizační řád upravuje a definuje :Hlava I

Základní vztahy v městysi


Samostatná působnost městyse
Čl. 3

Městys je samostatně spravován zastupitelstvem městyse. Dalšími orgány městyse jsou rada městyse, starosta a úřad městyse.
Městys spravuje své záležitosti (v samostatné působnosti) samostatně. (Státní orgány a orgány krajů mohou
do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona a jen způsobem, který zákon stanoví. Rozsah samostatné působnosti může být omezen jen zákonem.)
Městys v samostatné působnosti spravuje záležitosti, které jsou v zájmu městyse a jejích občanů. Pečuje o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů (zejména potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku, atd).
Městys může pro výkon samostatné působnosti zakládat a zřizovat příspěvkové organizace a organizační složky, pokud zákon nestanoví jinak.
Městys řídí a usměrňuje po linii finančního řízení příspěvkovou organizaci zřízenou obcí:
Základní škola a Mateřská škola Doubravník, okres Brno-venkov

Majetek městyse
Čl. 4

Majetek městyse musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Městys je povinen pečovat o zachování a rozvoj svého majetku a vést jeho evidenci.
Majetek městyse musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím a neoprávněnými zásahy.
Městys nesmí ručit za závazky ani fyzických ani právnických osob.

Hospodaření a rozpočet městyse
Čl. 5

Hospodaření městyse se řídí především rozpočtem, který je pro městys finančním plánem.
Pravidla hospodaření s finančními prostředky městyse stanovuje a tvorbu, postavení, obsah a funkce rozpočtu upravuje zákon č. 250/2000 Sb. (v platném znění).
Finanční hospodaření městyse se řídí jeho rozpočtem.
Rozpočet městyse je finančním plánem na příslušný rozpočtový rok, který je shodný s rokem kalendářním.
Rozpočet se schvaluje jako vyrovnaný.
Rozpočet může být přebytkový, jestliže některé příjmy jsou určeny k využití až v následujících letech nebo
jsou-li určeny k splácení úvěrů z minulých let.
Rozpočet může být i schodkový, ale jen v případě, že schodek bude možno uhradit buď finančními prostředky z minulých let nebo smluvně zabezpečenou půjčkou, úvěrem nebo návratnou finanční výpomocí.
Kladný zůstatek finančních prostředků z rozpočtového hospodaření se převádí do dalšího roku, schodek rozpočtu se uhrazuje z finančních prostředků minulých let nebo se kryje z návratných zdrojů splatných z rozpočtu v následujících letech.
Městys může zřizovat peněžní fondy, a to pro konkrétní účely nebo bez účelového určení. Tvorba a použití těchto fondů je předmětem účetní směrnice. Zdrojem fondů mohou být přebytky hospodaření z minulých let, příjmy z běžného roku neurčené k využití v tomto roce nebo převody z rozpočtu během roku.
Obsahem rozpočtu jsou jeho příjmy a výdaje a ostatní peněžní operace, včetně tvorby a použití peněžních fondů.
Mimo rozpočet probíhají operace týkající se cizích a sdružených prostředků.

Podnikatelské činnosti (hospodářská činnost) městyse se sledují mimo rozpočet. Jejich hospodářské výsledky se do rozpočtu promítají nejpozději do konce roku a jsou součástí závěrečného účtu městyse.

Příjmy rozpočtu městyse tvoří příjmy :

Výdaji rozpočtu jsou výdaje :

Městys vypracovává rozpočet v návaznosti na svůj rozpočtový výhled, na státní rozpočet a rozpočet kraje.
Návrh rozpočtu musí být zveřejněn na úřední desce úřadu městyse nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáváním v zastupitelstvu městyse.
Rozpočet se zpracovává v třídění podle rozpočtové skladby. Vyjadřuje závazné ukazatele, jimiž se musí řídit výkonné orgány městyse a příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu.
Po schválení rozpočtu v zastupitelstvu se provádí neprodleně jeho rozpis. Součástí rozpisu rozpočtu je sdělení závazných ukazatelů rozpočtu těm subjektům, které jsou povinny se jimi řídit.
Městys uskutečňuje své hospodaření v souladu se schváleným rozpočtem a provádí pravidelnou, systematickou
a úplnou kontrolu svého hospodaření a hospodaření zřízených a založených právnických osob a zařízení po celý rozpočtový rok. Městys zajišťuje výkon finanční kontroly podle směrnice O finanční kontrole městyse.

