all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

městys Doubravník


Oficiální stránky

Doubravník
  Dnes je: 25.07. 2024 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Bezpečný internet:
logo NÚKIB

logo e-bezpečí

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Naposled přidané:
22/07/24 Úřední deska
- Stanovení minimálního
19/07/24 Úřad městyse
- Rozpočtové opatření č.6
10/07/24 Farnost
- Pozvánka na přednášku

Mobilní rozhlas:
- Kominictví Vrabec
- Vinařství Holánek
- Prodej zeleniny
- MUDr. Pecinová
- Prodej zeleniny

Krátké zprávy:
20/06/24 Městys Lomnice
- Pozvánka na výstavu
10/06/24 Muzeum rom...
- Pietní akt
28/05/24 Muzeum města Tišnova
- Pozvánka na výstavu
Celý přehled   [3]

Pozemkové úpravy:
- Pozemkové úpravy

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  03/2023

Dotační program,
příspěvky:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury

Možná vám uniklo:
- Vaše cesty k bezpečí

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Kalendář městyse:
Kalendář městyse
verze pro tisk   [ zde ]

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

J E D N A C Í   Ř Á D


Zastupitelstva městyse Doubravník


Zastupitelstvo městyse Doubravník se usneslo podle § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na tomto svém jednacím řádu.


čl. I.
Úvodní ustanovení


čl. II.
Pravomoci ZM

 1. Zastupitelstvo městyse rozhoduje ve všech otázkách uvedených v § 84 a § 85 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích (dále jen zákon o obcích) a v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti, pokud si je zastupitelstvo městyse vyhradilo, s výjimkou § 102 odst. 2) zákona o obcích.


čl. III.
Svolání zasedání ZM

 1. ZM se schází jedenkrát za šest týdnů, s výjimkou měsíců červenec a srpen, kdy se zasedání nekonají.
 2. ZM se řídí plánem zasedání pro příslušný kalendářní rok.
 3. Zasedání ZM je veřejné.
 4. Starosta je povinen svolat zasedání ZM, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů ZM, nebo hejtman kraje. Zasedání ZM se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena úřadu městyse. Nesvolá-li starosta zasedání ZM, jak je výše uvedeno, svolá jeho zasedání místostarosta, případně jiný člen ZM.
 5. Ve zvláště naléhavých případech, kdy hrozí např. nebezpečí z prodlení, může starosta svolat zasedání zastupitelstva městyse 7 dní přede dnem jeho zasedání (mimořádné zasedání).
 6. Ustavující zasedání nově zvoleného ZM svolává dosavadní starosta tak, aby se konalo do 15 dnů od vyhlášení výsledků voleb.
 7. Starosta městyse může svolat pracovní schůzi ZM. Tato pracovní schůze je obvykle neveřejná a nepřijímají se na ní usnesení.
 8. O místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání ZM informuje úřad městyse občany nejpozději do 7 dnů před zasedáním ZM, a to na úřední desce a relací v místním rozhlase.


čl. IV.
Příprava zasedání ZM

 1. Přípravu zasedání ZM organizuje rada městyse (dále jen RM), přičemž stanoví zejména:
  a) dobu ( počátek zasedání je obvykle stanoven na 18. hod.) a místo zasedání
  b) způsob projednání materiálů
 2. Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad připravovaného zasedání ZM mají jeho členové, RM a výbory.
 3. Písemné materiály určené pro zasedání ZM se předkládají v počtu 15 výtisků prostřednictvím ÚM tak, aby byly k dispozici členům ZM nejméně tři dny před zasedáním ZM. Se souhlasem starosty může být v bezodkladných záležitostech materiál předložen v kratším termínu.
  Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům ZM komplexně posoudit danou problematiku a rozhodnout v předkládané věci.


čl. V.
Účast členů ZM na zasedání

 1. Člen ZM je povinen zúčastňovat se zasedání ZM, plnit úkoly, které mu byly uloženy, hájit zájmy občanů městyse a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce.
 2. Člen ZM, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením zasedání ZM. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti, rozhoduje ZM.
 3. Svoji neúčast na zasedání ZM je člen ZM povinen omluvit předem starostovi s uvedením důvodu své nepřítomnosti. Pozdní příchod nebo předčasný odchod omlouvá předsedající.
 4. Zjištění účasti se provádí při zahájení zasedání ZM.


