all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

městys Doubravník


Oficiální stránky

Doubravník
  Dnes je: 07.06. 2023 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Mobilní rozhlas:
logo mobilní rozhlas

Bezpečný internet:
logo NÚKIB

logo e-bezpečí

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Najdete nás zde:
  49°25'31.10" NWGS-84
  16°21'07.14" E
  313 m.n.m.

Naposled přidané:
31/05/23 Úřední deska
- Návrh závěrečného...
26/05/23 Úřad městyse
- Rozpočtové opatření č.5
21/05/23 Fotogalerie
- Chroust obecný

Krátké zprávy:
    včera  Školní jídelna
- Jídelní lístek od 12.06…
30/05/23 Školní jídelna
- Jídelní lístek od 05.06…
10/05/23 Obec Skalička
- Cyklistické závody
Celý přehled   [7]

Pozemkové úpravy:
- Pozemkové úpravy

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  01/2022

Zpravodaj Senioři v krajích
Zpravodaj Senioři v krajích
říjen/2021   *.pdf

Zpravodaj Oblastní charity
Zpravodaj Oblastní charity Tišnov
05/2020 ve formátu *.pdf

Dotační program,
příspěvky:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury
- Sociální podpora

Možná vám uniklo:
- Tříkrálová sbírka

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Kalendář městyse:
Kalendář městyse
verze pro tisk   [ zde ]

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

Úřad městyse Doubravník


ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTYSE DOUBRAVNÍK

Směrnice č. 5/2006

aktualizace 02.08.2019


Text níže je neplatný!


Městys : Doubravník

Adresa : Doubravník 75, 592 61 Doubravník

Katastrální území městyse tvoří : k.ú. Doubravník, k.ú. Křížovice

Městys se skládá z těchto částí : Doubravník, Křížovice


Pověřený úřad, do jehož kompetence městys Doubravník spadá, je:
Městský úřad TišnovMěstys je pověřen přenesenou působností:


- v základním rozsahu (území městyse je správním obvodem)

vyjma:

Městys má pro výkon přenesené působnosti v oblasti projednávání přestupků uzavřenou veřejnoprávní smlouvu s městem TišnovSměrnici zpracoval : Zdeněk Šikula, tajemník ÚM

Projednáno a schváleno v RM: 07.12.2006

Směrnice nabývá účinnosti: dnem schválení


Obsah :

ÚvodÚvodní ustanovení
Legislativní rámec
Poslání a účel organizačního řádu
Hlava IZákladní vztahy v městysi
Samostatná působnost městyse
Majetek městyse
Hospodaření a rozpočet městyse
Přenesená působnost městyse
Hlava IIZastupitelstvo městyse
Zastupitelstvo
Zastupitelé
Vztah zastupitelstva městyse k dalším složkám městyse
Pravomoci a hlavní činnost zastupitelstva
Další činnost zastupitelstva
Hlava IIIRada městyse
Poslání a působnost rady
Složení rady
Vztah rady k úřadu městyse
Hlavní činnosti rady
Další činnosti rady
Hlava IVStarosta a místostarosta
Základní předpoklady
Odpovědnost za výkon své funkce
Pravomoci a působnost
Pravomoci a působnost v roli zaměstnavatele
Hlava VVýbory a komise
Výbory
Komise
Hlava VIÚřad městyse
Složení úřadu městyse
Působnost úřadu městyse
Písemnosti vyhotovené orgánem městyse
Hospodaření městyse
Hlava VIIOrganizační složky
Vznik organizačních složek městyse
Hospodaření organizačních složek městyse
Zřizovací listina organizačních složek městyse
Hlava VIIIPříspěvkové organizace
Zřizování, změny a zrušení příspěvkových organizací
Finanční hospodaření příspěvkových organizací
Peněžní fondy příspěvkových organizací
Některá omezení příspěvkových organizací
Hlava IXPovinnosti a další náplň práce úřadu městyse
Zásadní povinnosti, odpovědnost, vztahy a náplň práce úřadu městyse
Podrobnější náplň práce úřadu městyse - samostatná působnost
Podrobnější náplň práce úřadu městyse - přenesená působnost
Hlava XPovinnosti pracovníků a pracovní vztahy na úřadu městyse
Povinnosti pracovníků úřadu městyse
Pracovní vztahy na úřadu městyse
Zastupování pracovníků
Předávání funkcí
Povinnost kontroly
Hlava XIOrganizační schémata úřadu městyse
Zásady rozdělení práv, povinností a pracovní náplně na úřadu městyse
Další činnosti městyse
Hlava XIIZávěrečná ustanovení
Součásti a působnost organizačního řádu
Schvalovací ustanovení
Úvod

Úvodní ustanovení

Organizační řád je součástí vnitřního organizačního a kontrolního systému městyse, který řeší organizační vztahy mezi městysem, úřadem městyse a jeho jednotlivými pracovníky.

Legislativní rámec
Čl. 1

Tento organizační řád je vytvořen na základě :

 • Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění
 • Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění

Poslání a účel organizačního řádu
Čl. 2

Organizační řád upravuje a definuje :

 • zásady poslání, činnosti a řízení městyse
 • spolupráci a vzájemné vztahy mezi volenými a výkonnými orgány městyse
 • zásady činnosti a řízení úřadu městyse
 • dělbu práce mezi složkami městyse, úřadu městyse a jednotlivými pracovníky
 • jejich vzájemné vazby a vztahy
 • zajištění systému finančního řízení městyse
 • vymezení kompetencí, pravomocí a odpovědnosti za správu majetku městyse


Hlava I

Základní vztahy v městysi


Samostatná působnost městyse
Čl. 3

Městys je samostatně spravován zastupitelstvem městyse. Dalšími orgány městyse jsou rada městyse, starosta a úřad městyse.
Městys spravuje své záležitosti (v samostatné působnosti) samostatně. (Státní orgány a orgány krajů mohou
do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona a jen způsobem, který zákon stanoví. Rozsah samostatné působnosti může být omezen jen zákonem.)
Městys v samostatné působnosti spravuje záležitosti, které jsou v zájmu městyse a jejích občanů. Pečuje o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů (zejména potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku, atd).
Městys může pro výkon samostatné působnosti zakládat a zřizovat příspěvkové organizace a organizační složky, pokud zákon nestanoví jinak.
Městys řídí a usměrňuje po linii finančního řízení příspěvkovou organizaci zřízenou obcí:
Základní škola a Mateřská škola Doubravník, okres Brno-venkov

Majetek městyse
Čl. 4

Majetek městyse musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Městys je povinen pečovat o zachování a rozvoj svého majetku a vést jeho evidenci.
Majetek městyse musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím a neoprávněnými zásahy.
Městys nesmí ručit za závazky ani fyzických ani právnických osob.

