all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

městys Doubravník


Oficiální stránky

Doubravník
  Dnes je: 17.09. 2021 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Mobilní rozhlas:
logo mobilní rozhlas

Bezpečný internet:
logo internet pro seniory

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Najdete nás zde:
  49°25'31.10" NWGS-84
  16°21'07.14" E
  313 m.n.m.

Naposled přidané:
    včera  Současnost
- Očkování imobilních ob...
    včera  Úřední deska
- Opatření obecné p...
10/09/21 Úřední deska
- Vyhrazení plochy pro...

Krátké zprávy:
15/09/21 Školní jídelna
- Jídelní lístek od 20.09…
15/09/21 Hrad Pernštejn
- Pozvánka na výstavu
07/09/21 Školní jídelna
- Jídelní lístek od 13.09…
Celý přehled   [13]

Pozemkové úpravy:
- KoPÚ v k.ú. Doubravník

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  01/2021

Turistické noviny
Turistické noviny
duben/2021   *.pdf

Zpravodaj Oblastní charity
Zpravodaj Oblastní charity Tišnov
05/2020 ve formátu *.pdf

Dotační program:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury
- Podpora akcí

Možná vám uniklo:
- Vánoční trhy na Pernštejně

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

Spolek Vlastimil

18.09.2005

Sehrál na přelomu 19. a 20. století význačnou úlohu v kulturním i hospodářském životě v Doubravníku. Byl založen v roce 1881 a působil v Doubravníku až do roku 1948 - tedy celých 67 let.

Hlavní činností spolku bylo:

"... čtení časopisů, knih a spisů poučných a zábawných, cwičení ve zpěwu a hudbě, pořádání přednášek, howorů a zábaw společenských a dowolených her."

Prvním předsedou spolku byl zvolen Leopold Keller, jednatelem František Životský. V letech 1891-96 byl předsedou spolku Augustin Brzobohatý, jednatelem od roku 1893 Emanuel Janovský. Jeho členové se pravidelně scházeli na radnici v místnosti vedle sálu. V družné zábavě pobesedovali o všem dění v obci i okolí a tuto příležitost spojili s půjčováním knih ze spolkové knihovny.

Již samotný název - Vlastimil svědčí o tom, že se jednalo o ryzí spolek zaměřený na podporu vlastenectví. Divadla, zábavní podniky a pořádané přednášky byly tímto duchem doslova prodchnuty.pozvánka na elitní zábavu z r. 1909

Činnost spolku byla sice po únoru 1948 zastavena, ale vzpomínky na společné zážitky ještě provázely celou další generaci.

Skutečnou legendou spolku byl výborný, vtipný herec a rodilý vypravěč Josef Gerbrich, jehož vtipná píseň "O hastrmanovi" se dodnes zpívá, rozhostí-li se ve společnosti dobrá nálada.


zdroj: Leopold MazáčStanovy čtenářsko-hospodářského spolku Vlastimil v Doubravníku.