čl. VI.
Program zasedání ZM

 1. Program zasedání ZM navrhuje v souladu s čl. IV. rada městyse a schvaluje ZM. Stálými body programu řádného zasedání ZM jsou po zahájení zasedání body - dotazy a připomínky členů ZM, činnost RM za uplynulé období a zpráva o kontrole plnění usnesení ZM.
 2. Na zasedání ZM může být jednáno jenom o věcech, které byly dány na program zasedání. O zařazení návrhů předložených členům ZM před zahájením zasedání nebo návrhů přednesených v průběhu zasedání, rozhodne ZM.
 3. Při zahájení zasedání ZM sdělí starosta program zasedání a seznámí s návrhy, které došly bezprostředně před zahájením vlastního zasedání ZM.
 4. Požádá-li o to písemně člen ZM (výbor ZM), projedná se zařazení požadovaného bodu nejpozději v programu nejbližšího zasedání ZM. Nevyhoví-li ZM tomuto požadavku, musí navrhovateli sdělit důvody nezařazení jeho návrhu. Trvá-li navrhovatel přesto na jeho projednání, rozhodne o tom ZM.
 5. Návrhy na zařazení dalších bodů do programu zasedání ZM mohou být podány členy ZM po zahájeni zasedání při projednávání programu zasedání. O zařazení těchto bodů do programu rozhodne po zdůvodnění navrhovatelem ZM hlasováním.
 6. Požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti mají občané městyse. Je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů městyse (tj. čtyřmi občany), musí být projednána na zasedání ZM nejpozději do 60 dnů.


čl. VII.
Průběh zasedání ZM

 1. Zasedání ZM řídí starosta, v jeho nepřítomnosti místostarosta, nebo jiný pověřený člen ZM (dále jen předsedající).
 2. Předsedající řídí vlastní hlasování, jehož výsledek zjišťuje a vyhlašuje, ukončuje a přerušuje zasedání a dbá o to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh. Není-li při zahájení zasedání nebo v průběhu zasedání přítomna nadpoloviční většina všech členů ZM, může po 30 minutách ukončit předsedající zasedání a svolá nejpozději do 15 dnů nové zasedání ZM k témuž nebo zbývajícímu programu.
 3. V zahajovací části zasedání předsedající prohlásí, že zasedání ZM bylo řádně (mimořádně) svoláno a vyhlášeno, následně požádá členy ZM, aby se podepsali do knihy zápisů. Poté sdělí počet přítomných členů a konstatuje přítomnost (nepřítomnost) nadpoloviční většiny všech členů ZM. Opouští-li člen ZM předčasně zasedání zastupitelstva před jeho oficiálním ukončením, je povinen se odhlásit prostřednictvím zapisovatele.
 4. Dále předsedající nechá schválit program zasedání a nechá zvolit dva členy ZM za ověřovatele zápisu z tohoto zasedání. Potom sdělí, zda byl ověřen zápis z předchozího zasedání a jaké námitky byly proti němu podány.
 5. Zápis, proti němuž nebyly námitky podány, se pokládá za schválený. Pokud byly uplatněny námitky, rozhodne o nich ZM po předchozím vyjádření ověřovatelů.
 6. V případě, že na zasedání ZM bude probíhat tajná volba, nechá předsedající zvolit volební komisi, která musí být nejméně tříčlenná. Počet členů volební komise je vždy lichý. Volební komise:
  - sestaví dle návrhů hlasovací lístek
  - vydá členům ZM hlasovací lístky
  - seznámí členy ZM se způsobem hlasování
  - po provedení hlasování seznámí členy ZM s výsledkem hlasování: oznámí počet vydaných hlasovacích lístků, počet vhozených hlasovacích lístků, počet platných hlasovacích lístků, jména zvolených osob s uvedením počtu obdržených hlasů
  - oznámí ukončení volby
 7. Každý bod programu zasedání je uveden zprávou předkladatele či garanta, ať již písemnou, nebo ústní. Předkladatelem nemusí být pouze člen ZM, ale například účetní ÚM při projednávání hospodaření městyse, atp.
 8. Po zprávě předkladatele následuje rozprava. Ostatní přítomní se do rozpravy zapojují tím, že jsou vyzváni předsedajícím. Bez ohledu na pořadí přihlášek do rozpravy musí být uděleno slovo tomu členovi ZM, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů.
  a) Požádá-li o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec, hejtman kraje nebo zástupce orgánů kraje, musí mu být uděleno.
  c) Občan městyse je oprávněn na zasedání ZM vyjadřovat svá stanoviska k projednávaným věcem.
  d) Předkladateli předkládaného materiálu je udělováno slovo a možnost vystoupení po dobu projednávání jím předloženého bodu programu.
  e) Členům ZM a ostatním přítomným uděluje slovo předsedající.
  f) Nikdo, komu předsedající neudělí slovo, nemůže se ho ujmout. Nemluví-li však řečník k věci, může mu předsedající slovo odejmout. O námitkách řečníka proti rozhodnutí o odnětí slova rozhodne ZM.
 9. ZM může v průběhu zasedání hlasováním bez rozpravy přesunout body pořadu zasedání.
 10. Do rozpravy se mohou oprávnění přihlásit jenom do konce rozpravy.
 11. ZM může podle průběhu zasedání přijmout omezující podmínky rozpravy /časový limit, omezení počtu vystoupení k téže věci apod./.
 12. Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen ZM, o jeho návrhu se hlasuje bez rozpravy.