Hospodaření a rozpočet městyse
Čl. 5

Hospodaření městyse se řídí především rozpočtem, který je pro městys finančním plánem.
Pravidla hospodaření s finančními prostředky městyse stanovuje a tvorbu, postavení, obsah a funkce rozpočtu upravuje zákon č. 250/2000 Sb. (v platném znění).
Finanční hospodaření městyse se řídí jeho rozpočtem.
Rozpočet městyse je finančním plánem na příslušný rozpočtový rok, který je shodný s rokem kalendářním.
Rozpočet se schvaluje jako vyrovnaný.
Rozpočet může být přebytkový, jestliže některé příjmy jsou určeny k využití až v následujících letech nebo
jsou-li určeny k splácení úvěrů z minulých let.
Rozpočet může být i schodkový, ale jen v případě, že schodek bude možno uhradit buď finančními prostředky z minulých let nebo smluvně zabezpečenou půjčkou, úvěrem nebo návratnou finanční výpomocí.
Kladný zůstatek finančních prostředků z rozpočtového hospodaření se převádí do dalšího roku, schodek rozpočtu se uhrazuje z finančních prostředků minulých let nebo se kryje z návratných zdrojů splatných z rozpočtu v následujících letech.
Městys může zřizovat peněžní fondy, a to pro konkrétní účely nebo bez účelového určení. Tvorba a použití těchto fondů je předmětem účetní směrnice. Zdrojem fondů mohou být přebytky hospodaření z minulých let, příjmy z běžného roku neurčené k využití v tomto roce nebo převody z rozpočtu během roku.
Obsahem rozpočtu jsou jeho příjmy a výdaje a ostatní peněžní operace, včetně tvorby a použití peněžních fondů.
Mimo rozpočet probíhají operace týkající se cizích a sdružených prostředků.

Podnikatelské činnosti (hospodářská činnost) městyse se sledují mimo rozpočet. Jejich hospodářské výsledky se do rozpočtu promítají nejpozději do konce roku a jsou součástí závěrečného účtu městyse.

Příjmy rozpočtu městyse tvoří příjmy :

 • z vlastního majetku a majetkových práv
 • z výsledků vlastní hospodářské činnosti
 • z vlastní správní činnosti včetně příjmů z pověření výkonu státní správy (správní poplatky, pokuty, odvody)
 • z místních poplatků
 • z výnosů daní nebo podílu na těchto výnosech
 • z dotací státního rozpočtu, ze státních fondů, z dotací z rozpočtu kraje
 • z prostředků ze správní činnosti ostatních orgánů státní správy
 • z přijatých darů a příspěvků
 • z jiných příjmů podle zvláštních zákonů
 • z Národního fondu
 • z návratných zdrojů
 • z návratné finanční výpomoci

Výdaji rozpočtu jsou výdaje :

 • ze zákonných závazků
 • na vlastní činnost (zejména spojené s péčí o majetek a jeho rozvoj)
 • spojené s výkonem státní správy
 • vyplývající ze závazků z uzavřených smluvních vztahů
 • ze závazků přijatých v rámci spolupráce s jinými obcemi
 • na úhradu úroků z přijatých půjček a úvěrů
 • na podporu veřejně prospěšné činnosti
 • na dary a příspěvky na sociální nebo humanitární účely
 • na splátky půjček, úvěrů a návratných výpomocí

Městys vypracovává rozpočet v návaznosti na svůj rozpočtový výhled, na státní rozpočet a rozpočet kraje.
Návrh rozpočtu musí být zveřejněn na úřední desce úřadu městyse nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáváním v zastupitelstvu městyse.
Rozpočet se zpracovává v třídění podle rozpočtové skladby. Vyjadřuje závazné ukazatele, jimiž se musí řídit výkonné orgány městyse a příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu.
Po schválení rozpočtu v zastupitelstvu se provádí neprodleně jeho rozpis. Součástí rozpisu rozpočtu je sdělení závazných ukazatelů rozpočtu těm subjektům, které jsou povinny se jimi řídit.
Městys uskutečňuje své hospodaření v souladu se schváleným rozpočtem a provádí pravidelnou, systematickou
a úplnou kontrolu svého hospodaření a hospodaření zřízených a založených právnických osob a zařízení po celý rozpočtový rok. Městys zajišťuje výkon finanční kontroly podle směrnice O finanční kontrole městyse.

Změny rozpočtu po jeho schválení mohou být provedeny pouze z důvodů :

 • organizačních změn
 • změn právních předpisů
 • objektivních věcných změn

Změny rozpočtu se provádí rozpočtovým opatřením, kterým je :

 • přesun bez změny celkového objemu finančních prostředků
 • použití nových rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových rozpočtem nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu
 • vázání rozpočtových výdajů, jestliže je jejich krytí ohroženo neplněním rozpočtových příjmů; tímto opatřením se objem rozpočtu snižuje
 • povinné zabránění vzniku rozpočtového schodku

Závěrečný účet

Po skončení kalendářního roku se údaje o hospodaření městyse souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu.
V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění dle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích , včetně tvorby a použití fondů.
Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,rozpočtům krajů,obcí,státním fondům a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob.

Městys požádá o přezkoumání svého hospodaření za uplynulý kalendářní rok Krajský úřad JMK, a to nejpozději do 30.června následujícího roku dle §4 odst.1 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC, v platném znění.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v zastupitelstvu městyse.
Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za uplynulý kalendářní rok projednává zastupitelstvo městyse do 30.června následujícího roku.
Návrh závěrečného účtu městys zveřejňuje nejméně 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu městyse na úřední desce úřadu městyse.

Časové použití rozpočtu

Do plnění rozpočtu se zahrnují jen takové příjmy, výdaje a finanční operace, které byly uskutečněny (přijaty
a vydány) v kalendářním roce. Rozhodující je datum připsání nebo odepsání prostředků na bankovních účtech.
Městys může přijímat nebo poskytovat zálohy na věcná plnění smluv, které se uskuteční až v následujícím roce.