Změny rozpočtu po jeho schválení mohou být provedeny pouze z důvodů :

Změny rozpočtu se provádí rozpočtovým opatřením, kterým je :

Závěrečný účet

Po skončení kalendářního roku se údaje o hospodaření městyse souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu.
V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění dle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích , včetně tvorby a použití fondů.
Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,rozpočtům krajů,obcí,státním fondům a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob.

Městys požádá o přezkoumání svého hospodaření za uplynulý kalendářní rok Krajský úřad JMK, a to nejpozději do 30.června následujícího roku dle §4 odst.1 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC, v platném znění.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v zastupitelstvu městyse.
Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za uplynulý kalendářní rok projednává zastupitelstvo městyse do 30.června následujícího roku.
Návrh závěrečného účtu městys zveřejňuje nejméně 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu městyse na úřední desce úřadu městyse.

Časové použití rozpočtu

Do plnění rozpočtu se zahrnují jen takové příjmy, výdaje a finanční operace, které byly uskutečněny (přijaty
a vydány) v kalendářním roce. Rozhodující je datum připsání nebo odepsání prostředků na bankovních účtech.
Městys může přijímat nebo poskytovat zálohy na věcná plnění smluv, které se uskuteční až v následujícím roce.

Účelovost rozpočtových prostředků

Účelovost rozpočtových prostředků se určuje individuálně, odvětvově nebo územně.
Městys respektuje účel použití rozpočtových prostředků, který vyplývá z účelu přijatých dotací ze státního rozpočtu nebo z uzavřených smluv, podle nichž přijímá účelové rozpočtové prostředky od jiných osob, včetně účelových darů, příspěvků či půjček.

Návratnost nepoužitých rozpočtových prostředků

Rozpočtové prostředky městyse nevyužité do konce roku nepropadají, ale převádějí se do dalšího roku. Případná jejich účelovost se přitom zachová.
Výjimkou jsou nevyužité účelově a časově vymezené dotace nebo příspěvky, které poskytovatel požaduje po skončení roku vyúčtovat a nespotřebované peněžní prostředky vrátit.

Kompenzační peněžní operace

Kompenzační operací se do údajů o plnění rozpočtu zařazují vrácené přijaté zálohy a vrácené neoprávněně přijaté peněžní prostředky nebo vrácené poskytnuté zálohy a vrácené neoprávněně vydané peněžní prostředky. Obojí ve stejné výši, ale v záporné hodnotě příjmů nebo výdajů téhož rozpočtového roku.

Porušení rozpočtové kázně

Porušením rozpočtové kázně v rozpočtu městyse je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků patřících či svěřených městysi.


Přenesená působnost městyse
Čl. 6

Přenesenou působností se rozumí výkon státní správy. (Městys může svými orgány vykonávat státní správu pouze ve věcech, jejichž projednávání a rozhodování mu bylo výslovně svěřeno).
Městys dostává ze státního rozpočtu příspěvek na plnění úkolů v přenesené působnosti.

Při výkonu přenesené působnosti se orgány městyse řídí

Metodickou a odbornou pomoc vykonává vůči orgánům městyse krajský úřad.

Přenesenou působnost stanovenou zvláštními zákony - městys :

Městys má s městem Tišnov
uzavřenu veřejnoprávní smlouvu na výkon přenesené působnosti v oblasti projednávání přestupků..Hlava II

Zastupitelstvo městyse


Zastupitelstvo
Čl. 7

Počet členů zastupitelstva městyse Doubravník je 15
Seznam členů zastupitelstva je uveden v příloze č. 2

Zastupitelé
Čl. 8

Funkce člena zastupitelstva městyse je veřejnou funkcí. Člen zastupitelstva městyse nesmí být pro výkon své funkce zkrácen na právech vyplývajících z jeho pracovního nebo jiného obdobného poměru.
Mandát člena zastupitelstva městyse vzniká zvolením; ke zvolení dojde ukončením hlasování. Zastupitelstvo se skládá z členů dlouhodobě uvolněných (je jim za výkon funkce poskytována odměna)
a z členů neuvolněných (je jim za výkon funkce poskytována odměna)
Odměny se vyplácí z rozpočtových prostředků městyse.