čl. VIII.
Příprava usnesení ZM

 1. Návrh usnesení vychází ze zpráv projednávaných tímto orgánem a z rozpravy členů ZM.
 2. Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání, závěry, opatření a způsob kontroly musí být v usnesení formulovány stručně, adresně a věcně. Usnesením ZM se ukládají úkoly starostovi, místostarostovi, tajemníkovi ÚM, jiným členům ZM, radě městyse, výborům, zaměstnancům městyse zařazeným do ÚM, statutárnímu zástupci příspěvkové organizace městyse.


čl. IX.
Hlasování

 1. ZM je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů ZM.
 2. Hlasování probíhá po ukončení rozpravy ke každému bodu programu.
 3. Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách a poté o ostatních částech návrhu.
 4. V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje ZM nejprve o variantě doporučené předkladatelem či RM. V případě uplatnění protinávrhu hlasuje se nejdříve o tomto protinávrhu. Pokud by k některému bodu zasedání bylo podáno více protinávrhů, hlasuje se o podaných protinávrzích v opačném pořadí, než v jakém byly podány. Pokud nebude přijat žádný z protinávrhů, hlasuje se o původním návrhu. Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté.
 5. Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu, je nepřijatý. ZM se v tomto případě na návrh předsedajícího může usnést na dohadovacím řízení. Předsedající vyzve volební strany, aby jmenovaly po jednom zástupci pro dohadovací řízení, a zasedání ZM přeruší. Dohadovací řízení řídí předsedající. Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu, že upravený návrh získá potřebnou většinu, předsedající obnoví přerušené zasedání ZM, přednese upravený návrh a dá o něm hlasovat. Nezíská-li upravený návrh potřebnou většinu, je zamítnut.
 6. ZM hlasuje veřejně aklamací s tím, že ZM může v tomto případě rozhodnout u jednotlivých projednávaných bodů programu o tajném hlasování. Personální záležitosti se řeší vždy tajným hlasováním.
 7. Každý člen ZM má právo na zaprotokolování svého odlišného stanoviska, pokud o to požádá.
 8. Usnesení ZM a obecně závazné vyhlášky městyse podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným členem RM.