Účelovost rozpočtových prostředků

Účelovost rozpočtových prostředků se určuje individuálně, odvětvově nebo územně.
Městys respektuje účel použití rozpočtových prostředků, který vyplývá z účelu přijatých dotací ze státního rozpočtu nebo z uzavřených smluv, podle nichž přijímá účelové rozpočtové prostředky od jiných osob, včetně účelových darů, příspěvků či půjček.

Návratnost nepoužitých rozpočtových prostředků

Rozpočtové prostředky městyse nevyužité do konce roku nepropadají, ale převádějí se do dalšího roku. Případná jejich účelovost se přitom zachová.
Výjimkou jsou nevyužité účelově a časově vymezené dotace nebo příspěvky, které poskytovatel požaduje po skončení roku vyúčtovat a nespotřebované peněžní prostředky vrátit.

Kompenzační peněžní operace

Kompenzační operací se do údajů o plnění rozpočtu zařazují vrácené přijaté zálohy a vrácené neoprávněně přijaté peněžní prostředky nebo vrácené poskytnuté zálohy a vrácené neoprávněně vydané peněžní prostředky. Obojí ve stejné výši, ale v záporné hodnotě příjmů nebo výdajů téhož rozpočtového roku.

Porušení rozpočtové kázně

Porušením rozpočtové kázně v rozpočtu městyse je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků patřících či svěřených městysi.


Přenesená působnost městyse
Čl. 6

Přenesenou působností se rozumí výkon státní správy. (Městys může svými orgány vykonávat státní správu pouze ve věcech, jejichž projednávání a rozhodování mu bylo výslovně svěřeno).
Městys dostává ze státního rozpočtu příspěvek na plnění úkolů v přenesené působnosti.

Při výkonu přenesené působnosti se orgány městyse řídí

 • při vydávání nařízení městyse, zákony a jinými právními předpisy
 • v ostatních případech též
  1. usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů; tato usnesení a tyto směrnice nemohou orgánům obcí ukládat povinnosti, pokud nejsou zároveň stanoveny zákonem; podmínkou platnosti směrnic ústředních státních orgánů je jejich publikování ve Věstníku vlády pro orgány krajů a obcí
  2. návrhy opatření popřípadě rozhodnutím krajského úřadu, učiněným podle zákona o krajském
   zřízení v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti

Metodickou a odbornou pomoc vykonává vůči orgánům městyse krajský úřad.

Přenesenou působnost stanovenou zvláštními zákony - městys :

 • vykonává v základním rozsahu pro městys, území městyse je správním obvodem

Městys má s městem Tišnov
uzavřenu veřejnoprávní smlouvu na výkon přenesené působnosti v oblasti projednávání přestupků..Hlava II

Zastupitelstvo městyse


Zastupitelstvo
Čl. 7

Počet členů zastupitelstva městyse Doubravník je 15
Seznam členů zastupitelstva je uveden v příloze č. 2

Zastupitelé
Čl. 8

Funkce člena zastupitelstva městyse je veřejnou funkcí. Člen zastupitelstva městyse nesmí být pro výkon své funkce zkrácen na právech vyplývajících z jeho pracovního nebo jiného obdobného poměru.
Mandát člena zastupitelstva městyse vzniká zvolením; ke zvolení dojde ukončením hlasování. Zastupitelstvo se skládá z členů dlouhodobě uvolněných (je jim za výkon funkce poskytována odměna)
a z členů neuvolněných (je jim za výkon funkce poskytována odměna)
Odměny se vyplácí z rozpočtových prostředků městyse.

Splatnost a výplata odměny uvolněným členům zastupitelstva městyse, jakož i srážky z odměny se řídí právními předpisy upravujícími platové poměry zaměstnanců obcí a zákoníkem práce.Pro tyto účely se odměna členů zastupitelstva městyse posuzuje jako plat zaměstnanců městyse v pracovním poměru a členové zastupitelstva městyse se posuzují jako zaměstnanci.

Člen zastupitelstva má při výkonu své funkce právo :

 • předkládat zastupitelstvu, radě, výborům a komisím návrhy na projednání
 • vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu a její jednotlivé členy, na předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob a vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které městys založil nebo zřídil
 • požadovat od zaměstnanců úřadu městyse informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce

Vztah zastupitelstva městyse k dalším složkám městyse
Čl. 9

Zastupitelstvo městyse

 • stanovuje počet členů rady městyse
 • volí z řad členů zastupitelstva městyse starostu, místostarostu a další členy rady městyse (radní) a odvolává je z funkce
 • určuje funkce, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni
 • zřizuje a ruší výbory, volí jejich předsedy a další členy a odvolává je z funkce
 • stanovuje výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva
 • stanovuje zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva městyse
 • rozhoduje o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva městyse za výkon funkce členů výborů
 • stanovuje výši osobních a věcných výdajů na činnost úřadu městyse (ve výdajích na výkon přenesené působnosti je vázáno stanoviskem krajského úřadu)

Pravomoci a hlavní činnost zastupitelstva městyse
Čl. 10

Zastupitelstvo městyse zejména

 • rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti městyse
 • schvaluje program rozvoje městyse, územní a regulační plán městyse, rozpočet a závěrečný účet městyse
 • zřizuje trvalé a dočasné fondy městyse
 • zřizuje a ruší příspěvkové organizace a organizační složky městyse, schvaluje jejich zřizovací listiny
 • vydává obecně závazné vyhlášky městyse
 • rozhoduje o vyhlášení místního referenda
 • rozhoduje o založení nebo rušení právnických osob, schvaluje jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhoduje o účasti v již založených právnických osobách
 • rozhoduje o majetkoprávních úkonech nad 20 000 Kč, u některých dotací nad 50 000 Kč (bližší specifikace v novele zákona o obcích)
 • zruší usnesení rady, jestliže je v rozporu s právním předpisem nebo usnesením zastupitelstva
 • zřizuje a zrušuje obecní policii

Zastupitelstvo si může vyhradit další pravomoci v samostatné působnosti městyse mimo pravomocí vyhrazených
radě městyse (§ 102, odst. 2 novelizovaného zákona).
Uvedený výčet pravomocí a působnosti zastupitelstva není taxativní, tyto jsou podrobně stanoveny ve shora uvedeném novelizovaném zákoně o obcích.Hlava III

Rada městyse


Poslání a působnost rady
Čl. 11

Rada městyse je výkonným orgánem městyse v oblasti samostatné působnosti. Ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu městyse.
V oblasti přenesené působnosti rada rozhoduje, jen stanoví-li tak zákon.