 1. Účel spolku jest čtení časopisů, knih a spisů poučných a zábawných, cwičení ve zpěwu a hudbě, pořádání přednášek, howorů a zábaw společenských a dowolených her.
 2. Potřebný k tomu náklad opatří si spolek:
  a/ ze základných a řádných příspěvků swých údů;
  b/ z darů a mimořádných příspěwků.
 3. Údy spolku přijímá wýbor; kdo se tedy údem spolku státi chce, hlásí se u některého člena wýboru.
 4. Každý úd povinen jest aby dal co základní příspěwek 50 kr; pak aby každý měsíc wždy napřed nejdéle do 10. složil nejméně 20 kr. aneb mnoho-li, walná hromada ustanoví měsíční příspěvek.
 5. Řádní a čestní údové spolku mají kromě aktivního a passivního wolebního práwa ještě tato práwa:
  a/ ve valné hromadě a schůzích náwrhy činiti;
  b/ w týchž přednášky činiti, rokowati a hlasovati;
  c/ časopisy a nowiny spolkowé čísti, knihy a spisy ze spolkové knihovny sobě wypujčowati
  d/ hosty s dorozuměním wýboru do schůzí přiwáděti;
  e/ w knihy spolkowé a seznam údůw, w zápisy účty a v knihu přání nahlížeti;
  f/ spolkowých zabaw se súčastniti.
 6. Členem přestáwá býti:
  a/ kdo swé wystoupení ze spolku wýboru oznamil;
  b/ kdo po tři po sobě běžící měsíce příspěwku nezaprawil;
  c/ kdo walnou hromadou wyloučen byl.
 7. Wýbor sestáwá ze 7 členů, řídí spráwu spolku a wywolí se nadpolowiční většinou hlasů na jeden rok; wýbor pak ze swého středu wywolí si nadpoloviční wětšinou hlasůl předsedu, náměstka, pokladníka a jednatele. Wýbor zastáwá úřad swůj bezplatně.
 8. Předseda neb je[ho] náměstek zastawá spolek na venek a úřadův; předsedá wýboru a valné hromadě, dohlíží na spolkovou pokladnici, bdí nad tím aby se stanowy zachovávali a usnešení valné hromady a wýboru se wykonávala, wyhotovuje a s jednatelem podpisuje všechny spolkové spisy a listiny.
  Jednatel zapisuje jednání wýboru a walné hromady; on obstaráwá wšechno dopisování i předplácení na noviny, uchovává wšechny spolkové listiny, wede inventář časopisů, knih a spisů, wede zapisní knihu členů spolkových a uschovává pečetě spolkové.
  Pokladník chová kasu; přijímá příspěvky všech členů spolku, veškeré jiné vchazející peníze, wyplácí wšeliké wydání spolkové; on vede dle knihy jednatelowy seznam wšech údů a zaznamenává v něm placení jich příspěvků a předkládá valné hromadě účty spolkové celoroční. Jaké jiné práce jednotliví členové wýboru vykonávati mají, zůstaveno wýboru samému.
 9. Sezemí wýboru odbývá se každý měsíc jednou, na wyzwání předsedy neb jeho náměstka. K platnému usnešení jest zapotřebí nejméně pěti údů; o sezení vede se protokol, který se podepíše od předsedajícího a jenatele a uloží se do archywu spolkového. Při hlasovaní rozhoduje wětšina hlasů; jsou-li hlasy rovné, rozhoduje předseda. Wýbor rozhoduje o wšech zaležitostech, které nejsou wymíněny walné hromadě.
 10. Walná hromada odbýwá se ročně počátkem měsíce ledna ku které wýbor údy oběžným listem zwe. Wýboru přísluší i mimo řádnou walnou hromadu tímže způsobem swolati. K platnému uzawření walné hromady jest zapotřebí nejméně polovice všech údů. Walné hromadě přísluší:
  1. Jmenovati čestné členy.
  2. Wýbor voliti.
  3. Účty zkoušeti.
  4. Stanovy měniti.
  5. Spolek zrušiti.
  6. Ustanoviti komu po zrušení spolku zbývající jmění připadnouti má.
  7. Údy ze spolku wylučovati.
 11. O jednání vede se protokol, který předsedici s jednatelem podepíše. Při každém hlasování rozhoduje absolutní většina hlasů, je[n] při hlasowaní rozpuštění spolku jest zapotřeby dwou třetin hlasů wšech řádných údů.
 12. Kdo si o spolek zvlaštních zásluh získá, může na náwrh některého úda wýboru za čestného úda zvolen býti.
 13. Spory ze swazku spolkového vzniklé rozhodují se tím, že každá strana wolí si dwa soudce, tito pak pátého předsedu, kteří wynesou rozsudek. Proti tomuto rozsudku není žádného odwolání.
 14. Sídlem spolku jest obec Doubravník, jméno spolku a nápis pečeti jest: "Čtenářsko-hospodářský spolek Wlastimil w Doubrawníku".
 15. W místnostech spolkowých jest mimo knihu cizích, kniha přání, kteřá wyložena, aby každy člen spolku swá přání své návrhy, w záležitostech spolkových, w krátké cestě wýboru v známost uvésti mohl.
 16. Kdyby se při rozejítí spolku, žádného platného uzavření neučinilo, připadně wše jmění knihovně školní v Doubravníku k užíwaní.

W Doubravníku dne 23. ledna 1881

Leopold Keller m.p. majitel papírny
Wilhelm Prostějowsky m.p. tkadlec
Jan Keprt m.p. měšťan
Albin Keller m.p. měšťan
Ant. Čech m.p. měšťan
Frant. Jirčík m.p. obchodník
Jan Skoumal m.p. měšťan


č.j. 2598

V Brně dne 10. února 1881

Založení toho spolku podle obsahu předstojicích stanov se ve smyslu §9 zákona ze dne 15. listopadu 1867 říšského zákona číslo 134 dosvědčuje

za c. k. místodržitele
Winkler m.p.Celý článek | přečteno 4.196 x   ohlasů 0 Přidat názor Verze pro tisk Sdílet na Fb

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce
a nepoužívají soubory cookies k ukládání uživatelských dat.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
prohlášení o přístupnosti webu
© 2004 - 2021