Splatnost a výplata odměny uvolněným členům zastupitelstva městyse, jakož i srážky z odměny se řídí právními předpisy upravujícími platové poměry zaměstnanců obcí a zákoníkem práce.Pro tyto účely se odměna členů zastupitelstva městyse posuzuje jako plat zaměstnanců městyse v pracovním poměru a členové zastupitelstva městyse se posuzují jako zaměstnanci.

Člen zastupitelstva má při výkonu své funkce právo :


Vztah zastupitelstva městyse k dalším složkám městyse
Čl. 9

Zastupitelstvo městyse

Pravomoci a hlavní činnost zastupitelstva městyse
Čl. 10

Zastupitelstvo městyse zejména

Zastupitelstvo si může vyhradit další pravomoci v samostatné působnosti městyse mimo pravomocí vyhrazených
radě městyse (§ 102, odst. 2 novelizovaného zákona).
Uvedený výčet pravomocí a působnosti zastupitelstva není taxativní, tyto jsou podrobně stanoveny ve shora uvedeném novelizovaném zákoně o obcích.Hlava III

Rada městyse


Poslání a působnost rady
Čl. 11

Rada městyse je výkonným orgánem městyse v oblasti samostatné působnosti. Ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu městyse.
V oblasti přenesené působnosti rada rozhoduje, jen stanoví-li tak zákon.

Složení rady
Čl. 12

Radu tvoří starosta, místostarosta a 3 radní. Počet členů rady je 5.

Jmenovité složení rady je uvedeno v příloze č. 2.

Vztah rady k úřadu městyse
Čl. 13

Rada:

Čl. 14
Hlavní činnosti rady :

Čl. 15
Další činnosti radyHlava IV

Starosta a místostarosta městyse


Základní předpoklady

Čl. 16

Starosta a místostarosta musí být občany České republiky.
Starostu a místostarostu volí do funkcí zastupitelstvo městyse z řad svých členů.
Starosta i místostarosta jsou členy zastupitelstva.
Zastupitelstvo může zvolit více místostarostů a svěřit jim zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti.
Starostu zastupuje místostarosta. Zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti, jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jsou svěřeny starostovi.
Starosta rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti městyse svěřených mu radou.
Starosta plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních předpisů vůči tajemníkovi úřadu městyse.
Starosta i místostarosta jsou uvedeni v příloze č. 2.

Odpovědnost za výkon své funkce
Čl. 17

Za výkon své funkce odpovídají starosta i místostarosta zastupitelstvu.
Úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva, popřípadě rady městyse, může starosta nebo místostarosta provést jen po jejich předchozím schválení.
Místostarosta je za svou činnost odpovědný mimo zastupitelstva městyse současně i starostovi.

Pravomoci a působnost
Čl. 18

Starosta :

Čl. 19

Místostarosta (v přenesené působnosti):

Pravomoci a působnost v roli zaměstnavatele
Čl. 20

Tajemník úřadu městyse plní pro zaměstnance městyse roli zaměstnavatele, tj.

Čl.21 (zrušen)Hlava V

Výbory a komise


Výbory
Čl. 22

Zastupitelstvo městyse zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory.
Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva, to neplatí, jde-li o předsedu osadního výboru.
Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu městyse.
Ze své činnosti se výbor odpovídá zastupitelstvu městyse.

V městysi Doubravník jsou zřízeny následující výbory : finanční a kontrolní

Čl. 23

Jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, tajemník úřadu městyse ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na úřadě městyse.
V místní části městyse Křížovice může zřídit zastupitelstvo osadní výbor.
Příloha č. 3 obsahuje seznam výborů, v každém výboru je stanoven předseda, který musí být členem zastupitelstva , jmenný seznam členů.

