all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

městys Doubravník


Oficiální stránky

Doubravník
  Dnes je: 22.06. 2024 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Bezpečný internet:
logo NÚKIB

logo e-bezpečí

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Naposled přidané:
20/06/24 Úřední deska
- Veřejnoprávní smlouva
19/06/24 Úřední deska
- Oznámení o přerušení
18/06/24 Úřední deska
- Veřejná vyhláška

Mobilní rozhlas:
- Otevírací doba
- Drůbežárna Prace
- Prodej zeleniny
- Zájezd do Strážnice
- pošta Partner Dou...

Krátké zprávy:
20/06/24 Městys Lomnice
- Pozvánka na výstavu
18/06/24 Školní jídelna
- Jídelní lístek od 01.07…
17/06/24 Školní jídelna
- Jídelní lístek od 24.06…
Celý přehled   [13]

Pozemkové úpravy:
- Pozemkové úpravy

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  03/2023

Dotační program,
příspěvky:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury

Možná vám uniklo:
- Svojsíkův závod

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Kalendář městyse:
Kalendář městyse
verze pro tisk   [ zde ]

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

Obnova dřevěné lávky na Prudké

12.04.2021

Prudká - malebné zákoutí, které v sobě skrývá obraz utváření přírodních dramat. Nacházíme se v přírodním parku Svratecká hornatina. V krajině, která je vyhlášena územím Natura 2000 nazvaným Sokolí skála i pro krásu v těchto místech divoké řeky Svratky a prostředí, které vytváří.

Do této málo ovlivněné dechberoucí scenérie je zasazena dřevěná krytá lávka přes řeku Svratku. Postavena byla v roce 1899 majitelem nedaleké továrny na výrobu papíru a papírové lepenky C.K. Kopřiva, aby jeho zaměstnanci mohli přicházet k nově postavené železnici. Je památkově chráněna od roku 1994.Původní stav lávky

Lávka je určena pro pěší, je současně funkčním prvkem mezinárodní cyklostezky Praha - Vídeň v síti Eurovello. Rovněž slouží pro cestující Českých drah jako přístup k vlakové zastávce Prudká, je součástí turistické stezky od Tišnova směrem na Nedvědici a dále na Vysočinu. V neposlední řadě je cílem turistů, kteří rádi nahlíží historické stavby.

Délka lávky 33 m, na konci lávky jsou rampy předpolí. Světlá výška 2,5 m, šířka průchozího prostoru 2 m.

Celá konstrukce je uložená na levobřežní nábřežní zdi, pravobřežní opěře a střední kozovité bárce chráněné ledolamem (opatřený ochranným profilem, který je stažen pásovinou). Řešení konstrukce je vzpěradlové (dvě dvojice věšadel), příčné nosné trámy jsou vyvěšeny pomocí kovaných třmenů a sloupků.

Materiály:

Nosné trámy jsou z jedlového dřeva, bárka a ledolam jsou z dubového dřeva a další prvky nosné konstrukce (sloupky, vzpěry, rozpěry a příčné trámy) ze smrkového nebo modřínového dřeva. V posledních desetiletích byla lávka provizorně zastřešena asfaltovou lepenkou na bednění. Při obnově byla provedena krytina ze štípaného modřínového šindele.

Lávka se nachází v katastru městyse Doubravníka, avšak ještě nedávno byla v majetku státního podniku Brněnské papírny. Vzhledem k postupujícímu ukončení provozu v Prudké i v jiných provozech, nebylo pochopitelně dostatečně účelné ze strany státního podniku pečovat o nemovitosti příslušejících k tomuto provozu, a tak se lávka postupným chátráním ocitla na seznamu nejohroženějších kulturních památek v ČR. Městys vzhledem k funkci a významu, kterou lávka pro něj má, usiloval o získání do svého vlastnictví s tím, že byl připraven zahájit okamžitě záchranné práce na této lávce. Díky zkušenosti pana Zdeňka Šikuly, zaměstnance úřadu městyse, se nám podařilo získat lávku nákupem v samotném závěru roku 2017 za odhadní cenu 38.700.- Kč. Jak jsem již zmínila, byli jsme připraveni hned na jaře 2018 zahájit záchranné práce, které se týkaly zejména dřevěné části lávky. Po konzultaci s odbornými pracovníky Povodí Moravy s. p., které má tok Svratky ve své správě, jsme přistoupili k projektové přípravě na komplexní obnovu, včetně spodní stavby - tedy včetně obnovy opěr, bárky a jejich založení či opevnění koryta. To ovšem znamenalo skutečně až ztrojnásobení předpokládaných nákladů a současně odložení zahájení realizace o více než rok.Původní stav levobřežní zítky