čl. X.
Interpelace členů ZM

 1. Členové ZM mají při výkonu své funkce právo vznášet dotazy, připomínky, podněty na RM a její jednotlivé členy, na výbory a statutární orgán příspěvkové organizace, kterou městys zřídil. Odpověď na ně musí být dána bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů, pokud jejich poskytnutí nebrání zákony upravující mlčenlivost nebo zákaz jejich zveřejnění.
 2. Členové ZM mají dále při výkonu své funkce právo požadovat od zaměstnanců městyse zařazených do ÚM informace ve věcech, které souvisejí s výkonem funkce člena ZM, pokud jejich poskytnutí nebrání zákony upravující mlčenlivost nebo zákaz jejich zveřejnění. Informace musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů.
 3. Připomínky, jejichž obsah vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření, dotazovaný zodpoví písemně, nejdéle do 30 dnů s tím, že interpelace musí být podána písemně. Písemnou odpověď odešle dotázaný tazateli a kopii předá na ÚM k záznamu ze zasedání ZM. Pokud tazatel vyjádří v této souvislosti nespokojenost s vyřízením jeho dotazu, zaujímá k tomuto konečné stanovisko ZM.
 4. Uplatněné dotazy na zasedání ZM se zaznamenávají v záznamu ze zasedání ZM.


čl. XI.
Péče o nerušený průběh zasedání

 1. Nikdo nesmí rušit průběh zasedání ZM, předsedající může vykázat ze zasedací místnosti rušitele zasedání. Pokud není možné udržet pořádek a klid, může být zasedání ZM přerušeno.
 2. Nemluví-li řečník k věci, může mu předsedající odejmout slovo.


čl. XII.
Ukončení zasedání ZM

 1. Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad zasedání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo.
 2. Rovněž prohlásí zasedání za ukončené, klesl-li počet přítomných členů ZM pod nadpoloviční většinu nebo z jiných závažných důvodů, zejména nastaly-li skutečnosti znemožňující nerušené zasedání, v těchto případech svolá starosta zasedání znovu do 15 dnů.


čl. XIII.
Organizačně technické záležitosti zasedání ZM

 1. O průběhu zasedání ZM se pořizuje usnesení, za vyhotovení odpovídá tajemník ÚM, který také vede evidenci usnesení jednotlivých zasedání.
 2. Schválené usnesení dosvědčuje průběh zasedání.
 3. V usnesení se uvádí:
  - den a místo konání zasedání a pořadové číslo zasedání
  - počet přítomných členů ZM
  - označení, zda se jedná o řádné či mimořádné ZM
  - schválený pořad zasedání
  - průběh hlasování a jeho výsledek
 4. Usnesení musí být pořízeno do 7 dnů po skončení zasedání ZM a podepisují jej starosta spolu s místostarostou. Originál usnesení je po dobu 10 let archivován, poté je předán okresnímu archivu k archivaci.
 5. O námitkách člena ZM proti usnesení rozhodne nejbližší zasedání ZM.
 6. Usnesení musí být uloženy k nahlédnutí na ÚM.
 7. Ze zasedání ZM je dále pořizován zápis, za jehož vyhotovení odpovídá určený zapisovatel. V zápise se uvádí zejména:
  - den konání zasedání ZM
  - počet přítomných
  - schválený pořad zasedání
  - průběh a výsledek hlasování
  - přijatá usnesení
  - hodina zahájení (čas prezentace) a ukončení zasedání ZM
  - doba přerušení zasedání ZM
  - diskuse členů ZM k jednotlivým bodům pořadu
  - podané návrhy, protinávrhy, připomínky členů ZM
  - průběh a výsledek hlasování
  - jména ověřovatelů zápisu
  a další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí členů ZM měly stát součástí zápisu ze zasedání ZM. Zápis podepisují starosta spolu s místostarostou, zapisovatel a určení ověřovatelé. Originál zápisu je po dobu 10 let archivován, poté je předán okresnímu archivu k archivaci.
  Jednotlivé zasedání ZM včetně mimořádných se číslují ve vzestupné řadě průběžně v celém čtyřletém volebním období od ustavující schůze s číslem 1, s uvedením dne zasedání ZM.
 8. Usnesení k jednotlivým bodům zasedání ZM jsou číslována dle bodu schváleného programu zasedání.


čl. XIV.
Zabezpečení a kontrola usnesení


čl. XV.


Jednací řád schválilo ZM Doubravník dne 23. 11. 2006.---------------------
Zdeněk Kundrata
starosta městyse
  ---------------------
RNDr. Petr Navrátil
místostarosta
  zastupitelstvo   |   nahoru  
Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce
a nepoužívají soubory cookies k ukládání uživatelských dat.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
prohlášení o přístupnosti webu
© 2004 - 2024