all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

městys Doubravník


Oficiální stránky

Doubravník
  Dnes je: 25.07. 2024 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Bezpečný internet:
logo NÚKIB

logo e-bezpečí

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Naposled přidané:
22/07/24 Úřední deska
- Stanovení minimálního
19/07/24 Úřad městyse
- Rozpočtové opatření č.6
10/07/24 Farnost
- Pozvánka na přednášku

Mobilní rozhlas:
- Kominictví Vrabec
- Vinařství Holánek
- Prodej zeleniny
- MUDr. Pecinová
- Prodej zeleniny

Krátké zprávy:
20/06/24 Městys Lomnice
- Pozvánka na výstavu
10/06/24 Muzeum rom...
- Pietní akt
28/05/24 Muzeum města Tišnova
- Pozvánka na výstavu
Celý přehled   [3]

Pozemkové úpravy:
- Pozemkové úpravy

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  03/2023

Dotační program,
příspěvky:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury

Možná vám uniklo:
- Usnesení 06-2009

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Kalendář městyse:
Kalendář městyse
verze pro tisk   [ zde ]

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

Farnost Doubravník

20.12.2010

Vás všechny, kteří se zajímáte o život a vzhled našeho městyse, bych ráda seznámila s činností a děním uvnitř farnosti.

Hlavním posláním farnosti je její duchovní život se všemi slavnostmi a svátky. Aktivity, které budou zmíněny, jsou dalším obohacením nejen farního, ale i společenského života našeho městyse.

Ve farnosti se pravidelně schází klub křesťanských žen. Náplní setkání klubu je posílení duchovního života ve farnosti a v rodinách. Klub navíc zajišťuje organizaci různých slavností, jako např.: pohoštění na "Krchůvku" pro všechny farníky - při prvním sv. příjímání, obětní dary pro stárky - při slavení hodové mše sv., příprava dárků pro děti při návštěvě sv. Mikuláše v kostele a pomoc při dalších příležitostech.

Již šestým rokem farnost ve spolupráci s oblastní Charitou Tišnov pořádá Tříkrálovou sbírku. Výtěžek ze štědrých darů dárců je použit na místní projekty Charity i na humanitární charitativní pomoc v zahraničí.

Na jaře jsme u nás přivítali kněze Jaroslava Mikeše z Klubu přátel Adopce na blízko, který nám velmi poutavě povídal o životě v chudých částech Afriky, o životě dobrovolníků, kteří do těchto zemích přišli pomáhat a o poslání klubu. Klub přátel Adopce nablízko je sdružení osob, které chtějí pomáhat znevýhodněným dětem a mládeži ve všech částech světa. Pomoc se uskutečňuje všestrannou podporou dobrovolníků, kteří nasadí část svého života a starají se o ty nejpotřebnější.

Před 2. nedělí adventní jsme se sešli na zdejší ZŠ k adventnímu zamyšlení s misionářkou Janou Ungrovou.

Farní chrámová schola Fadosch svým pěkným zpěvem přispívá ke zkrášlení atmosféry slavnostních mší sv. Členové scholy se i přes velké časové vytížení schází nejméně jedenkrát za týden na zkoušky a poctivý přístup k nacvičování je znát z kvality jejich produkcí.

Ve farnosti byla uspořádána spolu se Společenstvím mladých z Jezeřan-Maršovic dvě ekumenická setkání při modlitbě se zpěvy z Taize, které zazpíval pěvecký sbor Cantamus Corde z Jezeřan-Maršovic. Doufáme, že se opět sejdeme na jaře.

Farnost uspořádala letos tři koncerty. V únoru letošního roku koncert komorního orchestru Czech Virtuosy se sólistkou Esther Yoo ze Spojených států amerických. Koncert Czech Virtuosy byl původně naplánovaný do našeho kostela Povýšení sv. Kříže. Velké mrazy, které přišly ve dnech předcházejících koncertu, přemohly naši snahu prostory kostela alespoň trochu vyhřát, a tak koncert bylo třeba přeložit jinam. Již předem byl vytipován, jako nejvhodnější náhradní řešení, kostel sv. Kunhuty v Nedvědici. Ochotu a rychlost s jakou farníci z Nedvědice připravili prostor kostela a starosta Nedvědice pan Pavel Vejrosta prostory zasedací místnosti úřadu městyse i vyhlášení v místním rozhlase, zaslouží obdiv i poděkování. Doubravničtí posluchači měli o zpestření postaráno, když místo koncertu v promrzlém kostele byli odvezeni vyhřátým autobusem do vyhřátého kostela v Nedvědici. Ani posluchači z Nedvědice nezůstali pozadu a zaplnili kostel do posledního volného místa k sezení. Odměnou všem byl koncert samotný, kdy více než čtyřicet hudebníků ze dvou brněnských těles Filharmonie a Janáčkovi opery zahrálo pod vedením holandského dirigenta Erica Lederhandlera skladby z děl Sergeje Sergejeviče Prokofjeva a Antonína Dvořáka.