Složení rady
Čl. 12

Radu tvoří starosta, místostarosta a 3 radní. Počet členů rady je 5.

Jmenovité složení rady je uvedeno v příloze č. 2.

Vztah rady k úřadu městyse
Čl. 13

Rada:

 • vydává nařízení městyse
 • schvaluje organizační řád úřadu městyse
 • stanovuje celkový počet zaměstnanců městyse v úřadu městyse a v organizačních složkách městyse
 • stanovuje rozdělení pravomocí v úřadu městyse
 • zřizuje a zrušuje podle potřeby komise rady městyse, jmenuje a odvolává z funkce jejich předsedy a členy
 • kontroluje plnění úkolů úřadu městyse a komisí a přezkoumává na základě podnětů jimi přijatá opatření v samostatné působnosti

Čl. 14
Hlavní činnosti rady :

 • připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva
 • zabezpečuje plnění usnesení přijatých zastupitelstvem
 • zabezpečuje hospodaření městyse podle schváleného rozpočtu a provádí rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem
 • rozhoduje v záležitostech patřících do samostatné působnosti městyse, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo
 • projednává a řeší návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva nebo komisemi rady městyse

Čl. 15
Další činnosti rady

 • plní úkoly zakladatele nebo zřizovatele vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem městyse s výjimkou obecní policie (nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu)
 • rozhoduje ve věcech městyse jako jediného společníka obchodní společnosti
 • ukládá pokuty ve věcech samostatné působnosti
 • rozhoduje o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce
 • stanovuje pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností


Hlava IV

Starosta a místostarosta městyse


Základní předpoklady

Čl. 16

Starosta a místostarosta musí být občany České republiky.
Starostu a místostarostu volí do funkcí zastupitelstvo městyse z řad svých členů.
Starosta i místostarosta jsou členy zastupitelstva.
Zastupitelstvo může zvolit více místostarostů a svěřit jim zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti.
Starostu zastupuje místostarosta. Zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti, jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jsou svěřeny starostovi.
Starosta rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti městyse svěřených mu radou.
Starosta plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních předpisů vůči tajemníkovi úřadu městyse.
Starosta i místostarosta jsou uvedeni v příloze č. 2.

Odpovědnost za výkon své funkce
Čl. 17

Za výkon své funkce odpovídají starosta i místostarosta zastupitelstvu.
Úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva, popřípadě rady městyse, může starosta nebo místostarosta provést jen po jejich předchozím schválení.
Místostarosta je za svou činnost odpovědný mimo zastupitelstva městyse současně i starostovi.

Pravomoci a působnost
Čl. 18

Starosta :

 • zastupuje městys navenek
 • podepisuje s místostarostou právní předpisy městyse
 • pozastaví výkon usnesení rady městyse, má-li za to, že je nesprávné; věc pak předloží nejbližšímu zasedání zastupitelstva
 • svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva a rady městyse, podepisuje spolu s ověřovateli zápis z jejich jednání
 • zajišťuje hospodaření městyse podle rozpisu rozpočtu na kalendářní rok
 • odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření městyse za uplynulý kalendářní rok
 • řídí dlouhodobý rozvoj městyse
 • řídí vedlejší hospodářskou činnost
 • odpovídá za informování veřejnosti o činnosti městyse v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
 • řídí činnost při plnění úkolů obrany a ochrany obyvatel v době mimořádné situace

Čl. 19

Místostarosta (v přenesené působnosti):

 • může svěřit po projednání s ředitelem krajského úřadu komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech
 • zřizuje v případech stanovených zvláštními zákony pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány a jmenuje a odvolává jejich členy. V čele zvláštního orgánu městyse může být jen osoba, která prokázala zvláštní odbornou způsobilost v konkrétní oblasti přenesené působnosti.

Pravomoci a působnost v roli zaměstnavatele
Čl. 20

Tajemník úřadu městyse plní pro zaměstnance městyse roli zaměstnavatele, tj.

 • uzavírá a ukončuje s nimi pracovní poměr
 • stanoví jim plat

Čl.21 (zrušen)Hlava V

Výbory a komise


Výbory
Čl. 22

Zastupitelstvo městyse zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory.
Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva, to neplatí, jde-li o předsedu osadního výboru.
Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu městyse.
Ze své činnosti se výbor odpovídá zastupitelstvu městyse.

V městysi Doubravník jsou zřízeny následující výbory : finanční a kontrolní

Čl. 23

Jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, tajemník úřadu městyse ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na úřadě městyse.
V místní části městyse Křížovice může zřídit zastupitelstvo osadní výbor.
Příloha č. 3 obsahuje seznam výborů, v každém výboru je stanoven předseda, který musí být členem zastupitelstva , jmenný seznam členů.

Čl. 24

Finanční výbor

 • provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky městyse
 • plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo městyse

Čl. 25

Kontrolní výbor

 • kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady městyse
 • kontroluje dodržování právních předpisů úřadem městyse na úseku samostatné působnosti
 • plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo městyse
 • provádí kontrolu pokladny

  (Pokladna nepodlého inventarizaci ze zákona, protože k 31.12.- t.j. k datu uzávěrky, je stav pokladny 0. V zákoně o účetnictví není stanovena inventarizace pokladní hotovosti 4x do roka, ale inventarizace k datu účetní uzávěrky.)

Čl. 26

O provedené kontrole výbor pořídí zápis (předmět kontroly, zjištěné nedostatky, návrhy na opatření k odstranění nedostatků).
Zápis podepisuje člen výboru, který kontrolu prováděl a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala.
Výbor předloží zápis zastupitelstvu.

Čl. 27

V městysi Doubravník nejsou zřízeny žádné osadní výbory.

Komise
Čl. 28

Rada městyse zřídila jako své iniciativní a poradní orgány komise kulturní a školskou, sociální a zdravotní a komisi regionálního rozvoje a životního prostředí.

Komise předkládají svá stanoviska a náměty radě městyse.

Komise je ze své činnosti ve věcech samostatné působnosti odpovědná radě městyse.Hlava VI

Úřad městyse


Složení úřadu městyse

Čl. 29

Úřad městyse tvoří starosta, tajemník a zaměstnanci městyse zařazení do úřadu městyse.
V čele úřadu městyse je starosta.
Úřad městyse Doubravník nemá žádné odbory a oddělení.