A tak jsme začali podnikat přípravné kroky, které bylo lze učinit. Protože uzavřením lávky při realizaci měla být přerušena cyklostezka, a tedy současně turistická trasa a přístup k železniční zastávce, dohodli jsme s provozovateli nedaleké papírny Prudká i Rekreačního střediska v Prudké, že nám umožní průjezd pro cyklisty a průchod cestujících Českých drah a turistů jejich areálem. V květnu a červnu 2018 jsme provedli drobné úpravy v areálu papírny, aby průjezd i průchod byl bezpečný pro obě strany. 18. června 2018 došlo k silnému větrnému poryvu a lávka se vysunula ze svého uložení. Lávka na pokyn odpovědného projektanta byla okamžitě uzavřena z důvodu hrozící havárie a byla provedena její "Mimořádná prohlídka". Ta konstatovala mimo zjevné detaily, hroucení příčného průřezu lávky a vykazování nadměrné dynamické odezvy už při zatížení jednou osobou - tedy bezprostřední hrozbu havárie. Měli jsme tak trochu štěstí, že jsme byli s náhradní trasou připraveni, aniž bychom toto čekali a 20. června mohli turisté i cykloturisté z naší základní školy poprvé projet náhradní trasou papírny.

Bylo třeba okamžitě provést alespoň základní sanaci lávky, a tak byla provizorně podepřena v břehové východní části dřevěnou konstrukcí.

Mezitím intenzivně probíhala projektová příprava.

Ke značně zvýšeným předpokládaným nákladům bylo třeba zajistit finanční zdroje. Proto probíhala jednání s Ministerstvem kultury a s Jihomoravským krajem o možnosti podpory.

Stavební povolení nabylo právní moci v březnu 2019. Vzápětí proběhlo výběrové řízení na zhotovitele a v květnu byla podepsána smlouva s firmou STARSTAV-SANACE, s.r.o.

Celkové náklady na obnovu přesáhly 5 mil. Kč. Finančně obnovu podpořili Jihomoravský kraj z Programu na rozvoj cyklistiky a cyklistické dopravy ve výši 2 mil. Kč a Ministerstvo kultury z Havarijního programu ve výši 1,1 mil. Kč.

Obnova lávky proběhla ve dvou letech.

V roce 2019 byla postupně lávka demontována. Byly odstraněny porosty vrůstající do tělesa opěr lávky. Následovala demontáž dřevěné nosné konstrukce. Cílem bylo zachovat v co největší míře původní prvky dřevěné konstrukce. Proto demontáž musela probíhat s velkou opatrností, aby se nepoškodily jednotlivé prvky. Samozřejmě bylo nutné, aby odborníci zhodnotili míru poškození každého prvku a určili, zda je ještě způsobilý přenášet potřebné zatížení. Byl kladen důraz na uložení starých dřevěných částí v krytém prostoru tak, aby nebyly vystaveny dešťům. Staré dřevo by velmi rychle bylo zničeno houbou. Aby se předešlo rozvoji dřevokazných hub i možného napadení hmyzem, bylo provedeno vysušení a sterilizace dřeva mikrovlnným zářením a preventivní chemické ošetření původních trámů, které byly určeny ke zpětnému použití na lávce.