Čl. 24

Finanční výbor

Čl. 25

Kontrolní výbor

Čl. 26

O provedené kontrole výbor pořídí zápis (předmět kontroly, zjištěné nedostatky, návrhy na opatření k odstranění nedostatků).
Zápis podepisuje člen výboru, který kontrolu prováděl a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala.
Výbor předloží zápis zastupitelstvu.

Čl. 27

V městysi Doubravník nejsou zřízeny žádné osadní výbory.

Komise
Čl. 28

Rada městyse zřídila jako své iniciativní a poradní orgány komise kulturní a školskou, sociální a zdravotní a komisi regionálního rozvoje a životního prostředí.

Komise předkládají svá stanoviska a náměty radě městyse.

Komise je ze své činnosti ve věcech samostatné působnosti odpovědná radě městyse.Hlava VI

Úřad městyse


Složení úřadu městyse

Čl. 29

Úřad městyse tvoří starosta, tajemník a zaměstnanci městyse zařazení do úřadu městyse.
V čele úřadu městyse je starosta.
Úřad městyse Doubravník nemá žádné odbory a oddělení.

Působnost úřadu městyse
Čl. 30
Úřad městyse

v oblasti samostatné působnosti:

Písemnosti vyhotovené orgánem městyse
Čl. 31

Všechny písemnosti vyhotovené orgánem městyse
v samostatné působnosti se v záhlaví označují uvedením slova "Městys Doubravník".
Všechny písemnosti vyhotovené orgánem městyse
v přenesené působnosti (s výjimkou nařízení městyse) se v záhlaví označují "Úřad městyse Doubravník".

Hospodaření městyse
Čl. 32

Financování městyse se řídí finančním plánem, kterým je rozpočet.
Pravidla hospodaření s finančními prostředky obcí stanovuje Zákon č. 250/2000 Sb. ve znění změn a doplnění provedených zákonem č. 320/2001 Sb.
Tento zákon upravuje tvorbu, postavení, obsah a funkci rozpočtů obcí.
Povinnosti městyse (a tedy i úřadu městyse) vyplývající z tohoto zákona jsou popsány v samostatném, dříve uvedeném článku (čl. 5) tohoto organizačního řádu.Hlava VII

Organizační složky


Vznik organizačních složek městyse
Čl. 33

Organizační složka městyse vzniká rozhodnutím zastupitelstva městyse.
Tuto formu svého hospodaření volí městys pro takové činnosti, které nevyžadují velký počet zaměstnanců, nepotřebují složité technické vybavení, nejsou dále vnitřně členěné a nevstupují do složitých ekonomických
nebo právních vztahů.
Organizační složka není účetní jednotkou.
Organizační složka hospodaří jménem svého zřizovatele.
Pracovníci organizační složky jsou zaměstnanci zřizovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
Městys jako zřizovatel jmenuje vedoucího organizační složky a určí jeho práva a povinnosti.

Hospodaření organizačních složek
Čl. 34

Městys má ve svém rozpočtu obsaženy veškeré příjmy a výdaje svých organizačních složek. Rozpočet
organizační složky je součástí rozpočtu městyse. Organizační složka je povinna plnit určené úkoly
co nejhospodárnějším způsobem a dbát, aby dosahovala rozpočtem stanovených příjmů.


Městys kontroluje hospodaření organizační složky se svěřeným majetkem a peněžními prostředky v souladu
se zákonem č.250/2000 Sb.

Zřizovací listina organizačních složek
Čl. 35

O vzniku organizační složky vydá městys zřizovací listinu která musí obsahovat :

Organizační složky městyse
Čl. 36

V městysi Doubravník jsou zřízeny organizační složky:Hlava VIII

Příspěvkové organizace


Zřizování, změny a zrušení příspěvkových organizací
Čl. 37

Městys zřizuje příspěvkové organizace pro takové činnosti, které jsou zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní subjektivitu.

Městys Doubravník má zřízenu jednu příspěvkovou organizaci, kterou je Základní škola a Mateřská škola Doubravník, okres Brno-venkov.