Působnost úřadu městyse
Čl. 30
Úřad městyse

v oblasti samostatné působnosti:

 • plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo nebo rada městyse
 • pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti
 • vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném městysi s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu městyse
 • rozhoduje o poskytování informací žadateli

Písemnosti vyhotovené orgánem městyse
Čl. 31

Všechny písemnosti vyhotovené orgánem městyse
v samostatné působnosti se v záhlaví označují uvedením slova "Městys Doubravník".
Všechny písemnosti vyhotovené orgánem městyse
v přenesené působnosti (s výjimkou nařízení městyse) se v záhlaví označují "Úřad městyse Doubravník".

Hospodaření městyse
Čl. 32

Financování městyse se řídí finančním plánem, kterým je rozpočet.
Pravidla hospodaření s finančními prostředky obcí stanovuje Zákon č. 250/2000 Sb. ve znění změn a doplnění provedených zákonem č. 320/2001 Sb.
Tento zákon upravuje tvorbu, postavení, obsah a funkci rozpočtů obcí.
Povinnosti městyse (a tedy i úřadu městyse) vyplývající z tohoto zákona jsou popsány v samostatném, dříve uvedeném článku (čl. 5) tohoto organizačního řádu.Hlava VII

Organizační složky


Vznik organizačních složek městyse
Čl. 33

Organizační složka městyse vzniká rozhodnutím zastupitelstva městyse.
Tuto formu svého hospodaření volí městys pro takové činnosti, které nevyžadují velký počet zaměstnanců, nepotřebují složité technické vybavení, nejsou dále vnitřně členěné a nevstupují do složitých ekonomických
nebo právních vztahů.
Organizační složka není účetní jednotkou.
Organizační složka hospodaří jménem svého zřizovatele.
Pracovníci organizační složky jsou zaměstnanci zřizovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
Městys jako zřizovatel jmenuje vedoucího organizační složky a určí jeho práva a povinnosti.

Hospodaření organizačních složek
Čl. 34

Městys má ve svém rozpočtu obsaženy veškeré příjmy a výdaje svých organizačních složek. Rozpočet
organizační složky je součástí rozpočtu městyse. Organizační složka je povinna plnit určené úkoly
co nejhospodárnějším způsobem a dbát, aby dosahovala rozpočtem stanovených příjmů.


Městys kontroluje hospodaření organizační složky se svěřeným majetkem a peněžními prostředky v souladu
se zákonem č.250/2000 Sb.

Zřizovací listina organizačních složek
Čl. 35

O vzniku organizační složky vydá městys zřizovací listinu která musí obsahovat :

 • úplný název zřizovatele, tj. městyse včetně jejího zařazení do okresu ( kraje )
 • název (nezáměnný) a sídlo organizační složky
 • vymezení účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti
 • označení osob oprávněných jednat za organizační složku
 • vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, předán do správy, organizační složce k jejímu využití
 • vymezení majetkových práv k svěřenému majetku, umožňujících jeho řádné využívání a péči o něj
 • okruh příjmů a výdajů městyse, které městys svěřuje do působnosti organizační složky a jejich použití
 • způsob vedení odděleného účetnictví o příjmech a výdajích organizační složky, svěřených do její působnosti, včetně využívání samostatného bankovního účtu a způsob vyúčtování prostředků vedených na tomto účtu
 • způsob stanovení a vyúčtování zúčtovatelných záloh poskytovaných na provozní výdaje organizační složky
 • vymezení doby, na kterou je organizační složka zřízena

Organizační složky městyse
Čl. 36

V městysi Doubravník jsou zřízeny organizační složky:

 • Místní knihovna


Hlava VIII

Příspěvkové organizace


Zřizování, změny a zrušení příspěvkových organizací
Čl. 37

Městys zřizuje příspěvkové organizace pro takové činnosti, které jsou zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní subjektivitu.

Městys Doubravník má zřízenu jednu příspěvkovou organizaci, kterou je Základní škola a Mateřská škola Doubravník, okres Brno-venkov.

O vzniku příspěvkové organizace vydá městys zřizovací listinu, která musí obsahovat :

 • úplný název městyse a její zařazení do okresu (kraje)
 • nezměnitelný název a sídlo příspěvkové organizace, její identifikační číslo
 • vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti
 • vyznačení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace
 • vymezení majetku ve vlastnictví městyse, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití
 • vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní svěřený majetek (i majetek získaný její vlastní činností) řádně spravovat pro hlavní účel, k němuž byla zřízena a ekonomicky efektivně využívat (pravidla pro péči, ochranu, zvelebení a rozvoj majetku, pravidla a podmínky pro další investiční výstavbu, výrobu a prodej zboží, pronajímání, apod.)
 • vymezení okruhů doplňkových činností pro lepší využití hospodářských možností a odbornosti zaměstnanců;tato činnost nesmí narušovat plnění hlavních účelů organizace a sleduje se odděleně
 • vymezení doby, na kterou je organizace zřízena.
 • ke vzniku, rozdělení, sloučení, splynutí nebo zrušení příspěvkové organizace dochází dnem určeným obcí v rozhodnutí, jímž též určí, v jakém rozsahu přecházejí práva a závazky na nové nebo přejímající organizace (při zrušení zpět na městys)
 • městys provádí kontrolu hospodaření příspěvkové organizace
 • příspěvková organizace se zapisuje do obchodního rejstříku; návrh na zápis podává městys

Finanční hospodaření příspěvkových organizací
Čl. 38

Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky :

 • získanými vlastní činností
 • přijatými z rozpočtu městyse
 • svých fondů
 • přijatými jako dary od fyzických a právnických osob
 • poskytnutými ze zahraničí
Městys poskytuje příspěvek na provoz své příspěvkové organizaci.
Pokud příspěvková organizace vytváří ve své doplňkové činnosti zisk, může jej použít jen ve prospěch své hlavní činnosti; městys může organizaci povolit jiné využití tohoto zdroje.

Příspěvkové organizaci může městys uložit odvod do svého rozpočtu, jestliže :

 • její plánované výnosy překračují její plánované náklady, a to jako závazný ukazatel rozpočtu
 • její investiční zdroje jsou větší, než je jejich potřeba užití podle rozhodnutí městyse
 • příspěvková organizace porušila rozpočtovou kázeň

Vztah rozpočtu příspěvkové organizace k rozpočtu městyse lze během roku změnit v neprospěch příspěvkové organizace jen ze závažných, objektivně působících příčin.