Tam, kde už nebylo možné použít původní prvky z důvodu nedostatečné únosnosti, byly prvky nahrazeny. V celé konstrukci byla nahrazena část nosných trámů, která byla provedena z jedlových trámů od podpěr směrem k bárce dlouhých téměř 17 m a středových trámů, které zvyšují tuhost podlahy.Původní a nový sloupek

Práce v roce 2019 se po demontáži soustředily na spodní stavbu - tedy opěry a bárku. Byly odstraněny nájezdové rampy. Nábřežní zeď a opěra byly v horních částech již rozpadlé. Proto byl nesoudržný úložný práh opěr nahrazován v minulosti různými podpěrnými prvky - překlady, kameny a jinými podkladními materiály. Degradované části nábřežní zdi a opěry byly rozebrány. Kámen byl uložen ke zpětnému použití. Bylo sanováno zdivo opěr a vyzděna jejich rozebraná část dle požadavků pracovníků památkové péče. Byl vytvořen kamenný zához s urovnaným lícem u levobřežní opěry, rub levobřežní opěry byl odvodněn drenážním potrubím.Bárka včetně ledolamu po osazení, v pozadí opravená nábřežní zídka

Proběhla rovněž obnova bárky a ledolamu. Obojí z dubového dřeva. Původní dřevo bylo očištěno od nánosů, nečistot a případných degradovaných částí. Ty se vyskytovaly zejména v rozsahu kolísání hladiny řeky. Je známo, že dubové jádrové dřevo pod stálou hladinou vody nedegraduje a je velmi trvanlivé na vzduchu. To, co mu škodí, je právě střídavý režim vlhkosti. Po očištění bylo patrno zúžení dřeva v místě kolísání hladiny. Zcela degradované prvky byly nahrazeny novými, např. hlavní trám ledolamu. Dřevo bylo ošetřeno vhodným ochranným prostředkem, který byl vybrán s ohledem na chráněné území Natura 2000 - Sokolí skála, ve které se lávka nachází. Byly provedeny nové kované prvky ledolamu a bárky, které odpovídají svým charakterem původním a provedena kamenná rovnanina, která chrání založení bárky a ledolamu před podemletím.Obnovená bárka a ledolam včetně kovářských prvků, technický dozor sleduje kvalitu opracování nových dřevěných prvků.

V zimě na přelomu roku 2019 a 2020 probíhala příprava dřevěných prvků nosné konstrukce lávky. Byly vytvořeny prahy pro uložení nájezdových ramp z dubového dřeva. Všechny nahrazující prvky nosné konstrukce byly provedeny z modřínového dřeva, vyjma dvou sloupků konstrukce (původní jsou rovněž ze smrkového dřeva). Prvky byly nejdříve opracovány, ošetřeny ochranným přípravkem proti biotickým čškůdcům (dřevokazné houby, hmyz) a dále následovala povrchová úprava.

Na jaře 2000 již byla zahájena stavba konstrukce nosných trámů. Po prověření výškového uložení byly připraveny betonové úložné bločky a dubové podklady pod trámy - byly připraveny trámům "na míru" tak, aby trámy byly uloženy rovnoměrně. Trámy byly připraveny z jedlových kmenů dlouhých 17 m a byl respektován jejich přirozený růst, byly pouze opracovány horní a dolní plochy pro uložení, aby se neoslaboval profil dřeva a ani nepřeřezávala jeho vlákna. Proto musel být každý trám a příprava na něj prováděna individuálně. K ukládání byl využitý autojeřáb patřičné nosnosti ve vysunuté poloze až téměř ke druhému břehu (poprvé o nosnosti 70 t a v dalším kroku musel být přizván o vyšší nosnosti). Trámy byly tedy ukládány ve více krocích a bohužel před zahájením i mezi těmito kroky došlo k opakovanému zvýšení průtoku v korytě, kdy nebylo možné pokračovat v pracích. Práce na stavbě se značně pozdržely.