Koncert brněnského vokálního souboru Societas Incognitorum se konal v září, týden po hodových slavnostech. Soubor přednesl skladby z díla židovského skladatele Salamone Rossi, německého skladatele Hanse Leo Hasslera a italského Giovanni Battista Alovisi. Ti, kdo se přišli zaposlouchat do skladeb starých mistrů, mohli pozorovat ukázku práce zpěváků, která nespočívá pouze ve schnopnosti dobře zazpívat skladbu, ale i v umění svůj zpěv přizpůsobit atmosféře skladby a prostředí i akustice prostoru. Tento i ve světě uznávaný soubor patří mezi ty, které svou interpretací umožní posluchači zapomenout, že byla složena pro lidi žijících o více než tři sta či čtyři sta roků dříve.

Třetím koncertem byl tradiční adventní, který letos uspořádala farnost spolu s farní chrámovou scholou Fadosch. Účinkoval pěvecký soubor Cantate z Cyrilometodějského gymnázia a Střední pedagogické školy v Brně. Program koncertu byl velmi pestrý. Přestože byli zpěváci a zpěvačky notně promrzlí, zazpívali nám od duchovních až po lidové písně a na závěr přidali jednu veselou židovskou.

Na faře v uplynulém roce byla v rámci statických zajištění opravena zhruba třetina střechy včetně výměny velké části krovu. O proběhlých stavebních pracích jste již měli příležitost číst v předešlém čísle zpravodaje.

Největší a nejsledovanější akcí je restaurování vzácných varhan v našem kostele. V roce 2010 se nám na varhany podařilo získat dotaci z Ministerstva kultury z Programu restaurování movitých kulturních památek 170 tisíc korun. Je třeba dodat, že to byla druhá nejvyšší přidělená částka z toho programu v rámci celé republiky. Další dotace na varhany nám byla přidělena z Krajského úřadu Jihomoravského kraje v I. kole dotačního řízení v oblasti památkové péče ve výši 140 tisíc korun. Rovněž v tomto programu to byl jeden z největších udělených příspěvků. Městys Doubravník přispěl v letošním roce opět 20 tisíc korun. Na konci letošního roku zbývá tedy částka k úhradě o něco nižší než 1,9 milionu korun.

V závěru roku na Krajském úřadě Jihomoravského kraje proběhlo druhé kolo rozhodnutí o přidělení dotací na památkovou péči a krajský úřad přislíbil naši farnosti příspěvek ve výši 450 tisíc. Krajský příspěvek je však podmíněn padesátiprocentní spoluúčastí. To znamená, že farnost, pokud chce příspěvek vyčerpat, musí doložit stejnou částku z financí získaných ze sbírek, darů či jiných příspěvků. Příspěvek lze čerpat nejpozději do června 2011. Peníze, které nebudeme schopni doložit stejnou částkou z naší strany, nebudeme moci čerpat. Z vlastních financí budeme moci přidat minimálně 80 tisíc korun. V létě letošního roku jsme podali žádost o příspěvek Nadaci OF. Nadace OF žádost schválila a přislíbila dar v maximální možné výši, a to 80 tisíc korun. Vás, kteří chcete v následujícím půlroce přispět finanční darem na dobrou věc, prosím o příspěvek právě na naše varhany. Každá Vámi darovaná koruna bude pro farnost znamenat koruny dvě.

Možná jste si někteří všimli při procházce směrem k Dolnímu Rakovci změny v zahradě mezi kravínem a domem pana Vladimíra Jambora. Tento pozemek patří rovněž naší farnosti. Donedávna nebyl využíván a mnohý spolufarník ani netušil, že je tento pozemek farní. V minulém roce nás požádali Robinsoni, zda by tento pozemek mohli užívat ke svým schůzkám. Na jaře pan farář Zdeněk Chylík povolil Robinsonům jeho užívání. Domluvili jsme se, že je třeba odstranit plevelný porost, zrekultivovat půdu, oplotit zahradu a celkově zkulturnit prostor kolem kostela. K tomu bude třeba nejen hodně práce, ale i materiálu. Ve spolupráci se skautským oddílem Robinsoni a Úřadem městyse Doubravník jsme požádali Nadaci Partnerství o příspěvek z programu Místo pod stromy. Vytvořili jsme plán obnovy pozemků kolem kostela, včetně obecního pozemku před kostelem a ve farní zahradě. Nadaci Partnerství se náš projekt líbil a přislíbila nám v rámci programu Strom života za finanční podpory SFŽP ČR a MŽ grant ve výši 198 tisíc korun. V současné době je dotvářen zahradní architektkou paní Klárou Dufkovou návrh úprav, které byly prodiskutovány na komunitních setkáních a postupně je vše konzultováno s pracovníky státní památkové péče a archeology a pracovníky nadace. Vás, kteří nám chcete pomoci při obnově, budeme informovat o brigádách na vývěsce v obchodě Coop.

K brigádám pro údržbu a obnovu kostela a jeho okolí se scházíme v průběhu celého roku. Lze říci, že ačkoli se scházíme v malém počtu ochotných, podařilo se nám již mnoho věcí.