Rozpočet městyse zprostředkovává vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu i k rozpočtu kraje.
Městys provádí kontrolu hospodaření příspěvkové organizace podle zákona č.250/2000 Sb. a vnitřní audit
podle zákona č.320/2001 Sb.

Peněžní fondy příspěvkových organizací
Čl. 39

Příspěvkové organizace vytváří své peněžní fondy

 • rezervní fond
 • investiční fond
 • fond odměn
 • fond kulturních a sociálních potřeb

Zůstatky peněžních fondů se po skončení roku převádějí do následujícího roku.

Čl. 40

Rezervní fond slouží pro uplatnění hmotné zainteresovanosti příspěvkové organizace k dosažení lepšího výsledku jejího hospodaření.
Lepší výsledek hospodaření je vytvořen tehdy, jestliže skutečné výnosy jsou spolu s přijatým provozním příspěvkem větší než provozní náklady.
Zdrojem rezervního fondu mohou být též peněžní dary.

Rezervní fond používá příspěvková organizace :

 • k dalšímu rozvoji své činnosti
 • k časovému překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady
 • k úhradě případných sankcí uložených jí za porušení rozpočtové kázně
 • k úhradě své ztráty za předchozí léta

Městys může dát příspěvkové organizaci souhlas k tomu, aby část svého rezervního fondu použila k posílení
svého investičního fondu.

Čl. 41

Investiční fond vytváří příspěvková organizace k financování svých investičních potřeb.
Zdrojem investičního fondu jsou :

 • investiční dotace z rozpočtu městyse
 • investiční příspěvky ze státních fondů
 • výnosy z prodeje hmotného investičního majetku (pokud městys prodej připustí)
 • dary a příspěvky od jiných subjektů, jsou-li určené nebo použitelné k investičním účelům
 • převody z rezervního fondu ve výši povolené obcí

Investiční fond příspěvkové organizace se používá :

 • k financování investičních výdajů, popř. investičních příspěvků
 • k úhradě investičních úvěrů nebo půjček
 • k odvodu do rozpočtu městyse, pokud městys takový odvod uložila
 • k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav nemovitého majetku ve vlastnictví městyse, který příspěvková organizace používá pro svou činnost; takto použité prostředky se z investičního fondu převádějí do výnosů příspěvkové organizace
Ke krytí investičních potřeb lze se souhlasem zřizovatele použít též investičních úvěrů nebo půjček.

Čl. 42

Fond odměn je tvořen ze zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkové organizace a to do výše jeho 20%, nejvýše však do výše 20% limitu prostředků na platy nebo přípustného objemu prostředků na platy.
Tvorbu fondu odměn provede příspěvková organizace na základě schválení výše zlepšeného hospodářského výsledku obcí po skončení kalendářního roku.
Z fondu odměn se hradí případné překročení prostředků na platy.

Čl. 43

Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen základním přídělem na vrub nákladů příspěvkové organizace z ročního objemu nákladů na mzdové prostředky.
Sociální fond je tvořen k zabezpečování kulturních,sociálních a dalších potřeb a je určen zaměstnancům příspěvkové organizace a dalším jim na úroveň postaveným osobám ve vztahu k příspěvkové organizaci.

Některá omezení příspěvkových organizací
Čl. 44

Jen po předchozím souhlasu městyse smí příspěvková organizace :

 • uzavírat smlouvy o půjčce nebo úvěru
 • přejímat na sebe závazek ručitele (a to ještě s omezením dlužníka)
 • pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem koupě
 • přijímat akcie a jiné cenné papíry jako protihodnotu za své pohledávky

Příspěvková organizace není oprávněna :

 • nakupovat akcie či jiné cenné papíry
 • poskytovat dary jiným subjektům
Příspěvková organizace může k dočasnému krytí svých potřeb od městyse získat návratnou finanční výpomoc, jestliže je její vrácení zabezpečeno jejími rozpočtovými výnosy do konce roku, nejpozději však do 31.března následujícího roku.Hlava IX

Povinnosti a další náplň práce úřadu městyse


Zásadní povinnosti, odpovědnost, vztahy a náplň práce úřadu městyse
Podrobnější náplň práce úřadu městyse - samostatná působnost

Čl. 45

Úřad městyse vykonává tyto další činnosti:

na úseku vnitřním :

 • zajišťuje vybavení úřadu městyse
 • zabezpečuje chod úřadu městyse po provozní stránce
 • řídí provozní záležitosti

na úseku sekretariátu :

 • obstarává korespondenci vznikající na úřadu městyse
 • přijímá a třídí korespondenci přicházející na úřad městyse, zapisuje ji do knihy došlé pošty a předává starostovi k rozdělení
 • rozdělenou poštu předává odpovědným pracovníkům
 • vede seznam úkolů termínovaných jak externě (termíny požadovaného vyjádření ke smlouvám a další došlé korespondenci), tak interně (určených starostou) a zajišťuje jejich dodržení
 • odesílá korespondenci a vede její evidenci
  1. zpráv o usnesení zastupitelstva
  2. vydaných Obecně závazných vyhlášek městyse
  3. vydaných Nařízení městyse
  4. dalších potřebných záležitostí
 • zajišťuje oběh interní korespondence
 • zajišťuje oběh účetních dokladů
 • zabezpečuje osobní agendu

na úseku majetkovém :

 • pořízení majetku
 • smlouvy o převodu vlastnictví (včetně zajištění registrace nemovitosti na Katastrálním úřadě)
 • zaúčtování majetku
 • zaevidování majetku (vystavení evidenční karty)
 • řádnou evidenci majetku
 • inventarizaci majetku
 • údržbu majetku
 • opravy majetku
 • technické zhodnocení majetku
 • vyřazení majetku

na úseku bytového hospodářství :

 • pečuje o řádný stav, údržbu a opravy bytů
 • vede evidenci a statistiku hospodaření s byty
 • uplatňuje zásady bytové politiky městyse
 • zodpovídá za hospodaření s byty v městysi
 • přijímá a eviduje žádosti o byty
 • zajišťuje smlouvy na užívání bytů
 • zajišťuje smlouvy na užívání nebytových prostor

na úseku rozvoje městyse ( investičním) :