Mezitím byl hledán vhodný dodavatel štípaného modřínového šindele. V průběhu stavby se začalo jevit toto jako problém. Pokud výrobce nabízel modřínový šindel, potom to nebyl vhodný šindel na pero a drážku, ale pouze překládaný. Pokud výrobce nabízel štípaný šindel na pero a drážku, uměl jej vyrobit pouze ze smrku. Avšak i toto se podařilo vyřešit.Příprava kladení šindele
Konstrukce lávky, šindel

Po uložení nosných trámů byly následně již kompletovány další prvky nosné konstrukce - sloupky, vzpěry, rozpěry a příčné trámy. Zvláštní pozornost byla věnována míře zachování původních prvků, potřebnému protézování (nahrazování části trámů) a tesařským spojům. Každý tvar spoje přenáší jiný druh zatížení, a tedy je vhodný do konkrétní konstrukční situace. Opět byly provedeny nové kovářské prvky, aby nahradily již nefunkční - hlavně na ukotvení příčných trámů a vzpěr. Následovala konstrukce krovu včetně ondřejských křížů, laťování, pokládky šindele, deštění, konstrukce podlahy včetně nášlapné vrstvy tvořené z fošen. Závěr patřil úpravě nájezdových ramp, zábradlí a povrchové úpravě.Konstrukce rampy na západní straně lávky
Detail uložení lávky na západní - pravobřežní - straně

Lávka v Prudké byla tímto vyřazena ze seznamu nejohroženějších památek České republiky a může zahájit plnění svých funkcí jako součást mezinárodní cyklostezky, turistické stezky, přístupu k železniční zastávce. Nemenší její význam je status památky, která je součástí souboru tří mostů zachovalých na řece Svratce připomínající dřívější období hojné na dřevěné mosty na této řece, dokládajíce a ukazujíce techniku stavby mostu na přelomu 19. a 20. století.Jižní pohled na lávku

Děkujeme všem za podporu, za provedenou práci, finanční a administrativní práce a za odborné vedení stavby.

Finanční podpora Jihomoravského kraje i Ministerstva kultury České republiky umožnila zachránit lávku jako součást mezinárodní cyklostezky a současně hodnotný památkový prvek uprostřed nádherné krajiny Sokolí skála.

Stavbu provedla firma STARSTAV-SANACE, s.r.o, za tesařské práce byl zodpovědný tesař Mikola Pirč. Organizaci vyhledání a těžbu dřeva měl na starosti Petr Koukal ve spolupráci s Jaroslavem Jílkem a Tomášem Kvasnicou, který současně zhotovil všechny nově kované prvky na lávce. Pořez provedl Michal Šedý spolu s našimi zaměstnanci městyse Doubravník. A v neposlední řadě je třeba poděkovat i provozovatelům Papírna a cech Prudká a Rekreačního střediska Prudká za vstřícnost. Rovněž děkujeme za spolupráci vedení Odboru dopravy a živnostenského podnikání při MěÚ Tišnov, pracovníkům Povodí Moravy. Celou obnovu metodicky vedly pracovnice památkové péče Bc. Eva Patloková a PhDr. Hana Nedomová, přípravu projektu, autorský a technický dozor prováděli Ing. Radek Šiška a Ing. Jan Vejpustek.

Obnova lávky je výjimečným dokladem pečlivé, náročné a naprosto nezbytné spolupráce všech výše uvedených firem a institucí i našich zaměstnanců - dokladem, že často i protichůdné požadavky profesí mohou vyústit v krásné a praktické řešení.Kontrolní dny probíhaly pravidelněLávka je zařazena do soutěže o Nejlépe opravenou památku Jihomoravského kraje 2021.

Vy, kdo si myslíte, že se její záchrana povedla, můžete dát hlas této památce formou sms ve tvaru:

  • HLA PAMATKY 10 na telefonní číslo: 736 301 599

A rovněž byla přihlášena do soutěže Dřevěná stavba roku 2021. Můžete hlasovat na odkazu:
  


Ing. Barbora Šenkyříková,
Radek Šiška (Designtec s.r.o.),
Ing. Zdeněk Vejpustek (WaVe Structural Design s.r.o)


Zmínka ve zprávách ČT: 


Další fotografie:

  • si můžete prohlédnout   Z D E  Celý článek | přečteno 1.214 x   ohlasů 0 Přidat názor Verze pro tisk Sdílet na Fb

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce
a nepoužívají soubory cookies k ukládání uživatelských dat.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
prohlášení o přístupnosti webu
© 2004 - 2024