Pokud začneme od shora kostela, vyklidili jsme věž od holubího a netopýřího trusu. Vyklízející museli pracovat s respirátory. Nejtěžší bylo vyšlapat tolikrát na věž a snést množství pytlů po schodech dolů a znovu nahoru. Pytlů bylo více než 40. Pozvali jsme diecézního kampanologa - pana Pavla Kyliana, aby posoudil stav uložení zvonů i stav zvonů samotných. Ten neshledal žádné závady, pouze doporučil zvony očistit od holubího trusu. V průběhu prací jsme sledovali velké množství holubů, kteří nám za patami opět znečišťují prostory věže. Bylo zřejmé, že pokud holubům nezabráníme ve vletu do věže, můžeme znovu po roce odklízet velké množství tohoto trusu. A tak jsme se rozhodli vytvořit zábrany v oknech věže. Protože však ve věži má svoji letní kolonii netopýr velký, nebylo možné zábrany řešit klasickým způsobem, jak bývá obvyklé v podobně trpících půdních prostorách. Bylo třeba vymyslet zábrany, které nebudou moci překonat holubi, ale zároveň nebudou překážkou pro vletování netopýrů. Toto řešení se nám podařilo předjednat s pracovníky Odboru životního prostředí Krajského úřadu v Brně a po vydání povolení bude nainstalováno pravděpodobně brzy na jaře.

Střecha hrobky Mitrovských z pozinkovaného plechu již značně utrpěla jak rzí, tak mechanickým poškozením. Protože farnost v současné době řeší jiné naléhavější devastace na této památce, nemůže investovat do obnovy střechy hrobky. V průběhu letošního roku jsme ji očistili a natřeli a tím oddálili nutnost obnovy, doufejme, o několik roků. Rovněž jsme provizorně opravili dešťové okapy a svody na hrobce. Měděné dešťové svody, které přestály několik desítek let a odolaly povětrnostním podmínkám, však neodolaly zlodějům, kteří nás navštívili hned třikrát a svody dosažitelné ze země ukradli. Obnova svodů v "méně atraktivním materiálu" nás bude stát téměř dvacet tisíc. Skutečná způsobená škoda je však vyšší s ohledem na původní měděný materiál. Všechny dešťové svody kolem kostela nemají zaústění do kanálů, ale voda je odvedena pouze 1,5 m od obvodových zdí kostela, nebo přímo k základům kostela. Následkem toho dochází k narušení pojiva zdí i základů.

Opravená a očištěná vstupní brána do prostor bývalého hřbitova je drobným, ale jistě ne přehlédnutelný prvkem při příchodu do kostela. Její stav je však v některých částech značně poničen rzí, proto ji bude třeba v budoucnu nechat zhotovit z nového materiálu.

V loňském roce jsme začali s odstraňováním již nefunkčních naftových topidel a jejich příslušenství. Letos jsme dokončili odstranění přístěnku pro skladování nafty včetně základů, které byly opravdu z kvalitního betonu. Provedli jsme ošetření zdi hrobky nasáklé naftou. Uvnitř hrobky jsme odstranili potrubí pro vedení vzduchu, nafty a zděné sokle vytvořené pro topidla. Odstranili jsme pozinkované plechy vložené do světlíku vstupní brány a nahradili je původními mřížemi. Litinové mříže jsme našli v ochozu hrobky. Bylo třeba je opravit, řádně očistit, obnovit jejich barvu. Vzhled kaple hrobky Mitrovských tak znovu získal původní krásu. Odkryla se kropenka u vstupu i náhrobní kámen pana Vladimíra Mitrovského. Nicméně zdivo ochozu kaple je značně poškozené vlivem vlhkosti. Vzhledem k nefunkčnosti topidel a jejich náročnému provozu i jejich nevhodnému vzhledu je bylo třeba odstranit z interiéru kostela. V dalších letech však bude třeba vybudovat nové úspornější a účinnější a z hlediska památkové péče přijatelnější topení. Patrně takové, které bude přivedeno přímo do lavic.

Další brigády již proběhly společně se skautským oddílem na farní zahradě.

Poděkování patří všem, kdo jakkoli přispívají k farnímu životu - pomocí, finančními dary, radou, pravidelnou péčí, zpěvem i modlitbou nebo třeba dobrou buchtou. Především však poděkování a podpora patří našemu duchovnímu správci - panu faráři Zdenkovi Chylíkovi.

Blíží se vánoční svátky. Všechny Vás zveme na půlnoční mši svatou, která se bude konat v našem kostele 24. prosince ve 22 hodin. Při mši zazpívá místní chrámová schola Fadosch.

Přejeme Vám všem pokojné a radostné svátky vánoční a vše dobré do nového roku 2011.


Ing. Barbora ŠenyříkováCelý článek | přečteno 5.042 x   ohlasů 0 Přidat názor Verze pro tisk Sdílet na Fb

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce
a nepoužívají soubory cookies k ukládání uživatelských dat.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
prohlášení o přístupnosti webu
© 2004 - 2024