 • připravuje a zpracovává podklady pro sestavení návrhu rozpočtu městyse
 • vypracovává výhled (investičního) rozvoje městyse
 • hospodaří s prostředky městyse určenými na (investiční) rozvoj městyse
 • zajišťuje investiční výstavbu prováděnou městysem (včetně projektové dokumentace

na úseku finančním :

 • sestavuje návrh rozpočtu městyse
 • odpovídá za úroveň informační základny (operativní evidenci, statistiku a účetnictví) úřadu městyse
 • zabezpečuje pravdivé sestavení předepsaných výkazů včetně závěrečného účtu městyse
 • zabezpečuje mzdovou agendu, tj. kompletní doklady k výplatě mezd (včetně odvodů pojistného na sociální a zdravotní pojištění, daní z příjmu a srážek), odměn a náhrad při pracovních cestách
 • zabezpečuje přípravu k zaúčtování všech účetních případů
 • zabezpečuje zaúčtování všech účetních případů (včetně archivace dokladů)

 • zabezpečuje zpracování dokladů výdajové části
 • dodavatelských faktur (investičních, provozních, pro organizační složky, atd.)
 • dokladů k účtování o majetku
 • dokladů k dalším ostatním platbám (k účtování záloh, splátek nájemného, provozních záloh, provozních záloh příspěvkovým organizacím městyse, k účtování o sociálním fondu městyse, úhrady seminářů a dalších)
 • zabezpečuje kontrolu formální správnosti došlých faktur (účetní)
 • zabezpečuje kontrolu věcné správnosti došlých faktur (povinnost kontroly má starosta)

 • zabezpečuje zpracování dokladů příjmové části
 • vydaných faktur
 • interních dokladů na předpis pohledávek vyplývajících z rozpočtu a vyhlášky o místních poplatcích
 • dokladů k účtování zařazení majetku do užívání
 • zabezpečuje kontrolu vydaných faktur po formální stránce (provádí účetní včetně jejich zpracování)
 • zabezpečuje kontrolu vydaných faktur po stránce věcné (účetní)
 • zabezpečuje zpracování bankovních dokladů
 • příkazů k úhradě
 • výpisů z účtů (účetní kontroluje realizované platby ve srovnání s příkazy k úhradě a realizované příjmy s pohledávkami a dalšími doklady)

 • na úseku pokladních operací (a pokladních dokladů):
 • zajištění pokladních dokladů (pokladní kniha, příjmové doklady, výdajové doklady)
 • účelné stanovení limitu pokladny i příručních pokladen
 • zajištění příjmových pokladních dokladů, stvrzenek a výdajových pokladních dokladů
 • příjem a výplatu částek v hotovosti (včetně event.výplaty záloh,mezd,cestovních náhrad,záloh na nákup, atd.)

 • kontrolu a odsouhlasení
 • příjmových a výdajových dokladů s pokladní knihou
 • pokladní hotovosti
 • formální správnosti dokladů
 • po překontrolování dokladů doplnění účtovacího předpisu na všechny příjmové a výdajové doklady a zaúčtování na příslušné účty

na úseku objednávek :

 • stanoví způsob uzavírání objednávek na věci obsažené v rozpočtu, výjimečně na věci v rozpočtu neobsažené
 • stanoví odpovědnost za evidenci objednávek

na úseku stavebních činností :

 • zajišťuje územně plánovací podklady
 • zajišťuje územně plánovací dokumentaci
 • kontroluje dodržování ustanovení stavebního zákona a předpisů souvisejících

na úseku životního prostředí :

 • zajišťuje v rozpočtu městyse prostředky pro ochranu životního prostředí
 • vyměřuje poplatky za znečištění životního prostředí pro malé znečišťovatele na území městyse

na úseku živnostenském :

 • vydává osvědčení samostatně hospodařícím rolníkům na území městyse podle zákona č. 106/1990 Sb. v platném znění
 • provádí kontroly ve smyslu obchodního zákoníku a dbá na dodržování hygienických podmínek prodeje a na nedostatky upozorňuje hygienickou službu

na úseku sociální péče a zdravotnictví :

 • realizuje poskytování pečovatelské služby
 • spolupracuje se subjekty zdravotnictví

na úseku školství, kultury a sportu :

 • spolupracuje se školou s právní subjektivitou
 • spolupracuje a kontroluje hospodaření ve škole v postavení příspěvkové organizace
 • vykonává koordinační a metodickou pomoc v kultuře a sportu
 • spolupracuje při společně dohodnutých akcích

na úseku řídící činnosti městyse :

 • kontroluje dodržování právních předpisů
 • pečuje o zvyšování odborné kvalifikace pracovníků městyse
 • zajišťuje řádné hospodaření se svěřenými finančními a věcnými prostředky
 • připravuje podklady a informuje veřejnost
 • zajišťuje plánování, organizování a kontrolu plnění úkolů
 • zajišťuje ochranu a řádnou evidenci majetku
 • zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci
 • zajišťuje požární ochranu
 • zajišťuje zpracování plánů, zpráv, rozborů, výkazů a hlášení
 • zajišťuje zpracování,využívání a poskytování informací
 • zajišťuje a udržuje k tomu potřebnou výpočetní
 • plní úkoly obrany a ochrany obyvatel a zabezpečuje činnost v době mimořádných situací

Podrobnější náplň práce úřadu městyse - přenesená působnost

Čl. 46

Úřad městyse vykonává tyto další činnosti :

na úseku správním - matričním :

 • vedení matričních knih
 • vyhotovení matričních listů (a jejich kopií)
 • vydávání rozhodnutí o změně jména a příjmení
 • vedení evidence obyvatel
 • vidimace a legalizace podpisů a dokladů

na úseku státní správy - životní prostředí :

 • státní správu na úseku ochrany ovzduší dle zákona č.309/1991 Sb. a zákona č.389/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • státní správu na úseku ochrany přírody a krajiny dle zákona č.114/1992 Sb.,ve znění pozdějších předpisů
 • státní správu na úseku odpadového hospodářství dle zákona č.238/1991 Sb. a zákona č.311/1991 Sb.,ve znění pozdějších předpisů
 • státní správu na úseku zemědělského půdního fondu dle zákona č.334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů


Hlava X

Povinnosti pracovníků a pracovní vztahy na úřadu městyse


Povinnosti pracovníků úřadu městyse
Čl. 47

Každý pracovník úřadu městyse je povinen zejména :