O vzniku příspěvkové organizace vydá městys zřizovací listinu, která musí obsahovat :

Finanční hospodaření příspěvkových organizací
Čl. 38

Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky :

Městys poskytuje příspěvek na provoz své příspěvkové organizaci.
Pokud příspěvková organizace vytváří ve své doplňkové činnosti zisk, může jej použít jen ve prospěch své hlavní činnosti; městys může organizaci povolit jiné využití tohoto zdroje.

Příspěvkové organizaci může městys uložit odvod do svého rozpočtu, jestliže :

Vztah rozpočtu příspěvkové organizace k rozpočtu městyse lze během roku změnit v neprospěch příspěvkové organizace jen ze závažných, objektivně působících příčin.

Rozpočet městyse zprostředkovává vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu i k rozpočtu kraje.
Městys provádí kontrolu hospodaření příspěvkové organizace podle zákona č.250/2000 Sb. a vnitřní audit
podle zákona č.320/2001 Sb.

Peněžní fondy příspěvkových organizací
Čl. 39

Příspěvkové organizace vytváří své peněžní fondy

Zůstatky peněžních fondů se po skončení roku převádějí do následujícího roku.

Čl. 40

Rezervní fond slouží pro uplatnění hmotné zainteresovanosti příspěvkové organizace k dosažení lepšího výsledku jejího hospodaření.
Lepší výsledek hospodaření je vytvořen tehdy, jestliže skutečné výnosy jsou spolu s přijatým provozním příspěvkem větší než provozní náklady.
Zdrojem rezervního fondu mohou být též peněžní dary.

Rezervní fond používá příspěvková organizace :

Městys může dát příspěvkové organizaci souhlas k tomu, aby část svého rezervního fondu použila k posílení
svého investičního fondu.

Čl. 41

Investiční fond vytváří příspěvková organizace k financování svých investičních potřeb.
Zdrojem investičního fondu jsou :

Investiční fond příspěvkové organizace se používá :

Ke krytí investičních potřeb lze se souhlasem zřizovatele použít též investičních úvěrů nebo půjček.

Čl. 42

Fond odměn je tvořen ze zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkové organizace a to do výše jeho 20%, nejvýše však do výše 20% limitu prostředků na platy nebo přípustného objemu prostředků na platy.
Tvorbu fondu odměn provede příspěvková organizace na základě schválení výše zlepšeného hospodářského výsledku obcí po skončení kalendářního roku.
Z fondu odměn se hradí případné překročení prostředků na platy.

Čl. 43

Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen základním přídělem na vrub nákladů příspěvkové organizace z ročního objemu nákladů na mzdové prostředky.
Sociální fond je tvořen k zabezpečování kulturních,sociálních a dalších potřeb a je určen zaměstnancům příspěvkové organizace a dalším jim na úroveň postaveným osobám ve vztahu k příspěvkové organizaci.

Některá omezení příspěvkových organizací
Čl. 44

Jen po předchozím souhlasu městyse smí příspěvková organizace :

Příspěvková organizace není oprávněna :

Příspěvková organizace může k dočasnému krytí svých potřeb od městyse získat návratnou finanční výpomoc, jestliže je její vrácení zabezpečeno jejími rozpočtovými výnosy do konce roku, nejpozději však do 31.března následujícího roku.Hlava IX

Povinnosti a další náplň práce úřadu městyse


Zásadní povinnosti, odpovědnost, vztahy a náplň práce úřadu městyse
Podrobnější náplň práce úřadu městyse - samostatná působnost

Čl. 45

Úřad městyse vykonává tyto další činnosti:

na úseku vnitřním :

na úseku sekretariátu :

na úseku majetkovém :

na úseku bytového hospodářství :

na úseku rozvoje městyse ( investičním) :

na úseku finančním :

na úseku objednávek :

na úseku stavebních činností :

na úseku životního prostředí :

na úseku živnostenském :

na úseku sociální péče a zdravotnictví :

na úseku školství, kultury a sportu :

na úseku řídící činnosti městyse :

Podrobnější náplň práce úřadu městyse - přenesená působnost

Čl. 46

Úřad městyse vykonává tyto další činnosti :

na úseku správním - matričním :

na úseku státní správy - životní prostředí :Hlava X

Povinnosti pracovníků a pracovní vztahy na úřadu městyse


Povinnosti pracovníků úřadu městyse
Čl. 47

Každý pracovník úřadu městyse je povinen zejména :


Pracovní vztahy na úřadu městyse
Čl. 48

Pracovníci úřadu městyse jsou povinni spolupracovat,vzájemně si poskytovat všechny informace a neprodleně vydávat stanoviska a posudky.
Ke všem jednáním o hospodářských operacích, které bude nutno v jejich závěru zaúčtovat, přizve starosta od samého začátku mimo jiných potřebných pracovníků zároveň i účetní. Tím bude zajištěna taková realizace hospodářských operací, která neznemožní jejich závěrečné zaúčtování a tím realizaci celé operace.

Zastupování pracovníků
Čl. 49

Starosta

Předávání funkcí
Čl. 50

O předávání funkcí musí být proveden písemný zápis podepsaný předávajícím, přejímajícím a současně příslušným vedoucím pracovníkem, který musí obsahovat zejména :

Povinnost kontroly
Čl. 51

Podle zákona č.320/2001Sb., (zákon o finanční kontrole) je městys povinen:

Čl. 52

V rámci finanční kontroly podle zákona č.320/2001 Sb. městys zabezpečuje :Hlava XI

Organizační schéma městyse

viz příloha č. 1.

Zásady rozdělení práv, povinností a pracovní náplně na obecním úřadě
Čl. 53

Čl. 54

Organizační řád stanovuje :

Pravidelná pracovní doba
na ÚM je :
07,00-15,30,
HČ 06,30-15,00
Úřední hodiny na ÚM jsou :pondělí a středa
08,00 - 12,00
12,30 - 17,00 hod

Na obecním úřadě pracuje tento počet osob :

uvolněných členů zastupitelstva 1
neuvolněných členů zastupitelstva za měsíční odměnu14
zaměstnanců ÚM v rámci hlavního pracovního poměru12
zaměstnanců ÚM ve vedlejším pracovním poměru0
ve vedlejší činnosti0
na dohodu o provedení práce1
na dohodu o pracovní činnosti5

Dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti jsou založeny v kanceláři účetní

Další činnosti městyse
Čl. 55

Pro zajištění právních služeb a právní pomoci spolupracuje městys s právní kanceláří. V rámci této spolupráce je konkretizováno zastupování nebo pomoc v jednotlivých případech. Právník zabezpečuje zastupování a hájení zájmů městyse v právních případech a preventivní právní pomoc zastupitelstvu městyse, radě městyse, pracovníkům úřadu městyse (zejména starostovi) a organizacím řízených obcí.

Čl. 56

V městysi není zřízeno pracoviště zvláštních úkolů, příslušné úkoly plní starosta.

Čl. 57
Obecní policie

V městysi není zřízena obecní policie.
Nezřídí-li zastupitelstvo městyse obecní policii, může písemně pověřit zaměstnance městyse zařazeného do úřadu městyse úkoly k zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti městyse.Hlava XII

Závěrečná ustanovení


Součásti a působnost organizačního řádu
Čl. 58

Součástí organizačního řádu jsou :
1) organizační schéma městyse

Čl. 59

Organizačním řádem jsou povinni se řídit :

Příloha č.1 - organizační schéma městyse
Příloha č.2 - zastupitelstvo a rada městyse
Příloha č.3 - výbory zastupitelstva a komise rady

Schvalovací ustanovení

Organizační řád městyse schválila rada městyse Doubravník dne : 07.12.2006

Tento organizační řád nabývá platnosti dnem vyhlášení

V Doubravníku, dne : 07.12.2006Za radu městyse :
RNDr.Petr Navrátil
místostarosta


Zdeněk Kundrata
starosta městysenahoru
Celý článek | přečteno 4.619 x   Verze pro tisk

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
© 2004 - 2019