 • vykonávat se vší odpovědností úkoly podle náplně práce a pokynů nadřízených pracovníků
 • dodržovat pracovní dobu
 • sledovat vydávané zákony, směrnice, nařízení a pokyny správních orgánů ve své oblasti a řídit se jimi ve své práci
 • udržovat služební a hospodářské tajemství ve smyslu nařízení vlády ČR č. 148/1991 Sb., o ochraně hospodářského a služebního tajemství
 • dodržovat ustanovení tohoto organizačního řádu a všech vnitřních směrnic

Pracovní vztahy na úřadu městyse
Čl. 48

Pracovníci úřadu městyse jsou povinni spolupracovat,vzájemně si poskytovat všechny informace a neprodleně vydávat stanoviska a posudky.
Ke všem jednáním o hospodářských operacích, které bude nutno v jejich závěru zaúčtovat, přizve starosta od samého začátku mimo jiných potřebných pracovníků zároveň i účetní. Tím bude zajištěna taková realizace hospodářských operací, která neznemožní jejich závěrečné zaúčtování a tím realizaci celé operace.

Zastupování pracovníků
Čl. 49

Starosta

 • určí zástupce v případě nepřítomnosti jednotlivých pracovníků
 • vymezí rozsah zastupovaných činností
 • stanoví pravomoci při zastupování
 • určí , ve kterých zvlášť důležitých otázkách si může zastupovaný vyhradit právo rozhodování pouze pro sebe (tj. které nejsou zastupitelné), event. ve kterých může zastupovaný pozastavit opatření svého zástupce, pokud to závažné okolnosti případu budou vyžadovat

Předávání funkcí
Čl. 50

O předávání funkcí musí být proveden písemný zápis podepsaný předávajícím, přejímajícím a současně příslušným vedoucím pracovníkem, který musí obsahovat zejména :

 • stav plnění úkolů a úkonů podle pracovní náplně a požadavku nadřízených
 • stav a plnění rozpracovaných úkolů
 • úplný seznam předávané dokumentace v potřebné struktuře a srozumitelnosti
 • hodnocení úrovně a kvality zpracování přidělených úkolů a jejich dopad na ovlivnění další činnosti (a existence) městyse
 • V případě předávání funkcí spojených s "Dohodou o hmotné odpovědnosti" musí být součástí písemného zápisu jako příloha rovněž "Inventární zápis" o provedené inventarizaci.

Povinnost kontroly
Čl. 51

Podle zákona č.320/2001Sb., (zákon o finanční kontrole) je městys povinen:

 • podrobit se veřejnoprávní finanční kontrole prováděné krajským úřadem
 • v případě použití zahraničních prostředků podrobit se systému finanční kontroly zahraničních prostředků prováděnou mezinárodními organizacemi
 • kontrolovat hospodaření s veřejnými prostředky u příspěvkové organizací ve své působnosti
 • vykonávat veřejnoprávní kontrolu u žadatelů o veřejnou finanční podporu a příjemců této podpory
 • vytvořit systém finanční kontroly jak svého hospodaření, tak i hospodaření svých organizačních složek a příspěvkových organizací

Čl. 52

V rámci finanční kontroly podle zákona č.320/2001 Sb. městys zabezpečuje :

 • řídící kontrolu v hospodaření městyse
 • veřejnoprávní kontrolu (nahrazující i interní audit) v organizačních složkách a příspěvkových organizacích


Hlava XI

Organizační schéma městyse

viz příloha č. 1.

Zásady rozdělení práv, povinností a pracovní náplně na obecním úřadě
Čl. 53

 • úřad městyse má stanovenu každodenní pravidelnou pracovní dobu a v rámci ní stanoveny úřední hodiny

Čl. 54

Organizační řád stanovuje :

Pravidelná pracovní doba
na ÚM je :
07,00-15,30,
HČ 06,30-15,00
Úřední hodiny na ÚM jsou :pondělí a středa
08,00 - 12,00
12,30 - 17,00 hod

Na obecním úřadě pracuje tento počet osob :

uvolněných členů zastupitelstva 1
neuvolněných členů zastupitelstva za měsíční odměnu14
zaměstnanců ÚM v rámci hlavního pracovního poměru12
zaměstnanců ÚM ve vedlejším pracovním poměru0
ve vedlejší činnosti0
na dohodu o provedení práce1
na dohodu o pracovní činnosti5

Dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti jsou založeny v kanceláři účetní

Další činnosti městyse
Čl. 55

Pro zajištění právních služeb a právní pomoci spolupracuje městys s právní kanceláří. V rámci této spolupráce je konkretizováno zastupování nebo pomoc v jednotlivých případech. Právník zabezpečuje zastupování a hájení zájmů městyse v právních případech a preventivní právní pomoc zastupitelstvu městyse, radě městyse, pracovníkům úřadu městyse (zejména starostovi) a organizacím řízených obcí.

Čl. 56

V městysi není zřízeno pracoviště zvláštních úkolů, příslušné úkoly plní starosta.

Čl. 57
Obecní policie

V městysi není zřízena obecní policie.
Nezřídí-li zastupitelstvo městyse obecní policii, může písemně pověřit zaměstnance městyse zařazeného do úřadu městyse úkoly k zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti městyse.Hlava XII

Závěrečná ustanovení


Součásti a působnost organizačního řádu
Čl. 58

Součástí organizačního řádu jsou :
1) organizační schéma městyse

Čl. 59

Organizačním řádem jsou povinni se řídit :

 • všichni pracovníci úřadu městyse
 • zastupitelstvo městyse v rámci jeho působnosti ve smyslu zákona o obcích
 • rada městyse v rámci její působnosti ve smyslu zákona o obcích
 • ostatní volené a poradní orgány (výbory, komise, ve smyslu zákona o obcích)
 • všichni zaměstnanci městyse

Příloha č.1 - organizační schéma městyse
Příloha č.2 - zastupitelstvo a rada městyse
Příloha č.3 - výbory zastupitelstva a komise rady

Schvalovací ustanovení

Organizační řád městyse schválila rada městyse Doubravník dne : 07.12.2006

Tento organizační řád nabývá platnosti dnem vyhlášení

V Doubravníku, dne : 07.12.2006Za radu městyse :
RNDr.Petr Navrátil
místostarosta


Zdeněk Kundrata
starosta městysenahoru
Celý článek | přečteno 5.479 x   Verze pro tisk

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce
a nepoužívají soubory cookies k ukládání uživatelských dat.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
prohlášení o přístupnosti webu
© 2004 - 2023